Middle|Left Green

สินเชื่อเครื่องจักรไต้หวัน

​​​​​​​​นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์
จากไต้หวันด้วยสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ​

​​
 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ศักยภาพทางธุรกิจที่มากกว่า
ในการลงทุนเครื่องจักร
และอุปกรณ์จากไต้หวัน

ด้วยบริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษผ่านบริการลีสซิ่ง หรือ สินเชื่อระยะยาว ที่เลือกได้ตามความต้องการ

หมายเหตุ​: ​อัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ


รายละเอียดบริการ

สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อสนับสนุนการนำเข้าสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์จากประเทศไต้หวัน

ประเภทวงเงิน

สินเชื่อระยะยาว (Commercial Loan) สินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักร (Equipment Leasing)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ไม่เกิน 5 ปี

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 100% ของมูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (สอบถามที่ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า)​

หลักประกัน

อสังหาริมทรัพย์ หรือตามดุลยพินิจของธนาคาร

ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

22 มกราคม 2561

หมายเหตุ: กรณีทำ T/R ระยะเวลาที่ทำ T/R จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • ต้องนำเข้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์จากผู้ส่งออกไต้หวันโดยตรงตามที่ Taiwan EXIM รับรอง หรือนำเข้าผ่านตัวแทนในประเทศจากผู้ส่งออกไต้หวันตาม Taiwan EXIM รับรอง
 • ต้องเบิกเงินกู้ภายใน 6 เดือนนับจาก First Shipment Date
 • ลูกค้าต้องเปิด L/C กับธนาคารเท่านั้น
 • คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนางบการเงินของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี
 • รายงานประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอใช้สินเชื่อและเปิดบัญชีกับธนาคาร
 • สัญญาจะซื้อจะขายหรือเอกสารการนำเข้าเครื่องจักร / อุปกรณ์จากต่างประเทศ เช่น Commercial Invoice, Bill of Landing และ Airway Bill เป็นต้น
 • ภาพถ่ายสำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพร้อมสารบัญจดทะเบียน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding

คำถามที่พบบ่อย

กรณีซื้อวัตถุดิบจากประเทศไต้หวันสามารถขอสินเชื่อนี้ได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ เนื่องจากสินเชื่อภายใต้โครงการเป็นเงินกู้ (สินเชื่อระยะยาว) ซึ่งความต้องการหรือวัตถุประสงค์ขอสินเชื่อที่สอดคล้องกับสินเชื่อดังกล่าว คือ เพื่อนำเข้าสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่านั้น กรณีซื้อวัตถุดิบจะเหมาะกับสินเชื่อระยะสั้น ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ

Equipment Leasing คืออะไร ?

Equipment Leasing เป็นบริการเพื่อรองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการโดยไม่ต้องลงทุนเป็นเงินก้อน และลูกค้าต้องการเงินทุนหมุนเวียนไปใช้ในกิจการ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด​

จะทราบได้อย่างไรว่าผู้ขายเครื่องจักรเป็นผู้ขายที่ Taiwan EXIM Bank รับรอง ?​

โครงการมีขั้นตอนการ Pre-Approve (ตรวจสอบร่วมกันระหว่างธนาคารและ EXIM Taiwan Bank) ซึ่งจะตรวจสอบจากรายละเอียดการสมัครขอสินเชื่อจากลูกค้า โดยตรวจสอบจากประเภทสินเชื่อที่นำเข้า มูลค่า และชื่อผู้ส่งออกไต้หวัน เป็นต้น จากนั้นธนาคารจะแจ้งผล Pre-Approve ให้ลูกค้าทราบ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left