Middle|Left Green

ประกันภัยเพื่อค้ำประกันเงินกู้

​​​​​​​ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจ
คลายกังวลแม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน

คุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดประกัน

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding

​ระยะเวลาคุ้มครอง

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
40
Padding

​ความคุ้มครอง

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
50
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว
คุ้มครองตลอดสัญญา

 
 

คุ้มครองการเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

 
 

ไม่ต้องรับภาระหนี้ที่เหลืออยู่

กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้เอาประกัน*

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 - 15 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

500,000 บาท

 

ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยเพิ่มเติมได้

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

ระยะเวลาคุ้มครอง

 
 

หมายเหตุ​: ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
41
Padding

ความคุ้มครองและเงื่อนไข

ความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิตเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม์และสัญญาเป็นอันสิ้นสุด
 • คุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  • กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยพิสูจน์ได้ว่าเกิดการทุพพลภาพขึ้นก่อนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยจะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ และการทุพพลภาพนั้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม์และสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง
  • กรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจากเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนหรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงในกรมธรรม์และสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลง
ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ และ / หรือ สมาชิกผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
 2. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ข้อยกเว้นจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร มีทั้งหมด 8 ข้อ เช่น

บริษัทจะไม่คุ้มครองการสูญเสียหรือทุพพลภาพใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมทั้งหมดหรือแต่บางส่วน สืบเนื่องจากสาเหตุหรือเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้

 1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 2. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 3. สงครามไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย เป็นต้น
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ:

 • เมื่อซื้อความคุ้มครองเต็มวงเงินกู้ เต็มระยะเวลากู้ และมีประวัติชำระเงินกู้เป็นปกติตามสัญญากู้ธนาคาร
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
51
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย
 • อายุ 20 - 60 ปี เมื่อรวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
เอกสาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน​
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิต
 • ใบเสนอขายประกันชีวิต
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
52
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อธุรกิจ คืออะไร ?

เป็นความคุ้มครองที่เป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้เอาประกันภัยที่มีภาระหนี้สินอยู่กับสถาบันการเงิน โดยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันภัย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์เพื่อการชำระหนี้กับสถาบันการเงินแทนทายาทของผู้เอาประกันภัย โดยจำนวนผลประโยชน์ที่จ่ายและเงื่อนไขจะเป็นไปตามข้อกำหนดของแบบประกันภัยนั้น ๆ

แบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้เท่านั้นที่ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเอาประกันกัยมีตั้งแต่กี่ปี ?

สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยให้สอดคล้องกับระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 2 – 15 ปี

เบี้ยประกันภัยกี่บาท ?

เบี้ยประกันประกันภัยของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ระยะเวลาเอาประกันภัยและจำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงคืออะไร ?

คือจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุเอาไว้ในตารางแสดงจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลง โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงทุกปี ซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนหนี้ที่ผู้เอาประกันภัยค้างชำระ (ทั้งนี้ระยะเวลาเอาประกันภัยจะต้องเท่ากับระยะเวลากู้ และมีประวัติชำระเงินเป็นปกติตามสัญญากู้กับธนาคาร)

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left