สำรองที่นั่ง    หรือ     
Share

เนื้อหา

  1. สร้าง LINEOA ให้ถูก
  2. ขยายฐานลูกค้าที่ใช่ให้เป็น
  3. ใช้เครื่องมืออย่างเข้าใจ
  4. เก็บข้อมูลลูกค้าให้ต่อยอดได้

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้น ใช้LINEOA ได้มีประสิทธิ์ภาพ

วิทยากร

คุณปรีดี โรจน์ภิญโญ
MD P4Digital Groups