Kasikorn Bank
EN

สินเชื่อบ้านช่วยได้

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อบ้าน Green Zero

สินเชื่อบ้าน Green Zero
วันนี้ - 31 มี.ค. 66

พิเศษ! แค่มีบ้านปลอดภาระ กู้เงินติดตั้ง
โชลาร์รูฟ บนที่อยู่อาศัย
รับโปรแรง ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 4.68%
ผ่อนสั้น / ผ่อนยาว เลือกได้ วงเงินกู้เยอะ

สินเชื่อบ้าน Green Zero

สินเชื่อบ้าน Green Zero
วันนี้ - 31 มี.ค. 66

พิเศษ! แค่มีบ้านปลอดภาระ กู้เงินติด
ตั้งโชลาร์รูฟ บนที่อยู่อาศัย รับโปรแรง
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 4.68% ผ่อนสั้น / ผ่อนยาว เลือกได้ วงเงินกู้เยอะ

สินเชื่อบ้าน Green Zero
พิเศษ! เฉพาะลูกค้าที่มีที่อยู่อาศัยปลอดภาระ และมีความประสงค์
จะกู้เงินก้อนเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์
บนที่อยู่อาศัย
รับเลย อัตราดอกเบี้ย 0%
นาน 3 เดือนและวงเงินกู้สูงสุด 90%
 • วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • ผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 30 ปี รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 70 ปี
 • ไม่ต้องเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยก็กู้ได้

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1 - 3 เดือนที่ 4 - 36 หลังจากนั้นจน
ตลอดอายุสัญญา
เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
(20 ปี)*
0% MRR -1.50% MRR -0.50% 4.68% 5.54%
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
scroll

หมายเหตุ :
อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.60 % (ประกาศ ณ
วันที่ 30 มกราคม 2566)
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ( Effective Interest Rate ) คำนวณจากเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

เงื่อนไข :

 • ลูกค้าจะต้องมีหลักฐานแสดงความประสงค์
  ในการติดตั้ง Solar roof เช่น ใบเสนอราคา
  ใบตกลงซื้อขายติดตั้ง ฯลฯ แนบมาพร้อมใบสมัคร ทั้งนี้ธนาคารจะจ่ายเช็คสั่งจ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาติดตั้งไปที่บริษัทดังกล่าวโดยตรง
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องทำประกัน และกรณีทำประกันชีวิตลูกค้าจะไม่ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย
 • ใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยปลอดภาระ
  ทุกประเภท (บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์) ยกเว้นคอนโด และที่ดินเปล่า

สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ตั้งแต่
วันที่ 3 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 และจดจำนองภายใน
วันที่ 28 เมษายน 2566

รายละเอียดหลักประกัน
ตารางดอกเบี้ย และวงเงิน

คำนวณวงเงินกู้
สินเชื่อบ้านช่วยได้ เบื้องต้น

Error Msg.

รายได้ต่อเดือนสุทธิต้องไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

หมายเหตุ :

 • ผลการคำนวณเป็นการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ผลการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 • การคำนวณวงเงินกู้และยอดผ่อนต่อเดือนใช้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านช่วยได้สำหรับหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัย (บ้าน, คอนโด, ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์) ไม่รวม ที่ดินเปล่า

ขั้นตอนการสมัคร
สินเชื่อบ้านช่วยได้

ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

สำรวจและประเมินราคา หลักประกัน

สำรวจและประเมินราคา
หลักประกัน

ธนาคารแจ้งผล การอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารแจ้งผล
การอนุมัติสินเชื่อ

ทำสัญญาเงินกู้

ทำสัญญาเงินกู้

จดจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน

จดจำนอง
ณ สำนักงานที่ดิน

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติผู้กู้
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้กู้

เอกสารประกอบการสมัคร

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสลิปโบนัส (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้กู้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • กรณีกู้เดี่ยว รายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • ประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

เอกสารการเงิน

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

เอกสารหลักทรัพย์

 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คำถามที่พบบ่อย

หลักประกันชนิดใดนำมากู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้บ้าง ?

บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด และที่ดินเปล่า

บ้านติดสินเชื่อบ้านแลกเงินกับที่อื่นอยู่ เปลี่ยนมากู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้ โดยจะต้องเป็นสินเชื่อประเภทเดียวกัน คือเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่ใช้ที่อยู่อาศัยของตนเองมาจำนองเป็นประกัน

ชาวต่างชาติสามารถกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้หรือไม่ ?

