รายละเอียดหลักประกัน
ดอกเบี้ย และวงเงิน

หลักประกันที่ใช้ขอ ‘‘สินเชื่อบ้านช่วยได้’’

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
หลักประกัน
 • ทาวน์เฮ้าส์ townhouse
 • บ้านเดี่ยว home
 • คอนโด condominium
 • อาคารพาณิชย์ building
 • ที่ดินเปล่า ไม่เกิน 10 ไร่
  (เฉพาะผู้มีรายได้ประจำ) townhouse
ระยะเวลาให้กู้
 • สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
  (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
 • สูงสุดไม่เกิน 15 ปี
  (อายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี)
วงเงินกู้สูงสุด
 • สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน*
  *ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 • สูงสุด 50% ของราคาประเมินหลักประกัน*
  *ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

หมายเหตุ: กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้ ผู้ขอกู้จะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติทางตรงกับเจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกัน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง คู่สมรส (จดทะเบียน และกรณีไม่จดทะเบียนต้องมีบุตร)

อัตราดอกเบี้ย : สินเชื่อบ้านช่วยได้

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
ประเภทเงินกู้ หลักประกัน อาชีพ วงเงินอนุมัติ แบบที่ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)*
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
เป็นต้นไป
ทำประกัน
ตามเงื่อนไข**
ไม่ทำประกัน ทำประกัน
ตามเงื่อนไข**
ไม่ทำประกัน
ทำประกัน
ตามเงื่อนไข**
ไม่ทำประกัน
วงเงินกู้
(Loan)
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ รายได้ประจำ เจ้าของกิจการ ตั้งแต่ 5 ล้านบาท ขึ้นไป แบบที่ 1 5.74% 5.99% 5.99% MRR (7.30%) 5.91% 5.99% 6.75% 6.78%
แบบที่ 2 MRR-1.75% (5.55%) MRR-1.50% (5.80%) MRR-1.50% (5.80%) MRR (7.30%) 5.72% 5.80% 6.67% 6.71%
1 - 4.99 ล้านบาท แบบที่ 1 6.74% 6.99% 6.99% MRR (7.30%) 6.91% 6.99% 7.15% 7.18%
แบบที่ 2 MRR-0.55% (6.75%) MRR-0.30% (7.00%) MRR-0.30% (7.00%) MRR (7.30%) 6.92% 7.00% 7.15% 7.19%
น้อยกว่า 1 ล้านบาท แบบที่ 1 MRR+0.75% (8.05%) MRR+1.00% (8.30%) MRR+1.00% (8.30%) MRR+1.00% (8.30%) 8.22% 8.30% 8.26% 8.30%
วงเงินเบิก
เกินบัญชี (Loan O/D)
1 แสนบาท ขึ้นไป แบบที่ 1 MRR+3.00% (10.30%) 10.30% 10.30% 10.30%
วงเงินกู้
(Loan)
ที่ดินเปล่า รายได้ประจำ 1 แสนบาท ขึ้นไป แบบที่ 1 MRR+3.00% (10.30%) 10.30% 10.30% 10.30%

หมายเหตุ :

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 6% - 11% อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566 = 7.30% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

เงื่อนไข :

 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2567
 • อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันตามเงื่อนไข ลูกค้าจะต้องทำประกันชีวิตพิทักษ์สินเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่บ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง ซึ่งจะต้องมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
 • กรณีที่ลูกค้าทำประกันชีวิตพิทักษ์สินเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน นอกเหนือเงื่อนไขข้างต้นจะไม่ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเพื่อประกันชีวิตพิทักษ์สินเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี
 • วงเงินให้กู้ : สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้ร่วม กำหนดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • ​กรณีหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า กำหนดไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักประกัน
  • วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) กำหนดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ลูกค้าที่รีไฟแนนซ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านช่วยได้/บ้านแลกเงิน มาจากสถาบันการเงินอื่น สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • การอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

วงเงินกู้สูงสุด ‘‘สินเชื่อบ้านช่วยได้’’

