Middle|Left Green

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

​​​​​​​​​คุ้มครองอย่างครอบคลุม

ทรัพย์สินเสียหาย ประกันจ่ายคืน

HtmlBlock
11
Padding

คุ้มครองความเสียหายจาก

 

อัคคีภัย

 

อุบัติเหตุ

 

การโจรกรรม

 

นัดหยุดงาน

 

ภัยธรรมชาติ

Black
Middle|Left
Left

รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายโดยตรงทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจาก

 1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด (จากแก๊สหุงต้มที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย) ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือคลื่นใต้น้ำหรือภูเขาไฟระเบิดหรือสึนามิ ภัยน้ำท่วม ภัยจากอากาศยาน ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการะทำอันป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยจากเครื่องไฟฟ้า
 2. ภัยจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่อยรองการงัดแงะ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
 3. อุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น​

HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย
 • ทุนประกันภัยและรายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • ประวัติความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น
 • ธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ความเสียหายจากการชำรุด เสียหาย ขัดข้อง ของระบบกลไก หรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
 • ความเสียหายจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ถูกสัตว์ทำลาย
 • สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง
 • การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
 • ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี
Black
Middle|Left
Left
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัทและธุรกิจขนาดย่อม

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
30
Padding
Black
Middle|Left
Left