Middle|Right White

บัตรเครดิตนิติบุคคล ซัสโก้ ฟลีทการ์ด

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ด้วยบัตร KBank Fleet Card สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด​

InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

ปลอดภัย เติมน้ำมันได้
ไม่ต้องพกเงินสด

เพียงใช้บัตรฟลีทการ์ดแทนเงินสด ก็เติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันที่ร่วมรายการได้ทันที

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี​


หมายเหตุ: เฉพาะค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 

เสริมสภาพคล่องทางการเงิน
ด้วยระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding
 

ลดการเบิกเงินสด สะดวก ปลอดภัย
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

 

ตรวจสอบรายการใช้จ่ายน้ำมันได้ง่าย ๆ
ผ่านระบบ Web Report


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
15
Padding

คุณลักษณะบัตร

ความสะดวกที่เลือกได้เอง ปลอดภัย ตรวจสอบได้

 

กำหนดวงเงินเติมน้ำมันได้
กำหนดประเภทน้ำมันที่เติมได้
กำหนดสถานีบริการเติมน้ำมันได้ตามต้องการ

 

ปลอดภัย ด้วยการกำหนดรหัสผ่าน(PIN)

 

มีรายงานสรุปยอดการใช้จ่ายน้ำมันรายเดือน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ขั้นตอนการทำรายการ
 • รูดบัตรที่เครื่อง EDC ณ สถานีน้ำมันที่ร่วมรายการ
 • ใส่รหัส (PIN) เพื่อทำรายการ หากใส่รหัสผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง บัตรจะถูกล็อกและบริษัทนั้น ๆ ต้องแจ้งธนาคารเพื่อขอปลดล็อก
 • ระบุเลขกิโลเมตร โดยค่าตัวเลขต้องมากกว่าครั้งก่อนหน้านี้
 • ระบุประเภทน้ำมันที่เติมเพื่อทำรายงานสรุปให้บริษัท
 • ระบุจำนวนเงิน จากนั้นเครื่องจะแปลงค่าเป็นจำนวนลิตรที่เติมโดยเทียบกับข้อมูลราคาน้ำมันเพื่อทำรายงานสรุป
 • ออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี โดยระบุทะเบียนรถยนต์เป็นภาษาไทย​
ช่องทางการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตนิติบุคคล KBank Fleet Card

ชำระด้วยเงินสด

 1. ชำระที่สาขาของธนาคาร​​
  1. ชำระด้วยเงินสดตามยอดรวมรายบัตร
  2. ​ชำระด้วยเงินสดผ่านระบบ Bill Payment ที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร ตามยอดรวมรายบริษัท
  3. ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ แล้วนำมายื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิรไทย

   1. กรอกแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินสำหรับบัตร KBank Fleet Card (Pay-in พิเศษ) ให้ครบถ้วน
    ​Customer Name: ระบุชื่อบริษัท
    Customer ID (Ref.1): ระบุรหัสบริษัท 16 หลัก (ขึ้นต้นด้วย 3xxxxxxxxxxxxxx)
    Card Number (Ref.2): ระบุหมายเลขบัตรเครดิตใบใดใบหนึ่ง
   2. ​ ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตนิติบุคคล KBank Fleet Card (ยอดรวมทุกบัตร)​
   ​​​​​
 2. ​​ชำระผ่านจุดบริการที่มีเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส, จุดบริการที่มีเครื่องหมาย AIS Shop, Telewiz และจุดรับชำระเงิน mPay Station, จุดบริการรับชำระที่ True Money, จุดบริการรับชำระเงินที่ Tesco Lotus, จุดบริการรับชำระเงินที่ Big C

ชำระด้วยเช็ค

 1. ชำระที่สาขาของธนาคาร ด้วยเช็คของสาขาในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน
 2. ชำระด้วยเช็ค 1 ใบ ต่อ 1 บริษัทตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (ยอดรวมทุกบัตร) ด้วยระบบ Bill Payment​
 3. ชำระทางไปรษณีย์ด้วยเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม “บมจ.ธนาคารกสิกรไทยเพื่อรับชำระบัตร Fleet Card” พร้อมแนบใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต (ยอดรวมทุกบัตร) แล้วส่งไปที่:​
  ​บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 7 ฝ่ายการให้บริการชำระเงิน
  ​​เลขที่ 47/7 ม.3 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  ​ธนาคารจะต้องเรียกเก็บเช็ค/หักบัญชีได้ภายในวันครบกำหนดชำระที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตงวดนั้นๆ)

ชำระด้วยการหักบัญชี

  ชำระอัตโนมัติหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของบริษัท (เฉพาะบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น)

