Middle|Left Green

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

​​​​​​​​ธุรกิจเดินต่อได้
แม้เกิดเหตุไม่คาดคิด

ประกันคุ้มครองความสูญเสียทางการค้า
ช่วยป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ

HtmlBlock
11
Padding
 
 

รับเงินค่าประกัน เมื่อธุรกิจที่ดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงักหรือได้รับความเสียหายจากกรมธรรม์หลัก

Black
Middle|Left
Left
 

ตัวอย่างข้อยกเว้นการทำประกัน

  1. ความเสียหายสืบเนื่องจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ
  2. การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทำของผู้ก่อการร้าย
  3. การปฎิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
  4. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
  5. การระเบิดของกัมมันตรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือทรัพย์อันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้​

HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณา
  • ชื่อผู้เอาประกันภัยและสถานที่ตั้งทรัพย์สิน
  • ทุนประกันภัยซึ่งคำนวณจากงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา หรือการคาดการณ์ยอดขายในอนาคต
  • ระยะเวลาชดใช้ของกรมธรรม์
Black
Middle|Left
Left
 
None
31
Padding

ช่องทางติดต่อ

ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัทและธุรกิจขนาดย่อม

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โทรศัพท์ : 02-8888822
โทรสาร : 02-4704692

หมายเหตุ:​

  • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้ให้คำปรึกษา นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ / หรือ บริษัทประกันภัยคู่สัญญา จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
10
Padding
Black
Middle|Left
Left
 
InvisibleSectionName
20
Padding
Black
Middle|Left
Left