#Business

Share

เนื้อหา

  1. การประเมินผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ
  2. การบริหารจัดการสภาพคล่อง/เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
  3. การวางแผน/เตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุน

เหมาะสำหรับ

Basic

ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจที่ค้าขายออนไลน์ตั้งแต่ 1-3 ปี และต้องการเรียนรู้เรื่องการจัดการทางการเงินส่วนตัวและการเงินจากการทำธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อทำให้ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิทยากร

คุณธเนศ นวะบุศย์
Head of Customer Advisory and Development

คุณจุฑากาญจน์ แก้วตาทิพย์
Senior Customer Advisory and Development Specialist

คุณกชกร ไกรนาค
Senior Customer Advisory and Development Specialist