Top|Right Green

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ลดความเสี่ยง เสริมสภาพคล่อง เพิ่มศักยภาพ เพื่อการขยายธุรกิจอย่างเต็มกำลัง​

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าที่ช่วยบริหารความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระสินค้าของผู้ซื้อ​

HtmlBlock
11
Padding
 
 

หมดกังวลเรื่องความเสี่ยง

ได้รับการชดเชยค่าสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าไม่ชำระค่าสินค้าตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายสินค้า หรือผู้ซื้อสินค้าล้มละลาย


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

เจาะตลาดที่มีการแข่งขันสูง

เพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยการเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนปรนให้แก่ลูกค้า

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 

เครื่องมือในการบริหารสภาพคล่อง

ช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding

การให้บริการ

 

บริการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้ซื้อ

 

ให้คำแนะนำการกำหนด
วงเงินคุ้มครองของผู้ซื้อ

 

อัพเดทสถานะ
ของผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ

 

บริการหลังการขาย
แบบครบวงจร


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

ความเสี่ยงทางการค้า

 • ผู้ซื้อล้มละลาย
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระค่าสินค้าตามสัญญา

ความเสี่ยงทางการเมือง

 • การประกาศพักชำระหนี้ของรัฐบาล
 • การห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ
 • การยกเลิกใบอนุญาตนำเข้า
 • สงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร
 • การปฏิเสธการชำระหนี้โดยหน่วยงานรัฐบาล

เบี้ยประกันภัย คำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัย

อยู่ในช่วงระหว่าง 0.1% - 2.5% ของยอดขายประมาณการรายปี ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ยอดขายที่นำมาทำประกัน
 • ประเภทของอุตสาหกรรม
 • ความเสี่ยงของผู้ซื้อ เช่น ประเทศที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ หรือศักยภาพทางการเงิน

ผู้ขอเอาประกันภัย

 • บริษัทจดทะเบียนในประเทศรวมถึงสาขาในต่างประเทศ ที่มีการชำระเงินในรูปแบบของ D/P, D/A, O/A, T/T after shipment โดยมียอดขายที่นำมาทำประกันไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาทต่อปี และมีเทอมการชำระเงินไม่เกิน 5 เดือน
 • ทำธุรกิจขายสินค้าภายในประเทศ และ / หรือ ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อยกเว้น

 • มีข้อโต้แย้ง / ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย (ที่ไม่ใช่กรณีผู้ซื้อปฏิเสธการชำระค่าสินค้า)
 • การขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
 • ผลจากสงครามระหว่าง 5 ประเทศเหล่านี้ด้วยกันเอง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • ยอดขายต่อปี
 • ประเภทธุรกิจ เช่น ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น
 • รายชื่อ / ที่อยู่ / วงเงินเครดิตที่ต้องการของผู้ซื้อ
 • ประเทศผู้ซื้อ
การยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน

กรณีผู้ซื้อไม่ชำระเงินค่าสินค้าตามสัญญา การยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนผู้ทำประกันต้องดำเนินการ ดังนี้

 • ผู้ทำประกันต้องไม่ไปเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ เช่น ยินยอมหรือมีข้อตกลงให้ผู้ซื้อไม่ชำระค่าสินค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันเพราะอาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนได้
 • ผู้ทำประกันต้องแจ้งบริษัทประกันให้ทราบทันที เมื่อผู้ซื้อชำระเงินเข้ามาบางส่วนหรือทั้งหมด ภายหลังจากที่มีการยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว


Black
Middle|Left
Left
None
41
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัทและธุรกิจขนาดย่อม

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

รายละเอียดประกัน

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
None
40
Padding

ช่องทางติดต่อ

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left