8/1/2564

มาตรการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้คนไทยเบาใจ

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ และบรรเทา
ความเดือดร้อนของลูกค้ากสิกรไทยจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19

รูปแบบการผ่อนชำระ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

ติดต่อสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ : K-Biz Contact Center 02-888-8822 หลังเลือกภาษากด 65

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง

ลูกค้าสามารถสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) ได้ผ่านช่องทางใดบ้าง

สามารถสมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาหรือติดต่อผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) ของท่าน

กรณีลูกค้าไม่ได้เข้าร่วมมาตรการพักชำระต้นและดอกเบี้ย จะสามารถสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan)ได้อีกหรือไม่

ได้ การสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) ไม่เกี่ยวข้องกับการรับสิทธิ์มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

คุณสมบัติของลูกค้าที่จะสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของลูกค้าที่จะสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) ได้แก่

 1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (ต้องมีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย)
 2. วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 3. ต้องนำเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากโครงการไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า การจ่ายค่าแรงงาน เป็นต้น
 4. ห้ามนำเงินสินเชื่อมาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น
 5. เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งกลุ่มธุรกิจของผู้ประกอบวิสาหกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500 ล้านบาท
  * วงเงินสินเชื่อธุรกิจนับรวม Loan , OD, PN, Trade, Factoring โดยไม่นับรวมวงเงินตามภาระผูกพัน (เช่น หนังสือค้ำประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต), วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล Xpress Cash, วงเงินสินเชื่อเงินด่วน (Xpress Loan), วงเงินสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ (Xpress Loan- Long term loan), วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, วงเงินกู้เพื่อธุรกิจสำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่มีทรัพย์เป็นหลักประกัน, วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต 6. ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET และ MAI)
 6. ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
 7. ไม่ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 8. ลูกค้าไม่มีสถานะเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์สำหรับการขอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) คืออะไร

วัตถุประสงค์การให้กู้ยืม

 1. เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน
 2. ต้องนำเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากโครงการไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า การจ่ายค่าแรงงาน เป็นต้น
 3. ต้องไม่นำเงินกู้ที่ได้รับมาชำระหนี้เดิมของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น (Refinance )
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) มีอะไรบ้าง

สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 1. วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย 2% นาน 2 ปี
 2. วงเงินกู้คำนวณจากยอดหนี้เดิมของธนาคารกสิกรไทยไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  *ยอดหนี้คงค้างสินเชื่อธุรกิจนับรวม Loan , OD, PN, Trade, Factoring โดยไม่นับรวมวงเงินตามภาระผูกพัน (เช่น หนังสือค้ำประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต), วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล (Xpress Cash), วงเงินสินเชื่อเงินด่วน (Xpress Loan), วงเงินสินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ (Xpress Loan- Long term loan), วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, วงเงินกู้เพื่อธุรกิจสำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่มีทรัพย์เป็นหลักประกัน, วงเงินสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้กำกับ และวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิต
 3. ยกเว้นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 7 จำนวนการผ่อนชำระเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร
  *ก่อนครบกำหนดชำระงวดที่ 18 ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนอง(ถ้ามี) สามารถติดต่อธนาคารเพื่อตกลงเงื่อนไขกับธนาคารว่าจะคงระยะเวลาการชำระหนี้ตามเดิม (24 งวด) หรือยืดระยะเวลาออกไป
 4. ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ยกเว้นค่าอากรแสตมป์)
 5. หลักประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
  ทั้งนี้กรณีทำนิติกรรมเกี่ยวกับหลักประกันได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุด และการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
 6. ต้องไม่นำเงินกู้ที่ได้รับมาชำระหนี้เดิมของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น (Refinance)
 7. ระยะเวลายื่นกู้ภายใต้โครงการสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 หรือวงเงินโครงการหมดก่อน
 8. ธนาคารแจ้งผลอนุมัติภายใน 10 วันทำการ
 9. การอนุมัติสินเชื่อและเบิกวงเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและธปท.
ลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารออมสิน (GSB Soft Loan) จะสามารถขอให้ธนาคารใช้ใบสมัครเดิม ในการยื่นขอ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) โดยไม่ต้องยื่นใบสมัครใหม่ได้หรือไม่

ไม่ได้ โดยหากต้องการเข้าร่วมโครการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan)ได้ โดยจะต้องยื่นใบสมัครใหม่ และต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามโครงการ

ลูกค้าที่เคยขอกู้ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำธนาคารออมสิน (GSB Soft Loan) มาแล้วสามารถขอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) ได้หรือไม่

สามารถเสนอขอได้แต่การพิจารณาขึ้นอยู่กับธนาคาร โดยธนาคารจะพิจารณาให้กับลูกค้าที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือก่อน

หากเสนอขอเงินกู้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) ธนาคารมีเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างไร

ลูกค้าจะต้องผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติโครงการก่อน และธนาคารจะพิจารณาวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 และผ่านเกณฑ์หลักประกันตามเงื่อนไขของธนาคาร

หากต้องการกู้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) ระยะเวลามากกว่า 2 ปี สามารถขอได้หรือไม่

สามารถขอได้ โดยอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 3 เป็นต้นไป ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของธนาคาร

กรณีลูกค้าเคยได้รับเงินกู้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง (สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ BOT Soft Loan) ไปแล้ว สามารถขอเพิ่มได้อีกหรือไม่

ได้ โดยลูกค้าสามารถยื่นขอกู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยรวมเงินกู้ทั้ง 2 ครั้งต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562