การสมัคร K SHOP

ผู้สมัคร

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • ลูกค้านิติบุคคล

หมายเหตุ

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีอายุครบ
  20 ปีบริบูรณ์
 • K Pay Later ใช้ได้เฉพาะกับร้านค้าจดทะเบียนนิติบุคคล หรือร้านค้าภายใต้แบรนด์เดียวกับร้านค้าจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าว หรือร้านค้าบุคคลธรรมดาที่ธนาคารอนุมัติ
 • การรับชำระค่าสินค้า / บริการ ต้องมีการซื้อขายจริงตรงตามมูลค่าของสินค้า / บริการ ไม่อนุญาตให้ร้านค้า / ผู้ให้บริการทอนเงินสดหรือรับแลกสินค้า / บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใด

โทรศัพท์ที่ใช้

 • อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท๊บเล็ตที่รองรับสำหรับการใช้งาน
  K SHOP Application
  และ QR Credit Card
  • iOS เวอร์ชั่น 13.0 ขึ้นไป
  • Android เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป
 • สำหรับการใช้งาน K SHOP Application ร่วมกับเครื่องรับบัตร mPOS
  • iOS เวอร์ชั่น 13.0 ขึ้นไป
  • Android เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป
 • รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต (4G / 5G / WiFi)

บุคคลธรรมดา

 • สมัครผ่านแอปพลิเคชัน KSHOP โดยลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผ่าน K PLUS
 • กรณี ร้านค้าประกอบธุรกิจที่ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขธนาคาร เตรียม เอกสารเพิ่มเติม และยื่นสมัครผ่านสาขา

หมายเหตุ

มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เฉพาะบัญชีเดี่ยว) ของธนาคารกสิกรไทย

นิติบุคคล (บริษัท / ห้างหุ้นส่วน)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียน โดยลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสด
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนและวัตถุประสงค์อายุไม่เกิน 3 เดือน ผู้มีอำนาจตาม เงื่อนไขที่ระบุในหนังสือรับรองจดทะเบียนพร้อมตราประทับ (ถ้ามี) โดยลงนามรับรอง สำเนาด้วยหมึกสด
 • กรณี ร้านค้าประกอบธุรกิจที่ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขธนาคาร เตรียม เอกสารเพิ่มเติม และยื่นสมัครผ่านสาขา

สมาคม / มูลนิธิ

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการทุกคนของสมาคม / มูลนิธิ ลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสด
 • สำเนาใบจัดตั้งสมาคม / มูลนิธิ และวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 3 เดือน กรรมการทุกคน ของสมาคม / มูลนิธิลงนามตามเงื่อนไขที่ระบุในใบจัดตั้ง โดยลงนามรับรองสำเนาด้วยหมึกสด
 • รายงานการประชุม
 • กรณี ร้านค้าประกอบธุรกิจที่ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขธนาคาร เตรียม เอกสารเพิ่มเติม

หมายเหตุ

เอกสารทุกฉบับต้องลงนามด้วยหมึกสด

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
ช่องทางรับชำระ อัตราค่าธรรมเนียมต่อรายการ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
Thai QR Code** ฟรี
QR Credit Card

Domestic Card

• Non-Premium
• Premium

International Card

• Non-Premium
• Premium

1.60%
2.40%

2.15%
2.75%
Payment Link

ชำระแบบเต็มจำนวน

• Thai QR Code**
• Credit Card / Debit Card
• PayPLUS

ชำระแบบแบ่งจ่ายรายเดือน
ฟรี
2.00%
1.80%
(ขั้นต่ำ 10บาท/รายการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
mPOS