ชาวต่างชาติไม่สามารถขอกู้สินเชื่อดังกล่าวได้

ข้าราชการบำนาญ เกษียณอายุกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้หรือไม่ ?

ข้าราชการเกษียณอายุสามารถกู้ได้

 • เงื่อนไข: อายุไม่เกิน 70 ปี
 • เอกสารเพิ่มเติม:
  1. ใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญ
  2. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้าน สามารถกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ได้หรือไม่ ?

สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยทำให้คุณซึ่งไม่ใช่เจ้าของบ้านหรือหลักประกันสามารถยื่นกู้สินเชื่อได้ แค่เพียงมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ลูก พี่-น้อง หรือคู่สมรส

ถ้าปัจจุบันมีสินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร จะสามารถขอกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้ ได้อีกหรือไม่ ?

สามารถยื่นกู้ได้ โดยทางธนาคารจะพิจารณาจากหลายปัจจัยทั้ง คุณสมบัติและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ รวมถึงหลักประกันเงินกู้

สินเชื่อบ้านช่วยได้ (Home to Cash) คืออะไร ?

สินเชื่อบ้านช่วยได้ คือ วงเงินเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้หลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระของตนเองหรือของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติทางตรง ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง คู่สมรส มาจำนองเป็นหลักประกัน โดยสามารถเลือกได้เป็นเงินกู้ หรือวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) หรือจะเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกัน โดยเป็นอีกหนึ่งวิธีในการหาเงินสดมาเพื่อใช้จ่ายในยามจำเป็น หรือนำมาจัดการกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามความต้องการ

เอกสารที่ใช้ในการกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้มีอะไรบ้าง ?

รายละเอียดเอกสารสามารถศึกษาได้ใน รายละเอียดการสมัคร

สามารถกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้สูงสุดได้กี่บาท ?

เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท และ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วงเงิน

ระยะเวลาการกู้สินเชื่อบ้านช่วยได้สูงสุดเป็นเท่าไร ?

สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 30 ปี โดยอายุของคุณเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้ว จะต้องไม่เกิน 70 ปี เช่น หากตอนนี้คุณอายุ 40 ปี จะสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี เป็นต้น

สินเชื่อบ้านช่วยได้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับสินเชื่อบ้านช่วยได้มีดังนี้

 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้
 3. ค่าอากร 0.05%
 4. ค่าประกันอัคคีภัย (เป็นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ลูกค้าใช้บริการ)
วงเงินสินเชื่อบ้านช่วยได้ขั้นต่ำกี่บาท ?

วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท

ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ?

สามารถศึกษารายละเอียดดอกเบี้ยได้ที่ ตารางดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกหรือไม่ ?

ธนาคารจะกำหนดให้ผู้กู้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกวัน จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด ประกอบไปด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด รวมกับจำนวนเงินต้นที่คงเหลือ ซึ่งธนาคารจะนำเงินต้นที่เหลืออยู่มาเป็นฐานเพื่อคำนวณดอกเบี้ย ดังนั้น ยิ่งเงินต้นเหลือมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยในงวดถัดไปก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น

ชำระค่างวดได้ทางช่องทางใดบ้าง ?

โดยปกติแล้ว ทางธนาคารได้ทำการหัก ค่างวดสินเชื่อบ้าน ผ่านระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ หากต้องการชำระค่างวดเพิ่มเติม สามารถชำระผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

 • K PLUS ดูขั้นตอนโดยละเอียด
 • ชำระค่างวดที่สาขาใกล้คุณ : ลูกค้าสามารถไปดำเนินการเอง โดยนำบัตรประชาชนและแจ้งเลขบัญชีสินเชื่อบ้านต่อเจ้าหน้าที่ได้ในเวลาทำการของแต่ละสาขา
หากต้องการทราบสถานะการสมัครต้องทำอย่างไร ?

สามารถติดตามสถานะการสมัครได้โดยติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการท่าน หรือติดต่อ K-Contact Center 02-8888888 กด 887

สามารถปิดวงเงิน / ไถ่ถอน / โปะเงินกู้ได้หรือไม่ ?

ผู้กู้สามารถจ่ายค่างวดเพิ่มจากค่างวดปกติได้ตามที่ต้องการ และสามารถปิดวงเงินทั้งหมดหรือไถ่ถอนหลักประกันได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

สาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888 กด 887
back to top icon