Middle|Left Green

บริการโอนสิทธิ์การรับเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​โอนสิทธิ์การรับเงินได้ 

ธุรกิจเดินหน้า ไม่สะดุด

 
InvisibleSectionName
10
 

​จุดเด่น

 
 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

​รายละเอียดการใช้บริการ

 
 
 
 
InvisibleSectionName
30
 

​รายละเอียดการสมัคร

 
 
 
 
HtmlBlock
11
 
 
 

หมดกังวล ส่งออกได้​
โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ซื้อให้ผู้ผลิตทราบ


 
 
 
 
HtmlBlock
12
 
 
 

สะดวก แบ่งยอดเงินเพื่อโอนสิทธิ์ให้ผู้รับได้หลายราย

โดยธนาคารจะทำสัญญาโอนสิทธิ์การรับเงินให้ และโอนเงินให้คู่สัญญาตามคำสั่งของผู้รับประโยชน์ตาม L/C ที่ให้ไว้


 
 
 
 
HtmlBlock
13
 
 
 

ปลอดภัย วางใจได้

เพราะธนาคารจะประสานงานการโอนเฉพาะสิทธิ์การรับเงินของผู้รับประโยชน์ตาม L/C เท่านั้น



 
 
 
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดการใช้บริการ

เงื่อนไขบริการ
 • ต้องเป็นการมอบหมายการรับเงินภายในประเทศ ผู้มอบหมายและผู้รับมอบหมายต้องอยู่ภายในประเทศไทย
 • ต้องมี L/C ที่เปิดมาจากต่างประเทศ
 • ส่วนสิทธิในการเป็นผู้จัดทำเอกสารตาม L/C, สิทธิการรับเงิน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตาม L/C ยังเป็นของผู้รับประโยชน์ตาม L/C
 • เมื่อเรียกเก็บเงินตาม L/C ได้แล้ว ธนาคารจะแบ่งชำระเงินของผู้รับโอนสิทธิ์ตามสัญญาที่ให้ และจะจ่ายส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้ผู้รับผลประโยชน์ตาม L/C
 • ถ้าธนาคารเรียกเก็บเงินไม่ได้ หรือผู้รับประโยชน์ไม่เอาเอกสารมายื่นเพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินจากธนาคารผู้เปิด L/C ธนาคารก็ไม่ต้องชำระเงินให้แก่คู่สัญญา เนื่องจากไม่มีการชำระเงินผ่านธนาคาร
 • วิธีการในการโอนสิทธิ์การรับเงิน คู่สัญญา คือ ผู้รับประโยชน์ตาม L/C หรือ ผู้โอนสิทธิ์ จะทำสัญญาโอนสิทธิ์ฯ ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ์โดยมีธนาคารเป็นผู้ประสานงานและร่วมลงนามเป็นพยานในสัญญา และธนาคารจะถือคู่ฉบับสัญญาฯ พร้อมกับยึดถือ L/C ต้นฉบับไว้ เพื่อรอให้ผู้รับประโยชน์ตาม L/C หรือ ผู้โอนสิทธิ์นำเอกสารตาม L/C มายื่นต่อธนาคารเพื่อส่งเรียกเก็บเงินตาม L/C ต่อไป
ค่าธรรมเนียม
 • กรณีมีคำสั่งโอนสิทธิ์ก่อนที่ธนาคารจะได้รับชำระเงินจากธนาคารต่างประเทศ คิด 0.125% ของจำนวนเงินตามเอกสารสินค้าออกที่ขอโอน ขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • กรณีมีคำสั่งโอนหลังจากที่ธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว หรือเป็น Payment Instructions 1,000 บาท / ฉบับ

 
 
 
 
HtmlBlock
31
 

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ผู้ส่งออก กับ ผู้รับประโยชน์ ยื่น L/C และเอกสารแสดงความประสงค์ต่อธนาคาร เพื่อขอมอบหมายการรับเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์รายอื่น
 2. ธนาคารอำนวยความสะดวกในการจัดสัญญามอบหมายการรับเงินระหว่างคู่กรณีให้สมบูรณ์
 3. ธนาคารมอบสัญญาต้นฉบับและคู่ฉบับให้แก่คู่กรณี โดยธนาคารเก็บรักษา L/C และคู่ฉบับไว้
 4. เก็บค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การรับเงินจากผู้โอนสิทธิ์ หรือแล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกันว่าฝ่ายใดเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม
 5. ผู้มอบหมายยื่นเอกสารสินค้าออกต่อธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงินตาม L/C
 6. เมื่อธนาคารรับซื้อตั๋วหรือเรียกเก็บเงินได้ ธนาคารโอนเงินให้แก่คู่กรณีตามที่ระบุไว้ในสัญญา
​​​​