Middle|Left White

ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

​​​​​​​​​เครื่องจักรเสียหาย
ไม่ต้องจ่ายเอง

คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องจักรจากปัจจัยภายนอก
โดยฉับพลัน​

HtmlBlock
11
Padding

เดินหน้าต่อได้ แม้เครื่องจักรเสียหาย

คุ้มครองเครื่องจักรที่ทำประกันจากความเสียหายอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอก รวมถึงอุบัติเหตุที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

 

อัคคีภัย

 

ฟ้าผ่า

 

ระเบิด

 

ภัยลมพายุ

 

น้ำท่วม

 

การล้มพลิกคว่ำBlack
Middle|Left
Left
 


ตัวอย่างข้อยกเว้น

 1. การเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น / การขาดน้ำมันหรือน้ำยาทำความเย็น
 2. การเป็นสนิม การเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการใช้งาน
 3. การจุ่มหรือจมใต้น้ำ
 4. ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
 5. ภัยก่อการร้าย จลาจล นัดหยุดงาน กบฎ สงคราม นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี
 6. ความเสียหายระหว่างการขนส่ง
 7. ความเสียหายของชิ้นส่วนหรืออะไหล่ ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน เช่น สายพาน ใบมีด
 

HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • สถานที่เอาประกันภัย
 • รายละเอียดของเครื่องจักร รุ่น ยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง
 • ประวัติความเสียหายย้อนหลัง
 • รูปถ่ายเครื่องจักร
 • ทุนประกันภัย (มูลค่าตลาด ณ ปัจจุบัน Replacement)
 • การบำรุงรักษา


Black
Middle|Left
Left
 
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัท

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding

ความคุ้มครอง

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left