Middle|Left Green

บริการจัดส่งรายการเดินบัญชีผ่าน SWIFT MT940

​​​​ทันเกมธุรกิจ อัพเดตความเคลื่อนไหวบัญชีกสิกรไทยผ่าน SWIFT Network

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 
 

เรียกดู Statement
ได้จากหลากหลายช่องทาง​

ที่สถาบันการเงินปลายทางรองรับ

หมายเหตุ​: บริการส่งรายงานทางการเงิน (Customer Statement) ในรูปแบบ SWIFT Format ของบัญชีธนาคารกสิกรไทย ผ่าน SWIFT Network ไปยังสถาบันการเงินปลายทาง โดยสถาบันการเงินดังกล่าวนั้นอาจให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยอยู่เช่นกัน หรือให้บริการแก่บุคคลอื่น (เช่น บริษัทแม่ของลูกค้า) ซึ่งลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยยินยอมให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้รับ Statement แทน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

ข้อมูลเป็นมาตรฐานสากล นำไปใช้งานต่อได้ง่าย​​

เนื่องจาก MT940 เป็นรูปแบบการส่งข้อมูลการเงินที่ใช้กันทั่วโลก

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
เอกสาร
Black
Middle|Left
Left

เอกสารประกอบการสมัครบริการ

บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล(ออกไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือมอบอำนาจ (ต่างประเทศ) ที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน มอบอำนาจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานในประเทศไทย และสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • สัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ พร้อมใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กิจการร่วมค้า

 • หนังสือรับรอง/เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 3 เดือน) ของทุกนิติบุคคล
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์

 • ใบอนุญาตจัดตั้ง(คณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/สโมสร/สหกรณ์) และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

โรงเรียน/มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน

 • หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย และข้อบังคับหรือเอกสารที่ระบุถึงผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สถานฑูต/สถานกงสุล

 • หนังสือแต่งตั้งการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานฑูต/สถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

วัด/มิสยิด/ศาลเจ้า

 • ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด/สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด (บอ.3)
 • รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดชุดปัจจุบันที่รับรองโดยนายทะเบียน
 • หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาทำการค้า

 • ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (สำหรับร้านค้า/บุคคลธรรมดาทำการค้า)
 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

InvisibleSectionName
30
Padding

คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ​


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการ

​ ​ ​​ คำแนะนำ เงื่อนไข และคู่มือการใช้บริการรายการเดินบัญชี ผ่าน SWIFT MT940​​​​​​​​ ​ ​​
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left