Middle|Center White

สินเชื่อระยะยาวเพื่อธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น

​​​​​​​​​​​​​​สินเชื่อระยะยาว วงเงินสูง กู้ได้ 3 สกุลเงิน


 
HtmlBlock
11
Padding
 

ให้วงเงินสูง

สูงสุด 525 ล้านบาท (เทียบเท่า USD 15 ล้าน)

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding
 
 

กู้ได้ยาว

ระยะเวลากู้สูงสุด

 

หมายเหตุ​: ​ขึ้นอยู่กับ Credit Risk ของผู้กู้ และอายุเงินกู้ต้องไม่เกินวันสิ้นสุดโครงการ 9/9/2564

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
13
Padding
 

กู้ได้ 3 สกุลเงิน

สกุลบาท, US Dollar และ Japanese Yen

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

เงื่อนไขบริการ

เงื่อนไขทั่วไป

 1. เป็นธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่น
 2. วัตถุประสงค์การกู้ยืมเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในกิจการเท่านั้น
 3. ไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและ / หรือการค้าอาวุธสงคราม
 4. โครงการต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 5. ไม่เคยเป็น NPL และ / หรือ ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด
 6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เงื่อนไขทางธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่น

ธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นหมายถึงธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

 1. ธุรกิจ SMEs ไทย ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งทางตรง และทางอ้อม (ผ่าน Supply Chain) กับบริษัทญี่ปุ่นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 2. ธุรกิจ SMEsไทย ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นในช่วง 2 ปีข้างหน้า
 3. กิจกรรมร่วมค้าในประเทศไทย ที่เป็นการร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหุ้นส่วน / หุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท / ผู้มีอำนาจแทนนิติบุคคล (กรณีที่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานราชการและเป็นบัตาที่มีรูปถ่ายติดอยู่ เช่น บัตรประจำตัวราชการ บัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติมด้วย) และ / หรือใบเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • งบการเงินส่งสรรพากร (งบดุล งบกำไรขาดทุน) ปีล่าสุดและย้อนหลังรวม 2 ปี และ / หรือ งบภายใน (ถ้ามี)
 • รายการเดินบัญชี​จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สินทรัพย์ถาวร คืออะไร ?

อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น

ดอกเบี้ยคงที่ และดอกเบี้ยลอยตัว คืออะไร ? ต่างกันอย่างไร ?

ดอกเบี้ยคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดเป็นตัวเลขแน่นอนตลอดระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น อัตราดอกเบี้ย 8.0% / ปี ตลอดระยะเวลาของวงเงินกู้ หรือ ตลอดระยะเวลา 2 ปีแรก

ดอกเบี้ยลอยตัว คือ อัตราดอกเบี้ยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ย MLR, MLR+1.0%, MOR+2.0%, MRR หรือ LIBOR, BIBOR เป็นต้น ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินกำหนดขึ้น เช่น MLR ของแต่ละธนาคารอาจไม่เท่ากัน อัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะเปลี่ยนแปลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปัจจุบัน MLR ของธนาคารกสิกรไทยเท่ากับ 6.75% หากเงินกู้ของลูกค้าคิดอัตราดอกเบี้ย MLR+1.0% หมายความว่าลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับ 7.75% หากในอนาคตธนาคารประกาศลดอัตราดอกเบี้ย MLR ลดลงเหลือ 6.00% ดังนั้นลูกค้าจะจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 7.00% ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยคงที่ กับ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว แตกต่างกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในระหว่างระยะเวลาสัญญา

หากขอสินเชื่อภายใต้โครงการฯนี้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าไร ?

ธนาคารพิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยตามปัจจัยต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้ ระยะเวลากู้ เป็นต้น


Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left