ประเมินวงเงินและค่างวด

รถยนต์ที่ต้องการประเมิน

หรือ

ดอกเบี้ย*(ต้องไม่เกิน 100%)

รถยนต์ที่ต้องการประเมิน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

เงินที่ผ่อนต่อเดือน (บาท / เดือน)

*การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านสามารถทราบค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน เงื่อนไข เงินดาวน์ และอัตราดอกเบี้ย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯ

จำนวนเงิน
ที่ต้องการผ่อนต่อเดือน
บาท

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อรถ (รถใหม่)

1.ประเมินวงเงิน
เบื้องต้น

2.นัดหมายเจ้าหน้าที่
ทำสัญญา

3.ทราบผล
การ
พิจารณา
สินเชื่อ

4.ออกรถ

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ
เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติ
 • อายุ 20-70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน
 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ
 • กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด
 • การสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารทางอีเมลเท่านั้น หากประสงค์จะขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ขอสินเชื่อสามารถสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยกรอกใบสมัครกระดาษผ่านช่องทางสาขาหรือตัวแทนของธนาคาร
 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ
 • กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด
 • การสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารทางอีเมลเท่านั้น หากประสงค์จะขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ขอสินเชื่อสามารถสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยกรอกใบสมัครกระดาษผ่านช่องทางสาขาหรือตัวแทนของธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัคร
กรุณาเลือกหมวดหมู่
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน3 เดือน) หรือ สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนา 50 ทวิรายปีฉบับล่าสุด
  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
 • ทวิ 50 / ภงด.90 หรือ ภงด.91
กรณีชาวต่างชาติ (Non Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา VISA (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา Work permit (ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร) 1 ชุด
กรณีชาวต่างชาติ (Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่อาศัย (Resident Permit) หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 1 ชุด
เอกสารแสดงตัวตน
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
เอกสารแสดงตัวตน
 • หนังสือรับรองบริษัท(อายุไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • สำเนา ภพ.20 / บอจ.5 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน(กรรมการผู้มีอำนาจ) 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจ) 5 ชุด
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ของบริษัท และกรรมการผู้จัดการ) 1 ชุด
 • สำเนา ภพ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 • งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ชุด
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสัญญาจ้างงาน กรณีรับงานแบบมีสัญญาว่าจ้าง

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน3 เดือน) หรือ สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนา 50 ทวิรายปีฉบับล่าสุด
  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
 • ทวิ 50 / ภงด.90 หรือ ภงด.91

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

ชาวต่างชาติ

กรณีชาวต่างชาติ (Non Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา VISA (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา Work permit (ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร) 1 ชุด
กรณีชาวต่างชาติ (Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่อาศัย (Resident Permit) หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 1 ชุด

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงตัวตน
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

นิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • หนังสือรับรองบริษัท(อายุไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • สำเนา ภพ.20 / บอจ.5 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน(กรรมการผู้มีอำนาจ) 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจ) 5 ชุด
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ของบริษัท และกรรมการผู้จัดการ) 1 ชุด
 • สำเนา ภพ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 • งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ชุด
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสัญญาจ้างงาน กรณีรับงานแบบมีสัญญาว่าจ้าง

K EV SHOP

ดอกเบี้ยถูก อนุมัติไว สมัครวันนี้ โปรแรง!
ฟรี เติม-ชาร์จ EV หรือบัตรของขวัญมูลค่า 1,000 บาท

*หลังอนุมัติสัญญาแล้ว

สมัครสินเชื่อรถใหม่
ด้วยตนเอง
ผ่านเว็บไซต์

ง่าย...รู้ผลอนุมัติไว!

 • ยืนยันตัวตน สมัครง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง
  ยืนยันตัวตน สมัครง่ายๆ
  ได้ด้วยตนเอง
 • เป็นลูกค้าธนาคารใดก็ได้ เพียงแค่มีโมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชัน
  เป็นลูกค้าธนาคารใดก็ได้
  เพียงแค่มีโมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชัน
 • รู้ผลอนุมัติไวกว่า
  รู้ผลอนุมัติออนไลน์ ไวกว่า!

*สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08:00 - 21:00 น.

หรือ

สมัครสินเชื่อรถใหม่

กรอกข้อมูลเพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 • กรอกข้อมูลง่าย ไม่ยุ่งยาก
  กรอกข้อมูลง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • สะดวก รวดเร็ว
  สะดวก รวดเร็ว
 • ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
  ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

สมัครสินเชื่อรถใหม่

กรอกข้อมูลเพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการชำระเงินค่างวด มีอะไรบ้าง ?
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 • บริการ K PLUS, KLeasing on Mobile (PAY PLUS) K-Cyber หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 885 (เฉพาะผู้ที่มีบริการ)
 • หักผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, True
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) หมายถึงอะไร ?

อัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน เช่น กำหนดให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี ทั้งนี้ ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อจะคำนวณเพียงครั้งเดียวจากเงินต้นเต็มจำนวนตั้งแต่วันที่ทำสัญญา

การชำระค่างวดแบบต้นงวดและปลายงวดแตกต่างกันอย่างไร ?

การผ่อนชำระแบบต้นงวด (Beginning) คือการชำระงวดแรกทันทีในวันที่รับมอบรถ

การผ่อนชำระแบบปลายงวด (Ending) คือการชำระงวดแรก หลังจากรับมอบรถไปแล้ว 30 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยการชำระแบบต้นงวดจะเสียดอกเบี้ยต่ำกว่าแบบปลายงวด

การโอนสิทธิ์เช่าซื้อ คืออะไร ?

การโอนสิทธิ์เช่าซื้อ หมายถึง การโอนสิทธิ์และหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อเดิมให้แก่บุคคลอื่น โดยรายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาเช่าซื้อยังคงเหมือนเดิม

*การพิจารณาผู้เช่าซื้อใหม่จะเป็นไปตามนโยบายการพิจารณาสินเชื่อของลีสซิ่งกสิกรไทยเท่านั้น ผู้เช่าซื้อเดิม และผู้จะเช่าซื้อใหม่ไม่สามารถดำเนินการเองโดยพลการได้

สัญญาเช่าซื้อจะได้รับเมื่อไร ?

จัดส่งให้ผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับลีสซิ่งกสิกรไทยภายใน 2 สัปดาห์