Middle|Left Green

K-Payment Gateway

​​​​​​​​​​​​K Paymant Gateway ร้านออนไลน์ รับเงินสะดวก ง่าย ปลอดภัย

 
HtmlBlock
11
Padding

รับทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต
Thai QR, Alipay และ WeChat Pay

สะดวกรับเงินได้หลากหลาย รับทั้ง
Thai QR, Alipay และ WeChat Pay
รับบัตร VISA MasterCard JCB
และ UnionPay

รองรับ 36 สกุลเงินทั่วโลก
และ แปลงสกุลเงินได้อัตโนมัติ
สำหรับบัตรเครดิตต่างชาติ

รองรับการชำระแบบแบ่งจ่าย

ปลอดภัยระดับสากล
ด้วยมาตรฐาน PCI DSS

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 

บริการอื่น ๆ จาก

 

ให้ลูกค้าแบ่งจ่ายสบาย ๆ เมื่อใช้บัตรเครดิตกสิกรไทย

ระยะเวลาแบ่งจ่ายตั้งแต่ 3 - 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
24
Padding

ใช้คู่กับบริการเสริม เพิ่มความสะดวกสบาย

 
 

เงินเข้าเมื่อไหร่ รู้ได้ทันที

ด้วย SMS ขยันบอก แจ้งเตือนทุกยอดเข้าออก
ให้คุณไม่ต้องไปสาขาเพื่ออัพเดตสมุดบัญชี

 
 

ทำธุรกรรมจากที่ไหนก็ได้

ด้วย K PLUS
และ K BIZ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

 
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 3 - 5% ของรายการชำระ
 • จำนวนเงินฝากค้ำประกันขั้นต้น 200,000 บาท

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนจำนวนเงินฝากค้ำประกันจากกรณีที่จำนวนยอดการรับบัตรผ่านบริการ K-Payment Gateway ของร้านค้าเพิ่มขึ้นในอนาคต

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
41
Padding

รายละเอียดการสมัคร

 
คุณสมบัติ
 • เป็นบริษัท / ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบธุรกิจมาเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และไม่เคยมีประวัติเสียหายในการเป็นสถานที่รับบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินใด ๆ มาก่อน
 • ธุรกิจมีกำไรอย่างน้อย 2 ปี ภายในช่วงแวลา 3 ปีล่าสุด
 • จดทะเบียนเงินฝากเป็นหลักประกันขั้นต่ำ 200,000 บาท หรืออัตรา 1 % ของยอดขายต่อเดือน
 • ทำการขายสินค้า / บริการที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม โดยธุรกิจที่ไม่อนุญาต อาทิ
  • สินค้าที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจำนำ จำนอง เช่าซื้อ
  • จัดหาคู่
  • สินค้าที่เกี่ยวกับภาพลามก อนาจาร
  • คาสิโน/การพนัน
  • ธุรกิจที่หารายได้จากการระดมทุน (Time Sharing Business)
  • สารเสพติดทุกชนิด
  • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  • สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร
  • อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ หรืออาวุธยุทธภัณฑ์ยุทโธปกรณ์
  • จัดหางานให้แรงงานต่างชาติ/ส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
  • โอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในและข้ามประเทศ
  • ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • ค้าวัตถุโบราณ
  • สถานบริการ/สถานเริงรมย์
  • ร้านค้าที่มีลักษณะเป็น Merchant Aggregator หรือ การที่ร้านค้าเชื่อมต่อระบบ
   K-Payment Gateway กับร้านค้าย่อย (Sub Merchant) หรือ เว็บไซต์อื่นๆ
   ที่ไม่ได้ผ่านการลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
  • ขายยาหรือเครื่องมือตามใบสั่งแพทย์ทุกประเภท
  • สินค้าที่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย เช่น ติดภาระจำนำ จำนอง เช่าซื้อ
  • สินค้าที่เกี่ยวกับภาพลามก อนาจาร
  • ธุรกิจที่หารายได้จากการระดมทุน (Time Sharing Business)
  • สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  • อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ หรืออาวุธยุทธภัณฑ์ยุทโธปกรณ์
  • โอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในและข้ามประเทศ
  • ค้าวัตถุโบราณ
  • ร้านค้าที่มีลักษณะเป็น Merchant Aggregator หรือ การที่ร้านค้าเชื่อมต่อระบบ
   K-Payment Gateway กับร้านค้าย่อย (Sub Merchant) หรือ เว็บไซต์อื่นๆ
   ที่ไม่ได้ผ่านการลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
  • จัดหาคู่
  • คาสิโน/การพนัน
  • สารเสพติดทุกชนิด
  • สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร
  • จัดหางานให้แรงงานต่างชาติ/ส่งคนไปทำงานต่างประเทศ
  • ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • สถานบริการ/สถานเริงรมย์
  • ขายยาหรือเครื่องมือตามใบสั่งแพทย์ทุกประเภท
 • มีเว็บไซต์ของตนเองที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมเชื่อมต่อกับระบบของธนาคาร โดยชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเว็บไซต์ (Registrant) จะต้องเป็นชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือ รับรองการจดทะเบียนของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