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
วงเงินกู้สูงสุด

วงเงินกู้สูงสุด (%)

วงเงินกู้(Loan) วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) เงินกู้ร่วมกับกู้เบิกเงินเกินบัญชี (Loan + O/D)
20 ล้านบาท 5 ล้านบาท 20 ล้านบาท (วงเงิน O/D ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
วงเงินกู้สูงสุด (Loan)
(% ของราคาประเมิน)
สำหรับหลักประกันทั่วไป

(ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านเดี่ยว / คอนโด / อาคารพาณิชย์)
90% 70% วงเงินกู้รวม 90%
(วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ไม่เกิน 70%)
วงเงินกู้สูงสุด (Loan)
(% ของราคาประเมิน)
สำหรับที่ดินเปล่า (ไม่เกิน 10 ไร่)
50% ไม่รับพิจารณา -

หมายเหตุ: กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้ร่วม กำหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน

คำนวณวงเงินกู้
สินเชื่อบ้านช่วยได้ เบื้องต้น

Error Msg.

รายได้ต่อเดือนสุทธิต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

หมายเหตุ :

 • ผลการคำนวณเป็นการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 • การคำนวณวงเงินกู้และยอดผ่อนต่อเดือนใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านช่วยได้สำหรับหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัย (บ้าน, คอนโด, ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์) ไม่รวม ที่ดินเปล่า

ขั้นตอนการ สมัครสินเชื่อบ้านช่วยได้

บ้านแลกเงิน สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน จำนองบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อบ้านช่วยได้ Home to Cash

ขั้นตอนที่ 1/5

ยื่นเอกสารครบ
รอผลอนุมัติเบื้องต้น

วิธีสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน จำนองบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อบ้านช่วยได้ Home to Cash

ขั้นตอนที่ 2/5

สำรวจและประเมิน
ราคาหลักประกัน

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน จำนองบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อบ้านช่วยได้ Home to Cash

ขั้นตอนที่ 3/5

ธนาคารแจ้งผล
การอนุมัติสินเชื่อ

ขั้นตอนการ สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน จำนองบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อบ้านช่วยได้ Home to Cash

ขั้นตอนที่ 4/5

นัดวันไถ่ถอน
จากธนาคารเดิม

วิธีสมัครบ้านแลกเงิน สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน สมัครจำนองบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อบ้านช่วยได้ Home to Cash

ขั้นตอนที่ 5/5

ทำสัญญาและจดจำนอง
ณ กรมที่ดิน

รายละเอียด การสมัครสินเชื่อบ้านช่วยได้

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมถึงกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน​และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน (กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์หลักประกันร่วมกัน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้รวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
  และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส /
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สลิปโบนัส (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมถึงกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน​และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน (กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์หลักประกันร่วมกัน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้รวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
  และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส /
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยรวมถึงกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน​และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน (กรณีกู้ร่วมแบบมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อน ให้ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์หลักประกันร่วมกัน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้รวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
  และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส /
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กรอกข้อมูล
เพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

คำถามที่พบบ่อย

หลักประกันชนิดใดนำมากู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้บ้าง ?
บ้านติดสินเชื่อบ้านแลกเงินกับที่อื่นอยู่ เปลี่ยนมากู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้หรือไม่ ?
ชาวต่างชาติสามารถกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้หรือไม่ ?
ข้าราชการบำนาญ เกษียณอายุกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้หรือไม่ ?
ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน สามารถกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้หรือไม่ ?
สินเชื่อบ้านช่วยได้ (Home to Cash) คืออะไร ?

สินเชื่อบ้านช่วยได้ คือ วงเงินเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้หลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระของตนเองหรือของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติทางตรง ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง คู่สมรส มาจำนองเป็นหลักประกัน โดยสามารถเลือกได้เป็นเงินกู้ หรือวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) หรือจะเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกัน โดยเป็นอีกหนึ่งวิธีในการหาเงินสดมาเพื่อใช้จ่ายในยามจำเป็น หรือนำมาจัดการกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามความต้องการ

เอกสารที่ใช้ในการกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้มีอะไรบ้าง ?

