Middle|Left Green

หนังสือค้ำประกัน (LG)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คู่ค้าธุรกิจมั่นใจด้วย​
หนังสือค้ำประกันของธนาคาร

InvisibleSectionName
10
Padding

จุดเด่น​​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​​​รายละเอียดสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 
 

คู่ค้าธุรกิจมั่นใจได้
แม้ไม่ต้องวางหลักทรัพย์

สามารถวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารแทนหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น เงินสด โฉนด หรือพันธบัตร เป็นต้น

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 
 

หากลูกค้าผิดสัญญา
ธนาคารชำระเงินแทน

ผู้รับหนังสือค้ำประกันสามารถเรียกร้องให้ธนาคารชำระหนี้แทนได้ และธนาคารจะตามเรียกเงินคืนจากลูกค้าในภายหลัง


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ


วงเงินสินเชื่อ

เป็นไปตามการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร

วันที่ชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารจะจัดเก็บค่าธรรมเนียม ณ วันที่ออก / ต่ออายุหนังสือค้ำประกัน​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สถานะ

 • ไม่มีสถานะเป็น NPL

รายได้

 • กำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปีล่าสุดเป็นบวก

อายุงาน

 • ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

หมายเหตุ: ​คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร


เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครใช้บริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครใช้บริการ และ คู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัครใช้บริการ และ คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือ สัญญามัดจำ (ถ้ามี)

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อและ /หรือเปิดบัญชีธนาคาร
 • งบการเงินของกิจการปีล่าสุด ฉบับยื่นกรมสรรพากร
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือ สัญญามัดจำ (ถ้ามี)

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

คำถามที่พบบ่อย

วงเงินค้ำป​ระกันสูงสุดเท่าไหร่ ?

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติวงเงินหนังสือค้ำประกันให้กับลูกค้าแต่ละราย

หากผู้รับหนังสือค้ำประกันเรียกร้องให้ธนาคารชำระเงินแทนตามภาระที่ระบุในหนังสือค้ำประกัน ธนาคารจะชำระเงินแทนเต็มจำนวนหรือไม่ ?

หากลูกค้า ผู้ขอออกหนังสือค้ำประกันไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข / ผิดสัญญา ธนาคารจะชำระเงินแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่เกินมูลค่าค้ำประกันของหนังสือค้ำประกันฉบับนั้นๆหรือการค้ำประกันรายการนั้น ๆ

​​​

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left