Middle|Right Green

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​หลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำ
เบิกใช้วงเงินง่าย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อสินค้ากับคู่ค้ารายใหญ่ (Sponsor) ได้คล่องตัว

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ไม่ต้องมี หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำ

พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

เบิกใช้วงเงินได้อย่างสะดวก
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เบิกใช้วงเงินหรือหักจากบัญชีธนาคารเพื่อชำระเงินให้คู่ค้าได้ ตรวจสอบยอดวงเงินที่ใช้ไป ยอดวงเงินคงเหลือ และอัตราดอกเบี้ยได้สบาย ๆ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 
 

​​รู้ทุกความเคลื่อนไหวบัญชี

กับบริการ e-Report ส่งรายงานธุรกรรมให้ทางอีเมล


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร
  • งบการเงิน
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • รายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบั​นการเงินย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
  • เอกสารอื่นๆ​
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left