ชำระแบบเต็มจำนวน

Domestic Card

• Local Debit
• Non-Premium
• Premium

International Card

• Non-Premium
• Premium

ชำระแบบแบ่งจ่ายรายเดือน
0.55%
1.60%
2.40%

2.15%
2.75%
รายละเอียดเพิ่มเติม
Alipay / WeChat Pay 1.60%

**Thai QR Code ยกเว้นค่าธรรมเนียมจนถึง 31 ธันวาคม 2565 หลังจากนั้นตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*รองรับเฉพาะบัตรเครดิต และเดบิตในประเทศไทยเท่านั้น

วิดีโอการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร K shop

icon

การสมัคร K SHOP
สำหรับบุคคลธรรมดา

icon ยืนยันผ่าน K PLUS เชื่อมต่อผ่าน 4G / 5G

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้ง “แอปพลิเคชัน K SHOP”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กด “เริ่มต้นใช้งาน”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

กด “ลงทะเบียนด้วย K PLUS”
เพื่อสมัครบริการ

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

อ่านธุรกิจที่ต้องพิจารณาตาม
เงื่อนไขของธนาคาร
กด “รับทราบและไปต่อ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

แจ้งขออนุญาตเพื่อเข้าถึง
K PLUS กด “อนุญาต”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

ระบุรหัสผ่าน K PLUS

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

แจ้งดำเนินการยืนยันตัวตน
เพื่อสมัครบริการ K SHOP
และกด “ยืนยัน”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8

แจ้งดำเนินการสำเร็จ
เพื่อ “กลับสู่ K SHOP”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9

อ่านบริการที่สามารถใช้งานบน
K SHOP กด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 10

อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้บริการ กด “ยอมรับ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 11

ระบุรูปร้านค้า และ ชื่อร้านค้า
กด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 12

เลือก “ประเภทธุรกิจ”
*เมื่อร้านค้าเลือกใช้ Alipay,
WeChat Pay และบัตรเครดิต
จะไม่สามารถแก้ไขประเภทธุรกิจได้

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 13

กรอกข้อมูล
และที่อยู่ร้านค้าภาษาไทย

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 14

ขั้นตอนที่ 14

กรอกข้อมูล
และที่อยู่ร้านค้าภาษาอังกฤษ

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 15

ขั้นตอนที่ 15

กรอกที่อยู่ออกใบกำกับภาษี

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 16

ขั้นตอนที่ 16

เลือกบัญชีรับเงิน และกด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 17

ขั้นตอนที่ 17

ตรวจสอบข้อมูล
และ กด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 18

ขั้นตอนที่ 18

สร้าง PIN

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 19

ขั้นตอนที่ 19

ยืนยัน PIN

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 20

ขั้นตอนที่ 20

สร้าง PIN สำเร็จ
กด “ตกลง”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 21

ขั้นตอนที่ 21

เปิดใช้งาน Face ID (ถ้ามี)
*ขึ้นอยู่กับการรองรับของโทรศัพท์

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 22

ขั้นตอนที่ 22

เปิดใช้งาน Bio (ถ้ามี)
*ขึ้นอยู่กับการรองรับของโทรศัพท์

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 23

ขั้นตอนที่ 23

ระบุพิกัดร้านค้า กดปุ่ม
“แสดงร้านค้า” เพื่อให้ลูกค้า
K PLUS หาร้านง่ายขึ้น (ถ้ามี)

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 24

ขั้นตอนที่ 24

สำหรับร้านค้าที่สนใจอัพเกรดเป็น K SHOP
Pro ตรวจสอบข้อมูล โดยกด
“ดูรายละเอียด” แต่หากไม่สนใจ กด ข้าม
เพื่อให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติร้านค้าต่อไป
* ร้านค้าต้องมี Facebook Page หรือ LINE
OA ก่อนที่จะสมัคร K SHOP Pro เท่านั้น
วิธีการสมัคร
Facebook page
LINE OA

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 25

ขั้นตอนที่ 25

ตรวจสอบรายละเอียด
ก่อนการสมัครบริการ K SHOP Pro
และ กด “ยืนยันสมัครแพ็กเกจ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 26