รายละเอียดเอกสารสามารถศึกษาได้ใน รายละเอียดการสมัคร

สามารถกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้สูงสุดได้กี่บาท ?

เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท และ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วงเงิน

ระยะเวลาการกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้สูงสุดเป็นเท่าไร ?

สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 30 ปี โดยอายุของคุณเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้ว จะต้องไม่เกิน 70 ปี เช่น หากตอนนี้คุณอายุ 40 ปี จะสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี เป็นต้น

สินเชื่อบ้านช่วยได้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับสินเชื่อบ้านช่วยได้มีดังนี้

 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้
 3. ค่าอากร 0.05%
 4. ค่าประกันอัคคีภัย (เป็นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ลูกค้าใช้บริการ)
ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?

สามารถศึกษารายละเอียดดอกเบี้ยได้ที่ ตารางดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกหรือไม่ ?

ธนาคารจะกำหนดให้ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกวัน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด ประกอบไปด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด รวมกับจำนวนเงินต้นที่คงเหลือ ซึ่งธนาคารจะนำเงินต้นที่เหลืออยู่มาเป็นฐานเพื่อคำนวณดอกเบี้ย ดังนั้น ยิ่งเงินต้นเหลือมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยในงวดถัดไปก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น

ชำระค่างวดได้ทางช่องทางใดบ้าง ?

โดยปกติแล้ว ทางธนาคารได้ทำการหัก ค่างวดสินเชื่อบ้าน ผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ หากต้องการชำระค่างวดเพิ่มเติม สามารถชำระผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 • K PLUS ดูขั้นตอนโดยละเอียด
 • ชำระค่างวดที่สาขาใกล้คุณ : ลูกค้าสามารถไปดำเนินการเอง โดยนำบัตรประชาชนและแจ้งเลขบัญชีสินเชื่อบ้านต่อเจ้าหน้าที่ได้ในเวลาทำการของแต่ละสาขา
หากต้องการทราบสถานะการสมัครต้องทำอย่างไร ?

สามารถติดตามสถานะการสมัครได้โดยติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการท่าน หรือติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 887

สามารถปิดวงเงิน / ไถ่ถอน / โปะเงินกู้ได้หรือไม่ ?

ผู้กู้สามารถจ่ายค่างวดเพิ่มจากค่างวดปกติได้ตามที่ต้องการ และสามารถปิดวงเงินทั้งหมดหรือไถ่ถอนหลักประกันได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบ้านช่วยได้

สินเชื่อบ้านช่วยได้

10 พ.ย. 66 - 29 ธ.ค. 66

เติมเต็มทุกโอกาส บ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินได้ง่ายๆ แค่มีบ้านปลอดภาระ ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 7.30% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา วงเงินเยอะ ไม่ต้องเป็นเจ้าของบ้านก็ยื่นกู้ได้

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1

กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
อาชีพ อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
ผู้มีรายได้ประจำ รายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป MRR+0.04% = 7.34% 7.34%
ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ รายได้ 100,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป MRR+0.79% = 8.09% 8.09%

หมายเหตุ :

อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 7.30% (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566)ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

เงื่อนไข :

 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 และจดจำนองหลักประกันภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
 • ลูกค้าที่จะสามารถเข้าร่วมแคมเปญจะต้องมีรายได้ต่อเดือน ดังนี้
 • ผู้มีรายได้ประจำ รายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
 • ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ รายได้ 100,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป
 • วงเงินให้กู้ : สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • ใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยปลอดภาระทุกประเภท (บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์) ยกเว้นที่ดินเปล่า
 • ลูกค้าสามารถรีไฟแนนซ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านช่วยได้/บ้านแลกเงิน มาจากสถาบันการเงินอื่นได้
 • กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดในช่วงเวลาเดียวกัน
 • การอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อและอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด