Middle|Left White

วงเงินรวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจคล่องตัว

​​​​​ทันเกมธุรกิจ บริหารวงเงิน
แบบมืออาชีพ​

​​​
 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ให้ธุรกิจของคุณคล่องตัว

เปลี่ยนประเภทสินเชื่อหมุนเวียนต่าง​ๆ ได้


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding
 

ครอบคลุมสินเชื่อหมุนเวียน
หลายประเภท

 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการซื้อรถยนต์สำหรับจัดแสดงและจำหน่าย
 • สินเชื่อแฟคเตอริ่งในประเทศแบบมีสิทธิ์ไล่เบี้ย (K-Factoring)
 • ​​​​​​​​​​​​​​​สินเชื่​อเพื่อคู่ค้าในวงจรธุรกิจ
 • วงเงินบัตรเครดิตนิติบุคคล Corporate Executive Card
 • วงเงินบัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ด

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สถานะ

 • ไม่มีหนี้เสีย ไม่เป็น NPL กับสถาบันการเงินใด ๆ
 • มีการติดต่อกับธนาคารอย่างน้อย 3 ปี และ / หรือ ดำเนินกิจการมาอย่างน้อย 3 ปี

อื่น ๆ

 • มีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
 • มีผลการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
เอกสาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน/หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • เอกสารแสดงรายการเดินบัญชีจากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนางบการเงินของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี
 • รายงานประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอใช้สินเชื่อและเปิดบัญชีกับธนาคาร
 • สัญญาจะซื้อจะขาย หรือ สัญญามัดจำ
 • ภาพถ่ายสำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดพร้อมสารบัญจดทะเบียน
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์สินที่จะใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ผลิตภัณฑ์เครดิตประเภทใดบ้างที่อยู่ภายใต้วงเงินรวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจคล่องตัว ?

​​ผลิตภัณฑ์เครดิตที่สามารถใช้ภายใต้วงเงินรวมสินเชื่อ เพื่อธุรกิจคล่องตัวประกอบด้วย

 1. กู้เบิกเงินเกินบัญชี
 2. ตั๋วเงิน ,ตั๋วสัญญาใช้เงิน,ตั๋วแลกเงิน
 3. สินเชื่อเงินกู้หมุนเวียนทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อ
 4. สินเชื่อเงินกู้หมุนเวียนทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมสินเชื่อเพื่อผู้ขาย
 5. วงเงินสินเชื่อเงินกู้หมุนเวียนทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมสินเชื่อเพื่อผู้ซื้อกสิกรไทย แบบคู่ค้าหลายราย
 6. วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการซื้อรถยนต์สำหรับแสดงและจำหน่าย (Revolving Loan Floor Plan)
 7. วงเงิน Factoring
 8. บัตรเครดิตนิติบุคคล
 9. KBank Fleet Card ,PTT Fill&Go
 10. เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)
 11. ทรัสต์รีซีท (T/R)
 12. สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการส่งออก (Packing Credit)
 13. รับซื้อลดตั๋ว L/C
 14. รับซื้อลดตั๋ว D/A , D/P
 15. เลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (D L/C)
 16. รับซื้อลดตั๋ว (D L/C)
 17. หนังสือค้ำประกัน
 18. วงเงินความเสี่ยงก่อนการชำระราคา (Pre-Settlement Limit) สำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ (Derivatives) และธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
เปลี่ยนประเภทวงเงินอย่างไร ?

ลูกค้าแจ้งความประสงค์เพื่อขอเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์เครดิต ผ่านผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

มีวิธีการลดหรือเปลี่ยนแปลงวงเงินข้ามผลิตภัณฑ์เครดิตอย่างไร ?

การเปลี่ยนแปลงวงเงิน ต้องไม่เกินยอดวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติ โดยใช้อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงวงเงินเท่ากับ 1 : 1 เช่น เปลี่ยนจากวงเงิน LI 10 ล้านบาท ไปเป็นวงเงิน O/D 10 ล้านบาท

ต้องมีการลงนามในเอกสารสัญญาหรือไม่ อย่างไร ใครต้องลงนามบ้าง ?

การเปลี่ยนแปลงวงเงินส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ต้องลงนามในเอกสารแจ้งเปลี่ยนแปลงใดๆ ยกเว้น การเปลี่ยนแปลงวงเงินใดๆที่เกี่ยวข้องกับ วงเงิน O/D, วงเงินบัตรเครดิตนิติบุคคล Corporate Executive Card, วงเงินบัตรเครดิตนิติบุคคล ฟลีทการ์ด​ และ​สินเชื่อเพื่อคู่ค้าในวงจรธุรกิจ

​วงเงินกู้ Long Term Loan รวมอยู่ในวงงินรวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจคล่องตัวด้วยหรือไม่ ?

วงเงินรวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจคล่องตัว เป็นวงเงินที่รวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เป็นวงเงินหมุนเวียนเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงประเภทวงเงินตามความต้องการของลูกค้า แต่เงินกู้ระยะยาว ไม่รวมอยู่ในวงเงินรวมสินเชื่อเพื่อธุรกิจคล่องตัว เนื่องจากเงินกู้ระยะยาว ​ไม่จัดเป็นวงเงินหมุนเวียน​


Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left