  หมายเหตุ:​

  • ​ กรณีชำระด้วยเช็คในช่องทาง ข้อ 2. และข้อ 3. และชำระด้วยเงินสดในช่องทางข้อ 1.2 และข้อ 2 กรุณาชำระล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันครบกำหนดชำระ (DUE DATE)
  • ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงินขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บ ณ เคาน์เตอร์แต่ละแห่ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าธรรมเนียม
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก
 • ค่าธรรมเนียมรายปีจำนวน 300 บาท / บัตร / ปี
 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรทดแทน
  • กรณีบัตรหาย หรือ บัตรชำรุด จำนวน 50 บาท / บัตร
  • กรณีชำระคืนบัญชีบัตรเครดิตล่าช้า เสียดอกเบี้ยในอัตรา 16% / ปี
​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีกำไรสุทธิในงบการเงินปีล่าสุด
 • ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก

เงื่อนไขการพิจารณาอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร

เอกสาร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร
 • ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลการขอใช้บริการ (ตารางรถยนต์)
 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนา Passport (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ของผู้เกี่ยวข้องดังนี้
  1. ผู้บริหารสูงสุด เช่น กรรมการผู้จัดการ
  2. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
  3. กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  4. ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคล (กรณีมีการมอบอำนาจ)
  5. ผู้มีอำนาจ ตามนิยามในหน้า 3
  6. ผู้แทนผู้ใช้บริการ ตามนิยามในหน้า 4 (หากมี)
 • เอกสาร KYC สำหรับนิติบุคคล
 • เอกสาร KYC สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (สำหรับผู้ที่ลงนามบนใบสมัครหน้า 2 และหน้า 3)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

​​
หากต้องการสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการ์ด-กสิกรไทย ต้องทำอย่างไร ?​

สมัครได้ 3 ช่องทางดังนี้
       1. สมัครออนไลน์ คลิก
       2. ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) ของท่าน
       3. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา​

ธนาคารใช้ระยะเวลาในการออกบัตรกี่วัน ลูกค้าถึงจะได้รับบัตร ?

หลังจากที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์มการสมัครบัตรพร้อมเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน พร้​​​​​อมทั้งคำอนุมัติวงเงินจาก RM ธนาคารจะดำเนินการออกบัตรให้ลูกค้าภายใน 14 วันทำการ

กรณีที่ลูกค้าขอแก้ไขข้อมูลบัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการ์ด-กสิกรไทย เช่น เปลี่ยนชนิดของน้ำมันที่ใช้ / เปลี่ยนทะเบียนรถ / เปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งาน - จำกัดการใช้ ลูกค้าสามารถใช้บัตรใบเดิมได้หรือไม่ หรือต้องออกบัตรใบใหม่และเปลี่ยนหมายเลขบัตร ระยะเวลาในการดำเนินการ และมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ?

ในกรณีนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

 1. การเปลี่ยนชนิดของน้ำมันที่ใช้ และการเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งาน (จำกัดการใช้) จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และยังสามารถใช้บัตรใบเดิมได้ โดยมี SLA ในการดำเนินการคือ 3 วันทำการ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลยัง K-BIZ Contact Center
 2. การเปลี่ยนข้อมูลที่กระทบกับหน้าบัตร เช่น เปลี่ยนทะเบียนรถ ลูกค้าจะต้องทำการทำลายบัตรและส่งเอกสารตารางรถยนต์เพื่อขอออกบัตรใหม่ทดแทนเนื่องจากต้องการเปลี่ยนทะเบียนรถหน้าบัตร โดยมีค่าธรรมเนียม 50 บาท / บัตร
หลังจากที่ลูกค้าได้รับบัตรแล้วสามารถใช้บัตรได้เลยหรือต้องโทรเข้ามาแจ้งเปิดบัตร ?

หลังจากที่ลูกค้าได้รับบัตรแล้วสามารถใช้บัตรได้ทันที เนื่องจากธนาคารได้ดำเนินการเปิดบัตรให้เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้บัตรที่ทางลูกค้าได้กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการสมัครด้วย เช่น ถ้าลูกค้าระบุการใช้บัตรพร้อมกับรหัสลูกค้าจะต้องรอรหัสก่อนถึงจะสามารถใช้บัตรได้

บัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการ์ด-กสิกรไทย มีอายุการใช้งาน 3 ปี เมื่อใดที่ธนาคารจะทำการต่ออายุบัตรให้ ?

ธนาคารฯ จะออกบัตรใหม่ให้ลูกค้าก่อนที่บัตรเดิมจะหมดอายุล่วงหน้า 1 เดือน และเมื่อได้รับบัตรใหม่แล้ว สามารถใช้บัตรได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดบัตร

บัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการ์ด-กสิกรไทย แตกต่างจ​ากบัตรเครดิตปกติอย่างไร ?

บัตรเครดิตนิติบุคคลฟลีทการ์ด-กสิกรไทย แตกต่างจากบัตรเครดิตปกติทั่วไปตรงที่ใช้สำหรับรูดซื้อน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน ซัสโก้ ที่ร่วมรายการเท่านั้น และไม่สามา​รถรูดซื้อสินค้าหรือกดเงินสดได้

บริษัทสามารถมี Contact Person ได้กี่ท่าน ?

บริษัทสามารถมี Contact Person ได้ 2 คนเท่านั้น

​​​​

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left