Middle|Left Green

บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

​​​​​​​​​​​​​​​​เอกสารส่งออกถูกต้องมั่นใจ
​​ได้เงินแน่นอน


 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

วางใจด้วยบริการให้คำปรึกษา เพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุด

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยอ่านเนื้อหาใน L/C เพื่อประกอบการตัดสินใจ


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding
 
 

ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจ​​
ตรวจสอบสถานะของธนาคาร
​​ผู้เปิด L/C ฟรีทุกกรณี

ด้วยบริการตรวจสอบสถานะของธนาคารผู้เปิด L/C ไม่ว่าต้องการให้เพิ่มการยืนยันการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ขั้นตอนการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
  1. ผู้ส่งออก หรือผู้รับประโยชน์ตาม L/C ยื่นคำขอให้ธนาคารยืนยันการชำระเงินตาม L/C พร้อม L/C ต้นฉบับ และฉบับแก้ไข L/C (ถ้ามี)
  2. ธนาคารตรวจสอบใบคำขอและเงื่อนไขใน L/C พร้อมตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารผู้เปิด L/C กับธนาคารกสิกรไทย และ Credit Rating ของธนาคารผู้เปิด L/C และประเทศผู้เปิด L/C
  3. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ยืนยันการชำระเงินตาม L/C ธนาคารจะออกหนังสือแจ้งยืนยันการชำระเงินตาม L/C (Letter of Confirmation) ให้แก่ผู้รับประโยชน์
  4. เก็บค่าธรรมเนียมการยืนยันการชำระเงินตาม L/C พร้อมค่าใช้จ่าย และส่งมอบหนังสือแจ้งยืนยันการชำระเงินตาม L/C พร้อมกับ L/C ต้นฉบับให้ลูกค้า
  5. ธนาคารแจ้งให้ธนาคารผู้เปิด L/C ทราบว่าได้มีการยืนยันการชำระเงินแล้ว
เงื่อนไขบริการ
  • ใน L/C ต้องมีข้อความอนุญาตให้ธนาคารกสิกรไทยยืนยันการชำระเงินตาม L/C ได้
  • ธนาคารจะยืนยันการชำระเงินตามมูลค่า L/C ทั้งจำนวน จะไม่ยืนยันการชำระเงินเพียงบางส่วน
  • การยืนยันการชำระเงินตาม L/C ของธนาคารจะสิ้นสุดลง หากผู้รับประโยชน์ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงใน L/C ได้ทั้งหมด หรือเอกสารมีข้อผิดพลาดและไม่ได้ยื่นเอกสารมาให้ธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นผู้ยืนยันการชำระเงินตาม L/C เป็นผู้ดำเนินการตามเอกสารการส่งออกตั้งแต่แรก
ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม คิดต่อระยะเวลา 30 วัน เศษของ 30 วัน คิดอีกระยะเวลา

จะผันแปรขึ้นอยู่กับ Bank’s Risks and Country’s Risks ทั้งนี้ ให้ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร

Black
Middle|Left
Left
 

​​

None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left