วิธีสมัคร K BIZ

คุณสมบัติในการสมัคร

 • ต้องมีบริการ K PLUS กับกสิกรไทย สำหรับใช้สมัครบริการ K BIZ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย
 • เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • เป็นลูกค้าประเภทบุคคลที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวัน กับธนาคารกสิกรไทย (บัญชีเดี่ยว) โดยชื่อบัญชีที่ใช้สมัครบริการต้องตรงกับชื่อผู้ขอใช้บริการ
 • ยังไม่มี User ID ในการเข้าใช้บริการ K BIZ (ธนาคารกำหนดให้ผู้ขอใช้บริการ 1 คน มี K BIZ User ID ได้เพียงชุดเดียว ยกเว้นกรณีลูกค้าสมัครใช้งานแบบธุรกิจ ด้วยบัญชีคนละบัญชีกับที่ใช้งานแบบบุคคล สามารถสมัครเพิ่มได้อีก 1 User ID)
 • มี Email Address เพื่อใช้ในการติดต่อกับธนาคาร
 • มีโทรศัพท์มือถือและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือยืนยันรายการ หรือใช้รับรหัสรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้ทำธุรกรรม

หมายเหตุ:

 • กรณีที่ลูกค้าใช้เอกสารแสดงตัวตนเป็นหนังสือเดินทาง (Passport) และต้องการสมัครบริการ K BIZ ให้ติดต่อที่สาขาของธนาคาร
อ่านเพิ่มเติม read-more

ขั้นตอนการสมัคร

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (1/10)
1

เลือก “สมัครบริการ”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (2/10)
2

กรอกเลขที่บัตรประชาชน
และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ที่ใช้งาน K PLUS กด “ถัดไป”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (3/10)
3

กรอก SMS-OTP ที่ได้รับ
และกด “ถัดไป”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (4/10)
4

กด ยืนยันตัวตนผ่าน “K PLUS”
ระบบจะพาท่านไปยัง K PLUS เพื่อยืนยันการสมัคร

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (5/10)
5

กด “ยืนยัน” หลังจากนั้นระบบ
จะพาท่านกลับไปขั้นตอนต่อไป

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (6/10)
6

ยอมรับข้อกำหนด
และเงื่อนไขการใช้บริการ

และ กด “ถัดไป”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (7/10)
7

เลือกกำหนด “วงเงินที่ต้องการ”
และ กด “ถัดไป”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (8/10)
8

ตั้งค่าข้อมูลการเข้าใช้บริการโดยกรอก
“รหัสผู้ใช้งาน (User ID)” และกำหนด
“รหัสผ่านใหม่” “ยืนยันรหัสผ่านใหม่”
และกด “ถัดไป”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (9/10)
9

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและยืนยันการ
สมัครบริการโดยกด “ยืนยัน”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (10/10)
10

สมัครบริการ K BIZ สำเร็จ
หมายเหตุ: ระบบจะนำท่าน
เข้าสู่การใช้งาน K BIZ อัตโนมัติ

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (1/10)
1

เลือก “สมัครบริการ”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (2/10)
2

กรอกเลขที่บัตรประชาชน
และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ที่ใช้งาน K PLUS กด “ถัดไป”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (3/10)
3

กรอก SMS-OTP ที่ได้รับ
และกด “ถัดไป”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (4/10)
4

กด ยืนยันตัวตนผ่าน “K PLUS”
ระบบจะพาท่านไปยัง K PLUS เพื่อยืนยันการสมัคร

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (5/10)
5

กด “ยืนยัน” หลังจากนั้นระบบ
จะพาท่านกลับไปขั้นตอนต่อไป

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (6/10)
6

ยอมรับข้อกำหนด
และเงื่อนไขการใช้บริการ

และ กด “ถัดไป”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (7/10)
7

เลือกกำหนด “วงเงินที่ต้องการ”
และ กด “ถัดไป”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (8/10)
8

ตั้งค่าข้อมูลการเข้าใช้บริการโดยกรอก
“รหัสผู้ใช้งาน (User ID)” และกำหนด
“รหัสผ่านใหม่” “ยืนยันรหัสผ่านใหม่”
และกด “ถัดไป”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (9/10)
9

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและยืนยันการ
สมัครบริการโดยกด “ยืนยัน”

วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, KBank Online Banking (10/10)
10

สมัครบริการ K BIZ สำเร็จ
หมายเหตุ: ระบบจะนำท่าน
เข้าสู่การใช้งาน K BIZ อัตโนมัติ

คุณสมบัติในการสมัคร

 • เป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคลที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย (บัญชีเดี่ยว) โดยชื่อบัญชีที่ใช้สมัครบริการต้องตรงกับชื่อของนิติบุคคลที่สมัครบริการ
 • ผู้ขอใช้บริการสมัครบริการ K BIZ ต้องเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองบริษัท(ตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)/หนังสือแต่งตั้งฯ
 • นิติบุคคล/องค์กรที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามเท่าน้ัน
 • บริษัท/ห้างร้าน/คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/องค์กรต่างๆ ที่สมัครบริการ ต้องไม่เคยมีบริการ K BIZ จึงจะสมัครบริการได้
 • ยังไม่มี User ID ในการเข้าใช้บริการ K BIZ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามสามารถสมัครบริการ K BIZ ของตนเองได้)
 • มี Email Address เพื่อใช้ในการติดต่อกับธนาคาร
 • มีโทรศัพท์มือถือและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในขั้นตอนการสมัครบริการและเป็นเครื่องมือยืนยันรายการธุรกรรม
 • ผู้อนุมัติรายการ ต้องมีบริการ K PLUS กับกสิกรไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือยืนยันรายการที่ทำธุรกรรมผ่าน K BIZ กรณีวงเงินในการยืนยันรายการต่อวัน มากกว่า 2,000,000 บาท

หมายเหตุ:

 • สำหรับผู้ขอใช้บริการแบบผู้ใช้งานหลายคน ผู้อนุมัติรายการต้องมีบริการ
  K PLUS เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยืนยันรายการ

ลูกค้านิติบุคคล
กรอกข้อมูลให้เราติดต่อคุณกลับ

กรุณากรอกชื่อ-สำหรับติดต่อกลับ
กรุณากรอกนามสกุล-สำหรับติดต่อกลับ
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกเลขนิติบุคคล

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อติดต่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ บริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณากรอกชื่อบริษัท
กรุณาเลือกจังหวัด
กรุณาเลือก เขต / อำเภอ
กรุณาเลือกสาขาที่สะดวก
กรุณาเลือกช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านเพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ บริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) ของ ผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน

ช่องทางการสมัคร K BIZ

สมัครบริการได้ที่

สาขาของธนาคารกสิกรไทย

สาขาใกล้คุณ

ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านบนเพื่อให้
ธนาคารติดต่อคุณกลับ

กรอกข้อมูล
วิธีสมัครบริการ K BIZ, สมัคร K BIZ, สาขา, บริษัท, KBank Online Banking (1/10)