หมายเหตุ: ผลอนุมัติการเป็นร้านค้ารับบัตรผ่านบริการ K-Payment Gateway ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการของธนาคารให้ถือเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

เอกสาร
เอกสารการสมัครบริการการเป็นร้านค้า
ผ่านบริการ K Payment Gateway
นิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล* หรือ สำเนาเอกสารจัดตั้ง* (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ*/รัฐวิสาหกิจ* ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย* ยังไม่หมดอายุ
  ณ วันสมัคร ของผู้มีอำนาจลงนาม (เฉพาะผู้ที่ลงนาม) ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน Merchant Portal (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
 • กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น (กรณีคนไทย) หรือ สำเนา Passport* (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ยังไม่หมดอายุ
  ณ วันสมัคร ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • กรณีเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารแสดงว่าเป็นสำนักงานสาขา/สำนักงานผู้แทน ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
  ที่นายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ออกให้*
 • สำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล* (ต่างประเทศ)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ต่างประเทศ) ที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลลงนามตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียน มอบอำนาจให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานใน ประเทศไทย และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
 • สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน Merchant Portal (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาพระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ติดต่อหลัก และผู้ใช้งาน Merchant Portal (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)
 • กรณีมีการมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชน* เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น หรือ สำเนา Passport* (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร)

ขั้นตอนการสมัคร

 
 • กรอกใบสมัครบริการ K Payment Gateway
  รับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ [ดาวน์โหลดใบสมัคร]
 • ยื่นใบสมัครที่สาขาธนาคารกสิกรไทย
  แนบเอกสารประกอบการสมัครที่ลงลายมือชื่อรับรองเอกสารไปพร้อมกับใบสมัครฉบับจริง โดยต้องลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคาร และยื่นที่ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ระยะเวลาในการอนุมัติการสมัคร
ในการอนุมัติการสมัคร จะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยธนาคารจะส่ง “หนังสือเสนออัตราค่าธรรมเนียม” เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนามรับทราบ และส่งกลับมายังธนาคาร จากนั้น ธนาคารจะนัดหมายให้ท่านเปิดบัญชีเงินฝากค้ำประกันที่สาขา ธนาคารจะจัดส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อร้านค้าได้รับการอนุมัติการสมัครแล้ว

การเชื่อมต่อระบบ

 
หลังจากที่ร้านค้าได้รับ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ร้านค้าสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ Merchant Portal เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับการต่อเชื่อมระบบและตรวจสอบข้อมูลการขาย
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
42
Padding

คำถามที่พบบ่อย

บริการนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ประกอบการธุรกิจ eCommerce ที่มีการขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

รับบัตรเดบิตหรือไม่?

รับรายการชำระค่าสินค้าและบริการจากบัตรเดบิตได้

บัตรเครดิตจากธนาคารต่างประเทศสามารถใช้ได้หรือไม่ มีค่าแปลงหน่วยเงินหรือไม่?

สามารถใช้ได้ โดยมีระบบแปลงสกุลเงินอัตโนมัติ DCC (Dynamic Currency Conversion) ที่ช่วยแปลงราคาสินค้าเงินบาทเป็น Home Currency ตามบัตรเครดิตต่างประเทศที่นำมาใช้

สามารถขายสินค้าหรือให้บริการประเภทใดได้บ้าง?