ขั้นตอนที่ 26

ทำการยืนยันว่ามี FB page หรือ LINE OA
ก่อนสมัคร K SHOP Pro

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 27

ขั้นตอนที่ 27

ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล
และแจ้งผลอนุมัติ “ภายใน 1 วันทำการ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 28

ขั้นตอนที่ 28

อนุมัติการลงทะเบียน “สำเร็จ”

icon ยืนยันผ่าน K PLUS เชื่อมต่อผ่าน WIFI

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้ง “แอปพลิเคชัน K SHOP”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กด “เริ่มต้นใช้งาน”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

กด “ลงทะเบียนด้วย K PLUS”
เพื่อสมัครบริการ

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

อ่านธุรกิจที่ต้องพิจารณาตาม
เงื่อนไขของธนาคาร
กด “รับทราบและไปต่อ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

กด “อนุญาต”
เพื่อเข้าถึง K PLUS

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

ระบุรหัสผ่าน K PLUS

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

ยินยอม Biometric Consent
เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตน

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8

ถ่ายรูป Selfie

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9

กด “ยืนยัน” เพื่อสมัครบริการ
K SHOP

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 10

ระบบยืนยันการสำเร็จ
กด “กลับสู่ K SHOP”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 11

อ่านบริการที่สามารถใช้งานบน
K SHOP กด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 12

อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้บริการ กด “ยอมรับ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 13

ระบุรูปร้านค้า และ ชื่อร้านค้า
กด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 14

ขั้นตอนที่ 14

เลือก “ประเภทธุรกิจ”
*เมื่อร้านค้าเลือกใช้ Alipay,
WeChat Pay และบัตรเครดิต
จะไม่สามารถแก้ไขประเทธุรกิจได้

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 15

ขั้นตอนที่ 15

กรอกข้อมูล
และที่อยู่ร้านค้าภาษาไทย

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 16

ขั้นตอนที่ 16

กรอกข้อมูล
และที่อยู่ร้านค้าภาษาอังกฤษ

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 17

ขั้นตอนที่ 17

กรอกที่อยู่ออกใบกำกับภาษี

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 18

ขั้นตอนที่ 18

เลือกบัญชีรับเงิน
และกด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 19

ขั้นตอนที่ 19

ตรวจสอบข้อมูล
และ กด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 20

ขั้นตอนที่ 20

สร้าง PIN

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 21

ขั้นตอนที่ 21

ยืนยัน PIN

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 22

ขั้นตอนที่ 22

สร้าง PIN สำเร็จ
กด “ตกลง”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 23

ขั้นตอนที่ 23

เปิดใช้งาน Face ID (ถ้ามี)
*ขึ้นอยู่กับการรองรับของโทรศัพท์

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 24

ขั้นตอนที่ 24

เปิดใช้งาน Bio (ถ้ามี)
*ขึ้นอยู่กับการรองรับของโทรศัพท์

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 25

ขั้นตอนที่ 25

ระบุพิกัดร้านค้า กดปุ่ม
“แสดงร้านค้า” เพื่อให้ลูกค้า
K PLUS หาร้านง่ายขึ้น (ถ้ามี)

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 26

ขั้นตอนที่ 26

สำหรับร้านค้าที่สนใจอัพเกรดเป็น K SHOP
Pro ตรวจสอบข้อมูล โดยกด
“ดูรายละเอียด” แต่หากไม่สนใจ กด ข้าม
เพื่อให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติร้านค้าต่อไป
* ร้านค้าต้องมี Facebook Page หรือ LINE
OA ก่อนที่จะสมัคร K SHOP Pro เท่านั้น
วิธีการสมัคร
Facebook page
LINE OA

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 27

ขั้นตอนที่ 27

ตรวจสอบรายละเอียด
ก่อนการสมัครบริการ K SHOP Pro
และ กด “ยืนยันสมัครแพ็กเกจ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 28

