Middle|Right Green

สินเชื่อหลังการส่งออกประเภทซื้อลดเอกสารส่งออกภายใต้เลตเตอร์ออฟเครดิตแบบไล่เบี้ย/ไม่ไล่เบี้ยผู้ส่งออก

​​​​​​​​​ได้เงินหลังส่งออกสูงสุด 100%​​
เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ส่งออก​

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

รับสินเชื่อสูงสุด

 
ทันทีหลังส่งออก ภายใต้เงื่อนไข With Recourse

พร้อมบริการเพิ่มทางเลือกลดความเสี่ยงไม่ชำระเงินของธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ภายได้เงื่อนไข Without recourse

หมายเหตุ​:
​- สัดส่วนการให้สินเชื่อ 100% ของมูลค่าเลฟเตอร์ออฟเครดิตที่ได้ส่งออกเรียบร้อย

- กรณีผู้ส่งออกต้องการลดความเสี่ยงไม่ชำระเงินของธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) จะขายลดได้เมื่อธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตแจ้งยืนยันชำระเงินตาม L/C และธนาคารมีวงเงินสถาบันการเงินที่เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

ลดความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

กสิกรรับซื้อ / รับซื้อลด ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมากถึง 10 สกุล


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • เป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
 • ใช้บริการเรียกเก็บเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับธนาคาร (Export Collection Services)
เอกสาร


Black
Middle|Left
Left
FAQ
30
Padding

​คำถามที่พบบ่อย

​L/C เลตเตอร์ออฟเครดิตคืออะไร ?​เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) คือ เอกสารที่ธนาคารของประเทศผู้นำเข้าสินค้าเปิดผ่านมาให้ธนาคารผู้ส่งออกเพื่อให้แจ้งกับผู้ส่งออกมั่นใจ ถ้านำส่งสินค้าและเอกสารตามเงื่อนไขในเลตเตอร์ออฟเครดิต ทางธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Issuing Bank) จะชำระเงินตามเทอมและเงื่อนไขที่ระบุในเลตเตอร์ออฟเครดิต
​ระยะเวลากู้ยืมนานเท่าไร ?​ตามเทอมการชำระเงินที่ระบุในเลตเตอร์ออฟเครดิต
​ธนาคารอนุมัติวงเงินกู้อย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์รับซื้อ / ซื้อลดเอกสารส่งออกที่มีเลตเตอร์ออฟเครดิต แบ่งออกเป็น 2 ผลิตภัณฑ์ย่อย

 1. ผลิตภัณฑ์รับซื้อ / ซื้อลดเอกสารส่งออกแบบมีสิทธิ์ไล่เบี้ยผู้ส่งออก (With Resource)

  ให้ผู้กู้ติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า ดำเนินการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อรับซื้อ / ซื้อลดเอกสารส่งออกแบบมีสิทธิ์ไล่เบี้ยผู้ส่งออก (With Resource)

  ข้อดี: ผู้กู้สามารถได้รับสินเชื่อทันทีหลังส่งออกสูงสุด 100%

  เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ With Resource: ผู้ส่งออกยังคงมีความรับผิดชอบกรณีธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Issuing Bank) ไม่สามารถชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

 2. ผลิตภัณฑ์รับซื้อ / ซื้อลดเอกสารส่งออกที่มีเลตเตอร์ออฟเครดิตแบบไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยผู้ส่งออก (Without Resource)

  ผู้ส่งออกไม่ต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารและไม่ต้องมีหลักประกัน เพียงแต่ธนาคารต้องมีวงเงินรับซื้อลดของธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Issuing Bank)

  ข้อดี: ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารและไม่มีนำหลักประกันมาให้ธนาคาร

  เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ Without Resource: ผู้ส่งออกจะได้รับสินเชื่อหลังส่งออกสูงสุด 100% ภายหลังธนาคารผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตแจ้งยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left