ร้านค้าสามารถขายสินค้าและบริการได้เกือบทุกประเภท ยกเว้น ขายยาทุกประเภท, บุหรี่ ยาสูบ ยาเส้น สารเสพติด ทุกชนิด, การพนัน, Cyber Mall, จัดหาคู่, อาวุธ, สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามกอนาจาร, Time Sharing Business เป็นต้น

บริการนี้ปลอดภัยหรือไม่?

ด้านความปลอดภัย K-Payment Gateway มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของร้านค้าและผู้ถือบัตร ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล (Data Encryption) ด้วย SSL 2048 bits, การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานและ Firewall ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบ Verified by VISA MasterCard SecureCode J/Secure และ UPOP (UnionPay Online Payment) ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการรับรายการสั่งซื้อของร้านค้า ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
10
Padding

จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​​รายละเอียดการใช้บริการ​​

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
40
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding

สิทธิพิเศษปี 2565

Black
Middle|Left
Left

BentoWeb ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป

 • ขายคล่องผ่าน eCommerce , Social Commerce ให้ร้านค้าออกใบสั่งซื้อให้กับลูกค้าที่แชทเข้ามาจากระบบหลังบ้านได้ทันที
 • มีระบบจัดการร้านค้า และ Stock ครบจบในที่เดียว พร้อมสรุปยอดแยกสถานะรายการขายและจัดส่งสินค้า
 • มีบริการถ่ายรูปสินค้าให้แบบมืออาชีพ พร้อมใส่ในเว็ปไซต์ได้ทันที

คุณสมบัติร้านค้า BentoWeb เมื่อเปิดใช้บริการ K Payment Gateway

 • เป็นร้านค้านิติบุคคลประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
 • อนุโลม ยกเว้นพิจารณาทุนจดทะเบียนนิติบุคคล และ ยกเว้น การพิจารณาเกณฑ์ธุรกิจมีกำไรอย่างน้อย 2 ปี และ ยกเว้น การจดทะเบียนเงินฝากเป็นหลักประกัน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Platinum Package

โดยร้านค้า จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ธนาคาร และ Bento กำหนดไว้ดังนี้

 • สิทธิพิเศษเฉพาะ ร้านค้าบริษัทนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่สมัครเป็นร้านค้าบน BentoWeb กับ บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด (“Bento”)
  และสมัครใช้ K Payment Gateway กับธนาคาร และเปิดใช้ K Payment Gateway สำเร็จ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565
 • ร้านค้าต้องกรอกรหัส KBANKSME ที่ https://www.bentoweb.com/th/partner_register ในการสมัครร้านค้ากับทาง BentoWeb เพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น
 • เมื่อร้านค้าได้รับอนุมัติให้เป็นร้านค้าบน BentoWeb จาก Bento และได้รับอนุมัติให้ใช้ K Payment Gateway จากธนาคาร ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย ร้านค้าจะได้รับ
  สิทธิใช้ BentoWeb Platinum Package มูลค่า 1,250 บาทต่อเดือน ใช้งานฟรีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หลังจากนั้นราคา Package จะเป็นไปตามที่ Bento ประกาศ
  แจ้งร้านค้าไว้บน BentoWeb
 • สิทธิพิเศษไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ทุกกรณี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการเข้าร่วม และ / หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึง
  เปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน www.kasikornbank.com
 • เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงการเป็นร้านค้าเพื่อใช้บริการ K-Payment Gateway
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center Tel 02-8888822 กด 1 กด 3
 • ร้านค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BentoWeb ได้ที่ https://www.bentoweb.com/th/contactus หรือโทร 082-9264194
HtmlBlock
21
Padding