ขั้นตอนที่ 28

ทำการยืนยันว่ามี FB page หรือ LINE OA
ก่อนสมัคร K SHOP Pro

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 29

ขั้นตอนที่ 29

ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล
และ แจ้งผลการอนุมัติ
“ภายใน 1 วันทำการ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 30

ขั้นตอนที่ 30

อนุมัติการลงทะเบียน “สำเร็จ”

icon K PLUS อยู่บนมือถือคนละเครื่อง

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

ติดตั้ง “แอปพลิเคชัน K SHOP”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กด “เริ่มต้นใช้งาน”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

กด “ลงทะเบียนด้วย K PLUS”
เพื่อสมัครบริการ

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

อ่านธุรกิจที่ต้องพิจารณาตาม
เงื่อนไขของธนาคาร
กด “รับทราบและไปต่อ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ยืนยันด้วย เลขบัตรประชาชน และ
เบอร์โทรศัพท์ K PLUS
กด “ลงทะเบียนด้วย K PLUS”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 6.1

ขั้นตอนที่ 6.1

แสดง QR code เพื่อใช้ยืนยันตัว
ตนด้วยโทรศัพท์ที่มี K PLUS

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 6.2

ขั้นตอนที่ 6.2

นำโทรศัพท์เครื่องที่มีแอป
K PLUS สแกน QR จากเครื่องที่
สมัคร K SHOP เพื่อยืนยันตัวตน

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

ระบุรหัสผ่าน K PLUS

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8

กด “ยืนยัน” เพื่อสมัครบริการ
K SHOP

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9

ระบบยืนยันการสำเร็จ
กด “กลับสู่ K SHOP”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 10

อ่านบริการที่สามารถใช้งานบน
K SHOP กด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 11

อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้บริการ กด “ยอมรับ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 12

ระบุรูปร้านค้า และ ชื่อร้านค้า
กด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 13

เลือก “ประเภทธุรกิจ”
*เมื่อร้านค้าเลือกใช้ Alipay,
WeChat Pay และบัตรเครดิต
จะไม่สามารถแก้ไขประเทธุรกิจได้

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 14

ขั้นตอนที่ 14

กรอกข้อมูล
และที่อยู่ร้านค้าภาษาไทย

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 15

ขั้นตอนที่ 15

กรอกข้อมูล
และที่อยู่ร้านค้าภาษาอังกฤษ

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 16

ขั้นตอนที่ 16

กรอกที่อยู่ออกใบกำกับภาษี

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 17

ขั้นตอนที่ 17

เลือกบัญชีรับเงิน
และกด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 18

ขั้นตอนที่ 18

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
และกด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 19

ขั้นตอนที่ 19

สร้าง PIN

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 20

ขั้นตอนที่ 20

ยืนยัน PIN

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 21

ขั้นตอนที่ 21

สร้าง PIN สำเร็จ
กด “ตกลง”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 22

ขั้นตอนที่ 22

เปิดใช้งาน Face ID (ถ้ามี)
*ขึ้นอยู่กับการรองรับของโทรศัพท์

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 23

ขั้นตอนที่ 23

เปิดใช้งาน Bio (ถ้ามี)
*ขึ้นอยู่กับการรองรับของโทรศัพท์

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 24

ขั้นตอนที่ 24

ระบุพิกัดร้านค้า กดปุ่ม
“แสดงร้านค้า” เพื่อให้ลูกค้า
K PLUS หาร้านง่ายขึ้น (ถ้ามี)

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 25

ขั้นตอนที่ 25

สำหรับร้านค้าที่สนใจอัพเกรดเป็น K SHOP
Pro ตรวจสอบข้อมูล โดยกด
“ดูรายละเอียด” แต่หากไม่สนใจ กด ข้าม
เพื่อให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติร้านค้าต่อไป
* ร้านค้าต้องมี Facebook Page หรือ LINE
OA ก่อนที่จะสมัคร K SHOP Pro เท่านั้น
วิธีการสมัคร
Facebook page
LINE OA

