Middle|Left White

ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ

​​​​​​​​​​​มั่นใจในการขนส่งสินค้า
ทั่วประเทศ

ประกันคุ้มครองสินค้าระหว่างขนส่ง จากการสูญเสีย
หรือเสียหายของสินค้าภายในประเทศ​

HtmlBlock
11
Padding
 
 

แม้การขนส่งมีความเสี่ยง
ก็มั่นใจด้วยความคุ้มครอง

คุ้มครองทั้งพาหนะที่จดทะเบียนเพื่อใช้บนท้องถนน โดยทางรถไฟ โดยทางเครี่องบิน หรือไปรษณีย์


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding

เลือกความคุ้มครองได้ 2 แบบ

 

ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด

 

คุ้มครองแบบระบุภัย
เช่น อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า


Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ทรัพย์สินที่ต้องการทำประกันภัย
 • ทุนประกันภัย
 • ระยะเวลาประกันภัย
 • ขอบเขตและเส้นทางขนส่ง
 • ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)

ตัวอย่างข้อยกเว้น

 • การเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติของตัวสินค้า
 • การบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง ความล่าช้า
 • การสูญเสียตลาด
 • การหยุดชะงักของธุรกิจหรือสายการผลิต

Black
Middle|Left
Left
 
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัท

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding

​​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
 
None
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left