17/9/2564

ปรับแผนคุมลูกน้อง รอดโควิด ธุรกิจไม่สะดุด

จัดทัพใหม่ แยกกลุ่มลูกน้องให้ชัดเจน

ในสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังคงรุนแรงนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้วิธีดูแลจัดการคนในแต่ละส่วนงานให้เหมาะสม โดยสิ่งแรกที่ต้องทำคือ “การจัดแยกกลุ่ม” ซึ่งภายใต้การแพร่ระบาดของ COVID-19 การจัดกลุ่มพนักงานอาจต้องคำนึงถึงเรื่องความเสี่ยงรวมเข้ามาด้วย ถึงแม้ทุกคนจะมีความเสี่ยงเหมือนกัน แต่ระดับเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากัน ยกตัวอย่าง พนักงานด่านหน้า ที่ต้องพบปะกับบุคคลภายนอก เช่น พนักงานขาย พนักงานขนส่ง การทำงานของคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มงานอื่นๆ หรือพนักงานที่ทำงานที่บ้าน จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าพนักงานที่ต้องมาทำงานที่ออฟฟิศหรือโรงงาน เป็นต้น
การแบ่งกลุ่มพนักงานให้ชัดเจน จะช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนดูแลจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้น

แนะวิธีดูแลด่านหน้า ความเสี่ยงสูง

สำหรับลูกน้องด่านหน้า บริษัทควรต้องมีการแยกพนักงานกลุ่มนี้ออกมา และต้องมีมาตรการดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น จัดอุปกรณ์ป้องกันที่มีมาตรฐานสูงให้กับพนักงานกลุ่มนี้ จัดให้มีการฉีดวัคซีน และมีการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ทุกสัปดาห์ เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อ รวมถึงอาจพิจารณาเพิ่มเติมสวัสดิการพิเศษ เช่น วันหยุดพิเศษ หรือการประกันสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องจัดให้มีทีมสำรองในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้งานต้องสะดุดลงได้ หากกรณีพบว่าพนักงานมีการติดเชื้อ

แชร์เทคนิคคุมเข้มทัพหลัง ลดความเสี่ยง

ส่วนกลุ่มพนักงานทัพหลัง อาจต้องแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ทำงานจากบ้านได้ (Work from Home) และกลุ่มที่ต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศหรือโรงงาน

1. กลุ่มที่ทำงานจากบ้านได้ (Work from Home) กลุ่มนี้จะความเสี่ยงด้าน COVID-19 ต่ำกว่ากลุ่มอื่น แต่ผู้ประกอบการอาจต้องวางแผนจัดการเรื่อง “ประสิทธิภาพการทำงาน” เพราะการต้อง Work from Home ในภาวะที่ล็อกดาวน์เป็นเวลายาวนาน อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง จากการที่พนักงานเกิดความเครียดและหมดไฟในการทำงาน ฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการสำหรับพนักงาน Work from Home มีดังนี้

  • ดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ

การทำงานที่บ้านเป็นเวลานาน อาจทำให้ความกระตือรือร้นในการทำงานลดลง ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือหัวหน้า ต้องคอยหมั่นพูดคุย สอบถาม ด้วยคำถามที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยใส่ใจ เช่น เป็นอย่างไรบ้าง งานติดขัดตรงไหน อยากให้บริษัทสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ คำถามเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดพลังในการทำงาน มากกว่าคำพูดที่สร้างความกดดัน

  • ปรับเป้าหมายและวิธีประเมินผลงาน

ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน อาจทำให้เป้าหมายเดิมที่เคยตั้งไว้เป็นไปได้ยาก ดังนั้น การตั้งเป้าหมายให้พนักงาน อาจต้องเพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้น หรืออาจต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่วนการประเมินผลงาน อาจต้องปรับเปลี่ยนเช่นกัน เพราะไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับสถานการณ์ปกติได้

  • กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ กระชับความสัมพันธ์

หมั่นให้พนักงานได้พูดคุย สื่อสารกัน เช่น จัดกิจกรรมเล่นเกม นัดกินข้าวกลางวัน ดื่มกาแฟด้วยกันผ่านทางวิดีโอคอล หรือการประชุมแต่ละสัปดาห์ แทนที่จะเป็นเรื่องงานทั้งหมด อาจแบ่งบางช่วงเวลามากระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ด้วยการให้โจทย์แก้ปัญหาอะไรบ้าง เพื่อกระตุ้นให้พนักงานใช้ความคิดมากขึ้น

2. พนักงานที่ต้องทำงานในออฟฟิศหรือโรงงาน

การคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสถานที่ทำงานที่มีคนจำนวนมาก เช่น โรงงาน ต้องมีมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ การฆ่าเชื้อทำความสะอาด หรือการงดใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

โดย ศบค.ได้ออกมาตรการ กรณีพนักงานต้องมาปฏิบัติงาน นอกจากมีการคัดกรองด้วย ATK ทุกสัปดาห์แล้ว ธุรกิจที่มีพนักงานเกิน 50 คน จะต้องมีการจัดเตรียมที่แยกกัก สำหรับพนักงานในการลงทะเบียนเข้ารักษาทั้งแบบ Home Isolation (HI) และ Community Isolation (CI) ส่วนที่มีพนักงานเกิน 100 คน ต้องพิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal เต็มรูปแบบ
โดยหลักการของ Bubble and Seal คือ Bubble เป็นการแบ่งคนเป็นกลุ่มย่อยๆ แต่ละกลุ่มสามารถทำงานร่วมกันโดยป้องกันตนเอง แต่จะไม่ให้มีการทำงานหรือกิจกรรมข้ามกลุ่ม แต่ละกลุ่มยิ่งมีคนน้อยจะยิ่งดี เช่น กลุ่มหนึ่งไม่เกิน 20 คน แต่ถ้ามี 1-5 คนได้จะดีที่สุด หากกลุ่มไหนมีผู้ติดเชื้อ คนในกลุ่มที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงก็จะถูกแยกตัวไปเฉพาะแค่กลุ่มนั้นๆ ส่วน Seal คือ การล็อกไม่ให้พนักงานออกนอกพื้นที่โรงงาน สามารถทำได้ตั้งแต่ จัดที่พักภายในโรงงาน หรือจัดรถรับส่งโดยไม่แวะที่ไหน เพื่อไม่ให้พนักงานไปสัมผัสกับบุคคลภายนอก

ถึงเวลาสำรวจตัวเองอีกครั้งว่า รูปแบบการทำงานของธุรกิจคุณ ช่วยให้ลูกน้องทั้งด่านหน้าและทัพหลัง สามารถทำงานได้ราบรื่นและปลอดภัย แล้วหรือยัง?