Middle|Left Black

บริการ e-Withholding Tax

​​

 
InvisibleSectionName
10
Padding
ทำไมต้องสมัครบริการนี้
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
คุณสมบัติการสมัครบริการ
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
คำถามที่พบบ่อย
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

 HTML Form Web Part

ทำไมต้องสมัครบริการนี้

สำหรับบริษัทผู้ซื้อ
(Buyer)

ลดต้นทุนการผลิต
และการจัดส่งหนังสือหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

ลดภาระการนำส่งภาษี
ให้กรมสรรพากร

ค้นหาเอกสารได้ง่าย

สามารถตรวจสอบ
ผลการจ่ายและข้อมูลการหัก
ณ ที่จ่าย จาก Website
ของกรมสรรพากรได้

ผลประโยชน์ทางภาษี

1. ลดจาก 3% และ 5% เหลือ 2%
2. ค่าพัฒนาระบบและ/หรือค่าใช้บริการ
e-WHT สามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า*

สิทธิพิเศษทางภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด*

สำหรับบริษัทผู้ขาย
(Seller)

ลดภาระการติดตามหนังสือหัก
ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

ผลประโยชน์ทางภาษี
(ลดจาก 3% และ 5% เหลือ 2%)*

สามารถตรวจสอบ
ผลการจ่ายและข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย
จาก Website ของกรมสรรพากรได้

สิทธิพิเศษทางภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด*


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

คุณสมบัติการสมัครบริการ

  • ผู้ใช้บริการต้องทำรายการผ่านระบบ K-Cash Connect Plus
  • ผู้ใช้บริการจะต้องมี บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคารกสิกรไทย
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าต้องเตรียมอะไรบ้าง สำหรับการใช้บริการ e-Withholding Tax ?

ลูกค้าจะต้องจัดเตรียม file format ที่มีข้อมูลตามที่กรมสรรพากรกำหนด (New file format) และจะต้องพร้อมปรับปรุงระบบการลงบัญชีของตัวเอง

บริการนี้เหมาะกับใคร ?

บริษัทและกลุ่มบริษัทที่ต้องการทำรายการชำระเงินโดยให้ธนาคารเป็นผู้หักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กรมสรรพากร แบบ Online

สนใจสมัครบริการต้องติดต่อใคร ?

ติดต่อ K-BIZ Contact Center 02-8888822 หรือ ผู้ดูแลบริษัท (RM หรือ สาขา)

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left