Middle|Left Green

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home Max

เพราะครอบครัว คือ บ้าน
ให้สองสิ่งนี้ อยู่คู่กันตลอดไป

มอบความห่วงใยด้วยความคุ้มครองที่ส่งต่อได้

InvisibleSectionName
10
Padding

จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดประกัน

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​ผลประโยชน์

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

​ความคุ้มครอง

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

ชำระ​เบี้ยครั้งเดียว

ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว

 

คุ้มครองชีวิต

คุ้มครองการเสียชีวิต หรือ
กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 100%​

 

คุ้มครอง 5 - 30 ปี

เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้​ 5 - 30 ปี​


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

 

ผู้ซื้อเป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทย

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

5 - 30 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

 

อายุที่รับประกันภัย

20 - 60 ปี

(รวมระยะเวลาคุ้มครองอายุต้องไม่เกิน 65 ปี)

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

400,000 บาท

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ไม่สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

ผลประโยชน์

 
 

หมายเหตุ

 • รูปแบบความคุ้มครองข้างต้นอยู่บนสมมติฐานของลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินกู้เป็นปกติตามสัญญาเงินกู้ของธนาคาร
 • เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตเท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding
ความคุ้มครอง
 • กรณีเสียชีวิต คุ้มครองเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
 • การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ก่อนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปี ดังนี้
  • 1) ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่าย 50%*
  • 2) หากยังคงทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากวันครบกำหนด 180 วัน ตามข้อ 1) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีก 50%* และถือว่าสัญญาสิ้นสุด
  • 3) หากเสียชีวิตระหว่างระยะเวลา 180 วัน นับจากวันที่บริษัทได้จ่าย 50%* ในข้อ 1) บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยส่วนที่เหลืออีก 50% และถือว่าสัญญาสิ้นสุด
  • 4) หากบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ 50%* ตามข้อ 1) แล้ว ปรากฏว่าได้พ้นสภาพการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ความคุ้มครองจะถูกปรับลดลงเหลือ 50%* นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการทุพพลภาพนั้น
  • 5) หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจน บริษัทจะจ่าย 100%* และถือว่าสัญญาสิ้นสุด

*​​ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา​

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ และ / หรือ สมาชิกผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
 2. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ข้อยกเว้นจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร มีทั้งหมด 8 ข้อ เช่น

บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน สืบเนื่องจากสาเหตุหรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 3. สงครามไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย เป็นต้น
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต​

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
61
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home Max คืออะไร ?

เป็นการประกันสินเชื่อบ้านแบบกลุ่ม ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องครอบครัวของผู้กู้จากภาระหนี้สินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ระยะเวลาเอาประกันภัยมีตั้งแต่กี่ปี ?

สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยให้สอดคล้องกับระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 5 - 30 ปี

ค่าเบี้ยประกันคิดอย่างไร ?

ค่าเบี้ยประกันของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ระยะเวลาเอาประกันภัย และจำนวนเงินเอาประกันภัย

การซื้อประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home Max ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?

ตรวจตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด และการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยหลักเกณฑ์การรับประกันโดยไม่ตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและอายุของผู้เอาประกันภัย

เบี้​ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383

สามารถดำเนินการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/policy-services/tax-certificate

ทั้งนี้ ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านมีความคุ้มครองตามระยะเวลาความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว จึงสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เฉพาะปีแรกที่มีการจ่ายชำระเบี้ยเท่านั้น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
50
Padding

​คู่มือในการซื้อประกันภัย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
51
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
60
Padding
คำถามที่พบบ่อย​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left