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 26

ขั้นตอนที่ 26

ตรวจสอบรายละเอียด
ก่อนการสมัครบริการ K SHOP Pro
และ กด “ยืนยันสมัครแพ็กเกจ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 27

ขั้นตอนที่ 27

ทำการยืนยันว่ามี FB page หรือ LINE OA
ก่อนสมัคร K SHOP Pro

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 28

ขั้นตอนที่ 28

ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล
และ แจ้งผลการอนุมัติ
“ภายใน 1 วันทำการ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 29

ขั้นตอนที่ 29

อนุมัติการลงทะเบียน “สำเร็จ”

icon

การสมัคร K SHOP Pro
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

icon ยืนยันผ่าน K PLUS ในเครื่องเดียวกัน

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “จัดการร้านค้า”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “K SHOP Pro ขายออนไลน์”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลแพ็กเกจ กด “ดูรายละเอียด”
** ร้านค้าจำเป็นต้องมี Facebook Page หรือ
LINE OA ก่อนที่จะใช้งาน K SHOP Pro
วิธีการสมัคร
Facebook page
LINE OA

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบรายละเอียดก่อนการสมัครบริการ
และ กด “ยืนยันสมัครแพ็กเกจ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ทำการยืนยันว่ามี FB page หรือ LINE OA
ก่อนสมัคร K SHOP Pro

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

แจ้งขออนุญาตเพื่อเข้าถึง
K PLUS กด “อนุญาต”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

ระบุรหัสผ่าน K PLUS

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8

แจ้งดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อสมัครบริการ
K SHOP Package กด “ยืนยัน”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9

ระบบยืนยันสำเร็จ กด “กลับสู่ K SHOP”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 10

รอการยืนยันผ่าน K PLUS
จากนั้น กด “ดำเนินการต่อ”
** กรณีที่ไม่มี Payment Link
ระบบจะพาไปสมัคร Payment Link เพิ่มเติม

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 11

ตรวจสอบบัญชีที่จะจ่ายค่าแพ็กเกจ
และ กด “เลือกบัญชี”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 12

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
กด “ยืนยันการสมัคร”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 13

สมัคร K SHOP Pro สำเร็จ
กด “กลับสู่หน้าหลัก”

icon มี K PLUS อยู่บนมือถือคนละเครื่อง

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเมนู “จัดการร้านค้า”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

เลือก “K SHOP Pro ขายออนไลน์”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบข้อมูลแพ็กเกจ กด “ดูรายละเอียด”
** ร้านค้าจำเป็นต้องมี Facebook Page หรือ
LINE OA ก่อนที่จะใช้งาน K SHOP Pro
วิธีการสมัคร
Facebook page
LINE OA

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบรายละเอียดก่อนการสมัครบริการ
และ กด “ยืนยันสมัครแพ็กเกจ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ทำการยืนยันว่ามี FB page หรือ LINE OA
ก่อนสมัคร K SHOP Pro

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

แสดง QR Code เพื่อยืนยันตัวตน
บนโทรศัพท์ที่มี K PLUS
กด “ดำเนินการต่อ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

นำโทรศัพท์ที่มีแอป K PLUS สแกน QR
จากเครื่องที่ สมัคร K SHOP Pro
เพื่อยืนยันตัวตน

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8

ระบุรหัสผ่าน K PLUS

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9

แจ้งดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อสมัครบริการ
K SHOP Package กด “ยืนยัน”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 10

ระบบยืนยันสำเร็จ กด “กลับสู่ K SHOP”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 11

รอการยืนยันผ่าน K PLUS
จากนั้น กด “ดำเนินการต่อ”
** กรณีที่ไม่มี Payment Link
ระบบจะพาไปสมัคร Payment Link เพิ่มเติม

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 12

ตรวจสอบบัญชีที่จะจ่ายค่าแพ็กเกจ
และ กด “เลือกบัญชี”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 13

