Middle|Left White

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบัตรเครดิต

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คลายภาระหนี้บัตรเครดิต​จากเหตุไม่คาดฝัน

ด้วยบริการคุ้มครองสินเชื่อบัตรเครดิตกสิกรไทย​

InvisibleSectionName
10
 

​จุดเด่น​

 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

​รายละเอียดประกัน

 
 
 
InvisibleSectionName
30
 
ความคุ้มครองและเงื่อนไข
 
 
 
HtmlBlock
11
 
​  

อัตราเบี้ยประกันภัย

เพียง 0.10%*

 

รับเงินชดเชยรายเดือน

10% ของยอดค้างชำระของบัตรเครดิตทั้งหมด** ​สูงสุด 10 เดือน กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว

 

คลายกังวลเรื่องยอดบัตรค้างชำระ

ไม่เกินวงเงินบัตร หรือไม่เกิน 500,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

​ ​ ​
​ ​​
​​​

*ของยอดค่าใช้จ่ายค้างชำระทั้งหมดของบัตรเครดิตต่อเดือน (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท / บัตร)

**ณ วันที่เริ่มทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว หรือสูงสุดไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท ตราบเท่าที่ยังเป็นบุคคลทุพพลภาพ​

 
 
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดประกัน

 

ผู้สมัครเป็นลูกค้า
บัตรเครดิตกสิกรไทย

 

การชำระเบี้ยประกันภัย

หักผ่านบัญชีบัตรเครดิตรายเดือน

 

อายุที่รับประกันภัย

20 - 64 ปี

 

วงเงินคุ้มครองสูงสุด

500,000 บาท / บัตร

​​​
 
 
 
HtmlBlock
31
 

ความคุ้มครองและเงื่อนไข

ความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

โดยให้ความคุ้มครองยอดค่าใช้จ่ายค้างชำระของบัตรเครดิตทั้งหมด ณ วันที่เสียชีวิต หรือวันที่เริ่มทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือเกิดความสูญเสีย สูงสุดไม่เกินวงเงินบัตรเครดิตหรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท


กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว

โดยให้ความคุ้มครองชดเชยรายเดือนในอัตราเท่ากับ 10% ของยอดค้างชำระทั้งหมด ณ วันที่เริ่มทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ทั้งนี้ไม่เกิน 10% ของวงเงินบัตรเครดิต ณ วันที่เริ่มทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวหรือสูงสุดไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท เป็นระยะเวลาต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 10 เดือน ตราบเท่าที่ยังคงเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินบัตรเครดิตหรือวงเงินคุ้มครองสูงสุด 5​00,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ และ / หรือ ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญา การประกันภัยของผู้เอาประกันภัยนั้นเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 บริษัทอาจบอกล้างสัญญาการประกันภัยของผู้เอา​ประกันภัยได้ และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์​
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
  1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
  2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
  3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ข้อยกเว้นจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร มีทั้งหมด 7 ข้อ เช่น

สัญญาประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเกิดจากสาเหตุดังนี้

  1. การเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจหรือรักษา การวินิจฉัยโรค การปรึกษา ก่อนวันที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัยนี้มีผลบังคับ
  2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ เพราะการก่ออาชญากรรมนั้น
  3. สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล นัดหยุดงาน การก่อการร้าย เป็นต้น
ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

  • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

 
 
 
HtmlBlock
51
 

คำถามที่พบบ่อย​

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบัตรเครดิต คืออะไร ?

​เป็นประกันเพื่อคุ้มครองยอดค้างชำระของบัตรเครดิต โดยให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ซึ่งจะมีผลความคุ้มครองตราบเท่าที่ยังเป็นสมาชิกบัตร และเข้าร่วมโครงการนี้อยู่แม้ว่าหมายเลขบัตรจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการออกบัตรใหม่ของธนาคาร

คุณสมบัติผู้เอาประกัน ?

​อายุ 20 - 64 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์​

ชำระค่าเบี้ยประกันอย่างไร ?

​สามารถชำระเบี้ยประกันโดยการตัดผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

เบี้ยประกันคิดอย่างไร ?

​อัตราเบี้ยประกัน ​0.10​% ของยอดค่าใช้จ่ายค้างชำระทั้งหมดของบัตรเครดิตต่อเดือน (สูงสุดไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท)

หากสนใจสามารถสมัครประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบัตรเครดิตได้อย่างไร ?

​สามารถสมัครได้ตั้งแต่​สมัครบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือหากสนใจสมัครภายหลังบัตรอนุมัติ สามารถติดต่อที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา​​​​​​​


 
 
 

​​​

InvisibleSectionName
40
 

​คู่มือในการซื้อประกันภัย​

 
 
 
HtmlBlock
41
 
 
 
 
InvisibleSectionName
50
 
คำถามที่พบบ่อย​