Middle|Center Green

สินเชื่อทั่วไป

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เงินทุนต่อยอดธุรกิจ ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร​

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​รายละเอียดสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ​

​​ ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 7 ปี

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 400 ล้านบาท

 

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

หลักประกัน

 • ที่ดินเปล่า
 • สถานประกอบการ
 • ที่พักอาศัย
 • เครื่องจักร
 • เงินฝาก เป็นต้น

 
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระเกิน 30 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่เคยมีประวัติปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • ไม่เป็น NPL กับสถาบันการเงินใด ๆ ณ ปัจจุบัน
 • ไม่เคยถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาเป็นฝ่ายผิดเกี่ยวกับการเงิน ถูกอายัดทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ (กรณี ขอวงเงิน LI ยื่นซอง, รับเงินล่วงหน้า)
 • สัญญาการจ้างงาน หรือ Back Log (กรณี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • สรุปผลงานย้อนหลัง 1 ปี -ทั้งเสร็จแล้วและยังไม่เสร็จ (กรณี ขอวงเงิน LI ยื่นซอง, รับเงินล่วงหน้า)
 • สัญญาการจ้างงาน หรือ Back Log (กรณี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)

 


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
30
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร ?
 • ลูกค้าควรทราบวัตถุประสงค์ของการใช้เงินว่าต้องการวงเงินเพื่อลงทุนในสถานประกอบการ หรือ เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจ ทางธนาคารจะนำเสนอประเภทวงเงินที่เหมาะสม
 • เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อให้พร้อม เช่น สำเนาทะเบียนการค้า เอกสารแสดงรายได้ เป็นต้น
 • สอบถาม โทร. 02-8888822
การอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง ?
 • วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
 • คุณสมบัติของผู้กู้ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติการชำระหนี้ ความซื่อสัตย์ในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
 • ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้
 • หลักประกัน
 • อื่น ๆ แล้วแต่กรณี
ไม่มีหลักประกัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ ธนาคารมีผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่ไม่มีหลักประกันโดยเฉพาะ

ไม่มีบุคคลค้ำประกัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ สินเชื่อบางประเภทไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน รวมถึงธนาคารมีความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ได้

ขอสินเชื่อต้องทำธุรกิจอยู่ก่อนหรือไม่ ?

ใช่ ลูกค้าจะต้องดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ที่ประสบการณ์ไม่ถึง 1 ปี ก็สามารถขอสินเชื่อได้

ไม่ได้จดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนการค้าไม่ถึง 1 ปี ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ ผู้ที่มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปสามารถใช้เอกสารอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ กรณีลูกค้ามีประสบการณ์ไม่ถึง 1 ปี หรือไม่มีประสบการณ์ ธนาคารมีเงื่อนไขพิเศษ สามารถขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ได้

มีประวัติทางการเงินที่ไม่ดี ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยธนาคารจะพิจารณาถึงสาเหตุและเรื่องอื่น ๆ ประกอบ


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left