Share

เนื้อหา

  1. แนะนำและอธิบายแนวทางในการจัดการบัญชีสำหรับธุรกิจออนไลน์ โดยเน้นไปที่รายรับ รายจ่ายต่างๆ
  2. การจัดการเอกสาร การบริหารสต็อค การลงบันทึกของธุรกิจด้วยระบบบัญชีออนไลน์ New Flow Account
  3. เข้าใจประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ในเบื้องต้น

เหมาะสำหรับ

Basic
  1. ผู้ประกอบการ SME ที่ค้าขายในช่องทางออนไลน์ (ทุกช่องทาง) มีความต้องการเรียนรู้เรื่องบัญชี การทำรายรับ รายจ่าย การบริหารสต็อกให้มีประสิทธิภาพ
  2. สนใจเรียนรู้ การลงบันทึกเอกสารบัญชี ด้วยระบบบัญชีออนไลน์

วิทยากร

คุณธนัย นพคุณ
Course Director of FlowAccount