Middle|Right White

บริการออกเช็คเร่งด่วนเพื่อชำระค่าสินค้า บริการ และภาษี

​​​​​​​​​​​​​ธุรกิจไม่สะดุด ออกเช็คเร่งด่วน รับได้ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง​ ​

 
None
11
Padding
 

ออกเช็คเร่งด่วน ทันใจ
รับได้ใน 1 - 2 ชั่วโมง

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

ต้องชำระเงินด่วนแค่ไหน
ก็ทำได้ ทันเวลา

เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการจ่ายแบบเร่งด่วน อาทิ ชำระค่าภาษีอากร ค่าระวาง ให้รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 

สะดวกสาขาไหน
รับเช็คที่สาขา​นั้น

รับเช็คที่สาขาธนาคารกสิกร​ใดก็ได้ที่คุณสะดวก

หมายเหตุ: ​เฉพาะสาขาที่มีจุดบริการจ่ายเช็คเร่งด่วน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

เงื่อนไขบริการ
 • มี​​ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือ บัญชีเงิ​นฝากออมทรัพย์ ของธนาคารกสิกรไทย
 • ​ต้องสมัครใช้บริการ K-Cash Connec​t Plus
 • เช็คที่ธนาคารออกแทนบริษัทเป็นแคชเชียร์เช็คแบบ “A/C Payee Only” คือสามารถนำฝากเข้าบัญชีเท่านั้น
 • เมื่อนำเช็คฝากเข้าบัญชีจะรู้ผลในวันทำการถัดไป ซึ่งคือวันที่ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินได้


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร

สมัครด้วยตนเอง

 • ใบสมัครบริการ Cheque Direct Express และ K-Cash Connect Plus
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามในใบสมัคร ​

มอบหมายให้บุคคลในบริษัทกระทำการแทน

 • ใบสมัครบริการ Cheque Direct Express และ K-Cash Connect Plus
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 
 • หนังสือมอบหมายให้กระทำการแทน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ​

หมายเหตุ: ​สามารถรับเช็คที่เคาน์เตอร์ของธนาคารที่สะดวกกับผู้รับเช็ค

เอกสารประกอบการรับเช็ค

มอบหมายให้นิติบุคคล (Shipping) อื่นรับเช็คแทน

 • หนังสือมอบอำนาจให้ธนาคารจ่ายเช็คให้นิติบุคคลอื่น เช่น Shipping ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของบริษัทตัวแทน 
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจบริษัทตัวแทน 

มอบหมายให้พนักงานรับส่งเอกสารเป็นผู้รับเช็ค

 • หนังสือมอบหมายการรับเช็คของพนักงานรับส่งเอกสารของบริษัท หรือ บริษัทตัวแทน (Shipping)
 • สำเนาบัตรประชาชนของพนักงานรับส่งเอกสาร 

หมายเหตุ:​ สามารถรับเช็คที่เคาน์เตอร์ของธนาคารที่สะดวกกับผู้รับเช็คBlack
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

มีโอกาสที่การออกเช็คจะเกิน 2 ชั่วโมงหรือไม่ ?

ธนาคารมีการจัดพิมพ์เช็คตามรอบที่กำหนดไว้ชัดเจน ซึ่งอยู่ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ใช้บริการได้ทุกสาขาหรือไม่ ?

ธนาคารมีจุดบริการจ่ายเช็คเร่งด่วนตามรายชื่อดังนี้

 • จุดจ่ายเช็คคลองเตย
 • จุดจ่ายเช็คสุวรรณภูมิ
 • จุดจ่ายเช็คมาบตาพุด
 • จุดจ่ายเช็คอมตะนครชลบุรี
 • จุดจ่ายเช็คลำพูน
ใบสมัครบริการมีให้ดาวน์โหลดออนไลน์หรือไม่ ?

เนื่องจากการสมัครใช้บริการต้องสมัครร่วมกับการขอใช้บริการ K-Cash​ Connect Plus ด้วย จึงต้องสมัครผ่านสาขาของธนาคารเท่านั้น

ต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรบ้าง?

อัตราค่าธรรมเนียม 30 บาท​/รายการ


Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left