Middle|Left Green

ประกันภัยเพื่อคุ้มครองภัยสมาร์ท

​​​​​​​​เดินหน้าธุรกิจต่อได้ ครอบครัวอุ่นใจในความคุ้มครอง

ประกันชีวิตสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ของธนาคารกสิกรไทย

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดประกัน

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding

​ระยะเวลาคุ้มครอง

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
40
Padding

​ความคุ้มครอง

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
50
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว
คุ้มครองตลอดสัญญา

 
 

คุ้มครองการเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

 
 

ไม่ต้องรับภาระหนี้ที่เหลืออยู่

กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้เอาประกัน*

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดประกัน

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 - 15 ปี

 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

 

อายุที่รับประกันภัย

20 - 60 ปี

 

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ

500,000 บาท

 

ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยเพิ่มเติมได้

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

ระยะเวลาคุ้มครอง

 
 

หมายเหตุ: ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา​

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
41
Padding

ความคุ้มครองและเงื่อนไข

ความคุ้มครอง
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา
 • คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเต็ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วและแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัททราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์
กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ:

 • เมื่อซื้อความคุ้มครองเต็มวงเงินกู้ เต็มระยะเวลากู้ และมีประวัติชำระเงินกู้เป็นปกติตามสัญญากู้ธนาคาร
 • เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2551 ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำ​​นวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
51
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย
 • อายุ 20 - 60 ปี
 • รวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี
เอกสาร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
 • ใบคำขอเอาประกันชีวิต
 • ใบเสนอขายประกันชีวิต
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
52
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ประกันเพื่อคุ้มครองภัยสมาร์ท คืออะไร ?

เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินเชื่อธุรกิจ โดยไม่ต้องกังวลกับภาระหนี้ที่เหลืออยู่หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

ระยะเวลาเอาประกันภัยของแบบประกันเพื่อคุ้มครองภัยสมาร์ทมีกี่ปี ?

สามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 1 – 15 ปี

อายุรับประกันภัยของแบบประกันเพื่อคุ้มครองภัยสมาร์ทเท่าไร ?

ตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี ทั้งนี้รวมระยะเวลาเอาประกันภัยแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองใดบ้าง หลังจากซื้อแบบประกันเพื่อคุ้มครองภัยสมาร์ท ?

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเต็ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยแบบประกันเพื่อคุ้มครองภัยสมาร์ท คำนวณอย่างไร ?

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับอายุและเพศ

การซื้อแบบประกันเพื่อคุ้มครองภัยสมาร์ท ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?

ตรวจตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันกำหนด และการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกันกำหนด โดยหลักเกณฑ์การรับประกันโดยไม่ตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและอายุของผู้เอาประกันภัย

แบบประกันภัยเพื่อคุ้มครองภัยสมาร์ท สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้เท่านั้นที่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left