Middle|Center White

สวอปเพื่อการบริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ (FX Swap)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​บริหา​​​​ร​​​สภา​​พคล่​​องของธุรกิ​​จที่มีรายรับ/รายจ่าย​​เป็นเงินสกุลต่างประเทศ

​ให้คุณนำเงินบาทมาแลกเป็นเงินสกุลต่างประเทศหรือ นำเงินสกุลต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาท
โดยไม่ต้องเสี่ยงกับอัต​​ราแลกเปลี่ยน

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น​​​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​​​รายละเอียดการใช้งาน

Black
Middle|Left
Left
None
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

ป้องกันควา​​มเ​​​​สี่ยงเรื่องค่าเงินผันผวน
และบริหารต้นทุนเงินจากสกุลหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง

 

ผู้ส่งออกที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

สามารถทราบอัตราผลกำไรที่แน่นอนจากการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงผลิตจนส่งมอบได้ ผ่านการทำธุรกรรม Swap ด้วยการนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศจากธนาคารเพื่อนำไปจ่ายค่าวัตถุดิบ แล้วค่อยนำเงินตราต่างประเทศมาจ่ายคืนตามสัญญาขายในอนาคต

ผู้กู้ยืมเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

สามารถทราบต้นทุนการกู้ยืมเป็นสกุลบาทที่แน่นอนจากการปิดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่กู้ได้ ผ่านการทำธุรกรรม Swap ด้วยการนำเงินตราต่างประเทศที่กู้มาแลกเป็นเงินบาทไปใช้ในธุรกิจ แล้วค่อยนำเงินบาทมาจ่ายคืนตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศในอนาคต

 
 

​​ใน 1 ปี

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ตั้งแต่วันทำสัญญา

ธนาคารจะซื้อ​หรือขายเงินตราต่างประเทศจำนวนหนึ่งพร้อมกันกับคุณ ณ วันทำสัญญา โดยซื้อหรือขายเงินสกุลหนึ่งในขาแรก และทำธุรกรรมด้านตรงข้ามกับขาแรก ณ อีกเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปขาแรกจะมีวันส่งมอบที่ Spot Date และขาหลังจะมีวันส่งมอบภายใน 1 ปี


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

ราย​ล​​​ะเอียดการใช้งาน

เงื่อนไขบริการ
 • ผู้ทำธุรกรรม Swap ต้องมีธุรกรรมรองรับหรือมียอดประมาณการธุรกรรมรองรับทั้งการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศและสามารถแสดงเอกสารต่อธนาคาร ณ วันที่ทำสัญญา ยกเว้นกรณีที่มีการขออนุญาตจากธนาคารแห่งประ​เทศไทยเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป
 • รายรับและรายจ่ายที่นำมาทำธุรกรรมต้องเป็นสกุลเงินเดียวกันและมีจำนวนเท่ากัน
 • จำนวนเงินขั้นต่ำในการทำธุรกรรมคือ 1 ล้านเหรีญสหรัฐ
 • สัญญา FX Swap ไม่สามารถยกเลิกการส่งมอบได้ ยกเว้นกรณีที่นำหลักฐานการยกเลิกธุรกรรมรองรับมาแสดงต่อธนาคาร โดยจะมีการคำนวณและชำระส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดในสัญญากับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ณ ขณะนั้น
 • การทำธุรกรรมต้องเ​ป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
  KASIKORNBANK Foreign Exchange Disclosure
  KASIKORNBANK IBOR Benchmark Disclosure
  คู่มือบริหารความเสี่ยงค่าเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

Black
Middle|Left
Left
None
31
Padding

รายละเอียดก​ารสมัคร​​​

ช่องทางสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สามารถทำธุรกรรม Swap ล่วงหน้าได้หรือไม่?

สามารถเลือกวันเริ่มธุรกรรมเกินกว่า Spot Date ได้ และธุรกรรมทั้ง 2 ขาไม่เกินวงเงินที่ได้รับ ยกเว้นกรณีขาแรกเป็นการขายสกุลเงินตราต่างประเทศ

ธุรกรรมรองรับ (Underlying) คืออะไร?

ตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ธุรกรรมที่เป็นการซื้อหรือขายเงินตราต่าง​ประเทศล่วงหน้าจะต้องมีธุรกรรมระหว่างประเทศรองรับ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการค้า การบริการ การกู้ยืม และการลงทุนระหว่างประเทศที่ท่านได้ตกลงกับคู่สัญญาไว้แล้ว เช่น คำสั่งซื้อสินค้า การจ่ายคืนเงินกู้ต่างประเทศ เป็นต้น

​​
ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ FX Swap?

วันที่ 1 มิ.ย. ลูกค้ามีเงินในบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD) จำนวน $1 ล้าน โดยใน 2 เดือนข้างหน้า จะต้องโอนเงินจำนวนนี้ให้แก่คู่ค้าในต่างประเทศ ในปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการนำสภาพคล่องจาก FCD มาใช้ แต่ในขณะเดียวกันก็กังวลเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
•  ในกรณีนี้ลูกค้าสามารถใช้ FX Swap ในการบริหารกระแสเงินสดและบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไปได้พร้อมๆ กัน
•  โดยในวันที่ 1 มิ.ย. ติดต่อขอทำ Spot / 2 month FX Swap กับธนาคาร โดยบริษัทขาย $1 ล้าน Value Spot และซื้อ $1 ล้าน Value FX Forward / 2 month

​​
สามารถทำธุรกรรม FX Swap ในสกุลใดบ้าง?

ธุรกรรมของธนาคารรองรับสกุลเงินตราต่างประเทศต่างๆ ในตลาดโดยทั่วไป เช่น USD/THB, EUR/THB, JPY/THB, USD/CNH, USD/AUD, USD/SGD เป็นต้น ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จาก ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) หรือ K-BIZ Contact Center 02-8888822

​​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left