Top|Center Green

บริการบริหารสภาพคล่อง

​​​​​​​เชื่อมโยงทุกบัญชีของบริษัท
บริหารสภาพคล่องได้เต็มประสิทธิภาพ


​​พร้อมโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีกว่า

 
HtmlBlock
11
Padding

เชื่อมโยงบัญชีเข้าด้วยกัน
เพิ่มผลตอบแทนของคุณให้มากกว่าที่เคย

 

ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ในการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างบัญชีภายในบริษัทโดยอัตโนมัติ

 

รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

รับดอกเบี้ยจากยอดในบัญชีที่เพิ่มขึ้น
พร้อมลดดอกเบี้ยจ่ายจากการบริหารเงินระหว่างบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

 

ควบคุมและตรวจสอบได้สะดวก

สามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้
ทั้งจากรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • มีบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
เอกสาร

Black
Middle|Left
Left

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล(ออกไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กิจการร่วมค้า

 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน) ของทุกนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์

 • ใบอนุญาตจัดตั้ง(คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน

 • หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานฑูต/สถานกงสุล

 • หนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานฑูต/สถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

วัด/มิสยิด/ศาลเจ้า

 • ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด/สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด (บอ.3)
 • รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดชุดปัจจุบันที่รับรองโดยนายทะเบียน
 • หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left