Middle|Right Green

บริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินค้าออก

​​​​​​​​​​​ส่งออกมั่นใจ ส่งเอกสารเรีย​กเก็บได้ในวันเดียวกัน​​

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ระบบเรียกเก็บงินรัดกุม​
ผู้ฝากเรียกเก็บมั่นใจ
เพราะมีธนาคารเป็นผู้ดูแล

มั่นใจได้ว่าผู้จ่ายเงินจะไม่สามารถรับเอกสารจากธนาคาร หากไม่ได้ชำระเงิน​เต็มจำนวน หรือไม่ได้รับรองตั๋วแลกเงิน หรือไม่ได้รับรองหนี้ ให้กับธนาคารผู้เรียกเก็บก่อน


Black
Middle|Left
Left
 

ประเภทของเงื่อนไขการชำระเงินในการเรียกเก็บ

  • เงื่อนไขที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้ซื้อ ต้องชำระเงินเต็มจำนวนให้ธนาคารก่อนรับเอกสารเรียกเก็บไปจากธนาคาร (Deliver Document against Payment : D/P)
  • เงื่อนไขที่ให้ผู้จ่ายเงินหรือผู้ซื้อ ต้องรับรองตั๋วแลกเงินที่ส่งมาเรียกเก็บเงินพร้อมกับเอกสารต่าง ๆ ให้กับธนาคาร เพื่อรับรองว่าจะชำระเงินเมื่อถึงกำหนดในอนาคต ธนาคารจึงจะส่งมอบเอกสารเรียกเก็บให้ (Deliver Document against Acceptance: D/A)
  • เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้จ่ายเงินหรือผู้ซื้อ ต้องยื่นหนังสือรับรองหนี้ในรูปแบบอื่น ๆ ต่อธนาคารเสียก่อน ธนาคารจึงจะส่งมอบเอกสารการเรียกเก็บให้ (Deliver documents against other terms and conditions) ธนาคารจะชำระเงินให้แก่ผู้ฝากเรียกเก็บหรือผู้ขาย ต่อเมื่อธนาคารได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น​HtmlBlock
12
Padding
 

เอกสารถึงมือลูกค้าเร็ว
เรียกเก็บเงินได้ภายในวันเดียวกัน

หากยื่นเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้องให้ธนาคารก่อน 14:​00 น.​ ​สามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารจะถึงมือคู่ค้าได้รวดเร็วที่สุด และเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการเดียวกัน

​​​
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
13
Padding
 
 

มั่นใจในความถูกต้องของเอกสาร ประหยัดเวลา เพราะช่วยติดตามการชำระเงินให้

ธนาคารเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินให้กับผู้ฝากเรียกเก็บ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และช่วยยังติดตามการชำระเงินจากธนาคารตัวแทนของผู้ซื้อในต่างประเทศ


Black
Middle|Left
Left
 

​​​​​

HtmlBlock
14
Padding
 
 

แจ้งสถานะเอกสารให้คู่ค้า​
​ทราบได้เร็วยิ่งขึ้น ธุรกิจคล่องตัว ไม่สะดุด

ด้วยบริการรายงานเอกสารที่ส่งไปเรียกเก็บและหมายเลขนำส่งเอกสารทุกชุด​
​ส่งตรงถึงอีเมล ทำให้แจ้งสถานะเอกสารให้คู่ค้าทราบได้เร็วขึ้น


Black
Middle|Left
Left
 
None
15
Padding
 
 

บริการพิเศษ Extra Hour ยื่นเอกสารนอกเวลาทำการได้ หมดกังวลเรื่องส่งเอกสารไม่ทัน

เพียงยื่นเอกสารนอกเวลาทำการธนาคาร และ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่จุดรับเอกสาร DHL
​ที่กระจายอยู่ตามย่านธุรกิจในกรุงเทพฯ ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น

​​​

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

เงื่อนไขบริการ
ลูกค้าและธนาคารต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับตั๋วเรียกเก็บ ฉบับที่ 522 (URC 522) ของสภาหอการค้านานาชาติ
ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการเรียกเก็บเงินตามเอกสารสินค้าออก คิด 800 บาท / ฉบับ​

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

​​
ขั้นตอนการสมัคร
  1. ธนาคารรับฝากเอกสารเรียกเก็บเงินจากผู้ส่งออก พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของเอกสาร
  2. ธนาคารจัดส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อผ่านธนาคารในต่างประเทศและรอผลการเรียกเก็บเงิน
  3. เมื่อได้รับการชำระเงินหรือการรับรองตั๋วตามแต่กรณี ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีให้ผู้ส่งออกหากเรียกเก็บเงินได้หรือ ให้ธนาคารรับซื้อตั๋วไว้ล่วงหน้า (กรณีผู้ส่งออกมีวงเงินรับซื้อตั๋วกับธนาคาร)
  4. ธนาคารทำการติดตามผลหรือแก้ปัญหา กรณีเอกสารเรียกเก็บเงินไม่ได้รับการชำระหนี้

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left