Middle|Right Green

บริการชำระค่าพิธีการศุลกากร

​​​​​​จ่ายภาษีอากรออนไลน์ เลือกได้ทั้งหักบัญชีหรือเช็คเร่งด่วน

สะดวก ปลอดภัย ธุรกิจคล่องตัว

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
11
Padding
 
 

เลือกจ่ายได้ทั้งแบบหักบัญชีหรือแบบเช็คเร่งด่วน

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
12
Padding
 
 

ชำระภาษีศุลกากรออนไลน์อย่างสะดวกและปลอดภัย

ด้วยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน e-Customs กับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
21
Padding

​รายละเอียดการใช้บริ​การ

เงื่อนไขบริการ
 • สมัครใช้บริการ eCustoms (Paperless Services) ของกรมศุลกากร ( เว็บไซต์ กรมศุลกากร >)
  • กรณี Importer / Exporter - คำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
  • กรณี Customs Broker - คำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
 • มี CA ของ TOT
 • มี VAN Application
 • แจ้งกรมศุลกากรเพื่อขอใช้บัญชีของ KBank ในการจ่ายค่าพิธีการศุลกากร - แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
 • ลูกค้าต้องสมัครเป็นสมาชิกของ VAN ซึ่งทำหน้าที่รับ - ส่งข้อมูล ระหว่างผู้ประกอบการ กรมศุลกากร และธนาคาร
 • เปิด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากก​ระ​แสรายวัน ของธนาคารกสิกรไทย
 • ลูกค้าแจ้งความจำนงกับทางกรมศุลกากรเพื่อขอใช้บริการหักบัญชีกับทางธนาคารกสิกรไทย
 • แจ้ง Profile Name ที่ได้จากกรมศุลกากร เพื่อขอสมัครใช้บริการ Online Direct Debit กับธนาคาร โดยขอแบบฟอร์มการขอใช้บริการได้ที่ฝ่ายบริการจัดการด้านการเงิน ธนาคารจะทำการทดสอบระบบการรับ - ส่ง ข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทำการทดสอบการส่งข้อมูลกับทางกรมศุลกากร และแจ้งผลให้ลูกค้าทราบเมื่อพร้อมให้
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมรายปีเรียกเก็บโดยธนาคาร 2,000 บาท
 • ค่าบริการ e-Payment
  • ค่าธรรมเนียม Payment เรียกเก็บโดยธนาคาร 20 บาท ต่อรายการ
  • ค่าธรรมเนียม Payment Gateway เรียกเก็บโดย NetBay 15 บาท ต่อรายการ
Black
Middle|Left
Left
 
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • เป็นสมาชิกของ VAN ซึ่งทำหน้าที่รับ - ส่งข้อมูล ระหว่างผู้ประกอบการ กรมศุลกากร และธนาคาร
 • มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ได้แจ้งความจำนงกับกรมศุลกากรเพื่อขอใช้บริการหักบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยเรียบร้อยแล้ว
 2. แจ้ง Profile Name ที่ได้จากกรมศุลกากรเพื่อขอสมัครใช้บริการ Online Direct Debit กับธนาคาร
 3. ธนาคารทำการทดสอบระบบการรับ - ส่งข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรและธนาคารกสิกรไทย
 4. รอแจ้งผลเมื่อพร้อมให้บริการ
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left