Middle|Right Green

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

​​​​​​มั่นใจทุกครั้งที่มีการขนส่ง พร้อมเลือกรูปแบบความคุ้มครองได้

ทุกการขนส่งในประเทศ บนท้องถนน รถไฟ เครื่องบิน หรือไปรษณีย์

HtmlBlock
11
Padding
 
 

ครอบคลุมทุกพื้นที่ขนส่ง

คุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่งภายในประเทศ ไม่ว่าจะสูญเสียหรือเสียหาย

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding
 
 

หมดกังวลไม่ว่าจะขนส่งวิธีไหน

บนท้องถนน รถไฟ เครื่องบิน หรือไปรษณีย์ คุ้มครองไม่ว่าจะสูญเสียหรือเสียหาย

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
13
Padding

เสี่ยงแบบไหน เลือกความคุ้มครองแบบนั้น

 

ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด

 

คุ้มครองแบบระบุภัย
เช่น อัคคีภัย การระเบิด หรือฟ้าผ่า

Black
Middle|Left
Left
 

ตัวอย่างข้อยกเว้น

 1. การเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติของตัวสินค้า
 2. การบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง
 3. ความล่าช้า
 4. การสูญเสียตลาด
 5. การหยุดชะงักของธุรกิจหรือสายการผลิต​

HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • ชื่อผู้เอาประกันภัย
 • ทรัพย์สินที่ต้องการทำประกันภัย
 • ทุนประกันภัย
 • ระยะเวลาประกันภัย
 • ขอบเขตและเส้นทางขนส่ง
 • ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left