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding

บริการใหม่

สำหรับร้านค้า

จุดเด่นบริการลิงก์ชำระเงินจาก
K Payment Gateway
 • ร้านค้าสามารถสร้างลิงก์ชำระเงินได้เองผ่าน K Payment Gateway Merchant Portal หรือเชื่อมต่อระบบผ่าน API
 • กำหนดรายละเอียดการชำระเงิน ได้ทั้งจำนวนเงินรับชำระ, กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการใช้งานลิงค์ชำระเงิน เป็นต้น
 • เลือกจ่ายได้หลากหลายทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต และ Thai QR
 • รู้ผลการชำระเงินทันที ตรวจสอบได้ง่าย
คุณสมบัติของร้านค้า
 • เป็นร้านค้านิติบุคคล มีช่องทางการขายผ่านทาง social media อาทิ Facebook Messenger, Facebook Live, LINE Official Account
 • มีเจ้าหน้าที่ร้านค้า (Admin) หรือระบบแชทบอต (Chat Bot) พูดคุยกับลูกค้า ตกลงการซื้อขายเพื่อชำระเงินด้วย Payment Link

หมายเหตุ: หากท่านสนใจสมัครบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ K-BIZ Contact Center 02-8888822 ต่อ 883 โดยทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการให้บริการร้านค้าประเภทนิติบุคคล เป็นรายกรณี ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การรู้จักร้านค้า (Know Your Merchant: KYM) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1/5

เข้าระบบด้วย URL
https://kpaymentgateway.kasikornbank
.com/portal/v1/login

ขั้นตอนที่ 2/5

เลือกเมนู Payment Link ที่แถบซ้ายมือ

ขั้นตอนที่ 3/5

กดที่เมนู Create Link ด้านขวามือ
เพื่อสร้าง Payment Link

ขั้นตอนที่ 4/5

กรอกรายละเอียด
เพื่อสร้าง Payment Link
* จำเป็นต้องระบุข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5/5

หลังจากสร้าง Payment link สำเร็จ
จะเห็น Payment Link details
เวลาร้านค้าจะส่ง Link ให้กับลูกค้า
สามารถกดปุ่ม Copy นี้

เพื่อคัดลอก และส่ง Link ให้กับลูกค้าได้

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
23
Padding

สำหรับผู้ซื้อ

วิธีการชำระเงินผ่าน Payment Link

ขั้นตอนที่ 1/4

หลังจากลูกค้าได้รับลิงค์
กดที่ Payment Link และ
ตรวจสอบรายละเอียดของรายการซื้อ

ขั้นตอนที่ 2/4

เลือก Credit/Debit card
ในการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3/4

กรณีจ่ายผ่านบัตร
ให้กรอกรายละเอียดบัตร
และ กด Pay Now

ขั้นตอนที่ 4/4

ผลการทำรายการ จะปรากฎ
เมื่อ ทำรายการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 1/4

หลังจากลูกค้าได้รับลิงค์
กดที่ Payment Link และ
ตรวจสอบรายละเอียดของรายการซื้อ

ขั้นตอนที่ 2/4

เลือก QR
ในการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3/4

กรณีจ่ายผ่าน QR ระบบแสดง QR
ให้ลูกค้าสแกนเพื่อชำระเงิน
และ กด Pay Now

ขั้นตอนที่ 4/4

ผลการทำรายการ จะปรากฎ
เมื่อ ทำรายการเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 1/4

กดปุ่ม คัดลอกลิงค์ ไปวางที่หน้าเว็ปไซต์ตรวจสอบธุรกรรม
https://kbank.co/paymentgateway

ขั้นตอนที่ 2/4

วางข้อมูลลิงค์ชำระเงิน (Payment Link)
ที่ต้องการตรวจสอบ และ กดปุ่มตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 3/4

กรณี ลิ้งค์สามารถใช้งานได้
จะแสดงข้อความสีเขียว (ตามรูป)

ขั้นตอนที่ 4/4

กรณี ลิ้งค์ไม่สามารถใช้งานได้
จะแสดงข้อความสีแดง (ตามรูป)

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

บริการใหม่ Payment Link

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
23
Padding

วิธีการใช้งาน Payment Link

วิธีการสร้าง Payment Link

วิธีการสร้าง Payment Link

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของลิงก์

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของลิงก์

วิธีการยกเลิกรายการชำระเงิน

วิธีการยกเลิกรายการชำระเงิน

วิธีการดู Settlement Report

วิธีการดู Settlement Report

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left