Middle|Left Green

ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์

​​​​​​​​​​​คุ้มครองกรณีผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก​

HtmlBlock
11
Padding
 
 

คุ้มครองทุกความเสียหายต่อผู้อื่น
ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ของคุณ

สำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการสู้คดี

เมื่อถูกผู้เสียหายฟ้องร้อง หรือกรณีอื่น ๆ ในชั้นศาล

Black
Middle|Left
Left


ตัวอย่างข้อยกเว้น

 1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีผลคุ้มครองย้อนหลัง
 2. การที่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ หรือไม่ได้เป็นไปตามสรรพคุณที่กำหนด
 3. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าปรับเพื่อการลงโทษ
 4. ความรับผิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น
 

HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย
 • ประมาณการยอดขายต่อปี
 • วงเงินจำกัดความรับผิดที่ต้องการเอาประกันภัย
 • เอกสารรับรองคุณภาพการผลิต / ผลิตภัณฑ์
 • ประวัติความสูญเสียหรือเสียหายที่เคยเกิดขึ้น


Black
Middle|Left
Left
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัท

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
30
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left