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
กด “ยืนยันการสมัคร”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 14

ขั้นตอนที่ 14

สมัคร K SHOP Pro สำเร็จ
กด “กลับสู่หน้าหลัก”

การใช้งาน K SHOP Pro
จะเป็นการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน
Payment Link เท่านั้น
กรณียังไม่เคยมีการสมัคร Payment Link
ระบบจะพาไปสมัครเพิ่มเดิม

การคิด MDR จะเท่ากับการใช้งาน Payment
Link ปัจจุบัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เมนู
จัดการร้านค้า > บริการ Payment Link >
เงื่อนไขการใช้บริการ ในแอป K SHOP

icon

การสมัคร mPOS
รับบัตรเครดิต และเดบิต

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เข้า “แอปพลิเคชัน K SHOP”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเมนู “จัดการร้าน” และ
กด “สมัครและรับเครื่อง mPOS”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

เลือก “สมัครบริการ mPOS”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

อ่านรายละเอียด
และ กด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ระบุชื่อ “ร้านค้าภาษาอังกฤษ”
และ “ที่อยู่ภาษาอังกฤษ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

ระบุ “ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
อุปกรณ์ mPOS”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 7

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
และ กด “ยืนยัน”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8

“อ่านสรุปค่าธรรมเนียม”
และกด จ่ายด้วย K PLUS

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9

ตรวจสอบที่อยู่ในการจัดส่ง
และ กด “ยืนยัน”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 10

ระบบแจ้งพาไปยัง K PLUS เพื่อ
“ชำระค่าธรรมเนียม”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 11

กด “ยอมรับ” เพื่อให้อนุญาต
เข้าถึง K PLUS

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 12

ระบุ PIN K PLUS

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 13

ขั้นตอนที่ 13

ตรวจสอบค่าธรรมเนียม
เครื่อง mPOS และ กด “ต่อไป”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 14

ขั้นตอนที่ 14

“ยืนยัน” การชำระเงิน

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 15

ขั้นตอนที่ 15

ระบบยืนยันการชำระค่าธรรมเนียม
เครื่อง mPOS สำเร็จ
กด “กลับสู่ K SHOP”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 16

ขั้นตอนที่ 16

ระบบกลับมาที่ K SHOP
แจ้งทำรายการชำระเงิน mPOS สำเร็จ

icon

การสมัคร Alipay และ
WeChat Pay

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเมนู
“รับ Alipay & WeChat Pay”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

เลือก
“สมัคร Alipay & WeChat Pay”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

กรอก “ที่อยู่ภาษาอังกฤษ”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

กรอก “ที่อยู่ใบกำกับภาษี”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 5

ยืนยัน “ข้อมูลการสมัคร”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 6

ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลและ
แจ้งผลการอนุมัติ ภายใน 1 วันทำการ

icon

เข้าสู่ระบบด้วย Face ID

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่มเปิดใช้งาน Face ID และกด
“ตกลง”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ใช้ “Face ID” เพื่อเข้าสู่ระบบ

icon

เข้าสู่ระบบด้วย Touch ID

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 1/3

ขั้นตอนที่ 1/3

กดปุ่มเปิดใช้งาน Touch ID
และกด “ตกลง”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 2/3

ขั้นตอนที่ 2/3

กรอก PIN และกด “ตกลง”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 3/3

ขั้นตอนที่ 3/3

เริ่มต้นใช้งาน “Touch ID”

icon

วิธีเปลี่ยนเครื่องในการใช้งาน
K SHOP (เบอร์เดิม)

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

กด “กรอกข้อมูลเพื่อ
ยืนยันตัวตน”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

กรอก “หมายเลขบัตรประชาชน”
หรือ “เลขนิติบุคคล”

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

ใส่ “รหัส OTP”
ที่ท่านได้รับจากอีเมล

สมัคร k shop ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

ยืนยันตัวตนสำเร็จ กด “ตกลง”

icon-to-top