Middle|Left Green

สินเชื่อเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

​​​​กู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding

สกุลเงินตราต่างประเทศ 4 สกุลหลักที่ให้สินเชื่อ*

 

USD

 

EURO

 

JPY

 

GBP


หมายเหตุ: สามารถติดต่อผู้จัดการความสัมพันธ์ในกรณีทีต้องการกู้ด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding
 
 

สามารถเลือกรับเงินสินเชื่อเป็นสกุลเงินต่างประเทศ หรือขอรับเงินสินเชื่อเป็นเงินสกุลบาท*

หมายเหตุ: ​กรณีเลือกขอรับเงินสินเชื่อเป็นเงินสกุลบาท ลูกค้าต้องซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคาร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
13
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ


รายละเอียดบริการ

เป็นสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อการพาณิชย์ โดยให้สินเชื่อในรูปแบบเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทวงเงิน

เงินกู้ระยะยาว

วงเงินสินเชื่อ

ตามเงื่อนไขการพิจารณาเครดิตของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

หลักประกัน

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร


​​
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษีอาการของนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนางบการเงินของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี
 • รายงานการประชุมที่มีมติอนุมัติให้ขอใช้สินเชื่อและเปิดบัญชีกับธนาคาร
 • สัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญามัดจำ
 • ภาพถ่ายสำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพร้อมสารบัญจดทะเบียน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ
 • เอกสาร / หลักฐานอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนด (สามารถยื่นตอนขอเบิกเงินกู้ได้)
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าต้องการกู้เงินสกุลต่างประเทศอื่นนอกเหนือจากที่มี จะต้องทำอย่างไร ?

กรณีต้องการกู้เป็นเงินสกุลอื่น ๆ นอกจาก 4 สกุลหลัก เช่น สกุล AUD ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายกรณี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (ติดต่อผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า)

ตัวอย่างวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ และตัวอย่างเอกสาร / หลักฐานที่ลูกค้าต้องนำส่งให้ธนาคารมีอะไรบ้าง ?

วัตถุประสงค์

กู้เงินเพื่อลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ ในลักษณะการจัดตั้งหรือเข้าร่วมลงทุนในครั้งแรก

เอกสารหลักฐาน

 • หนังสือชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดของการลงทุน
 • หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่ลงทุน
 • หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีส่วนเป็นเจ้าของ
 • หลักฐานเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการลงทุน
 • งบการเงินล่าสุดของกิจการที่ได้รับการลงทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
 • คำรับรองตามแบบที่ ธปท. กำหนด
ต้องการใช้บริการ จะทำอย่างไร ?

ติดต่อผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left