WealthPLUS Promotion KPoint
ตารางการให้ K Point
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ ได้รับคะแนน K Point
10,000 - 29,999 บาท 100 Points
30,000 - 59,999 บาท 500 Points
60,000 - 149,999 บาท 1,000 Points
150,000 บาท ขึ้นไป 2,000 Points
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า Wealth PLUS ที่เปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ และลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 66 เท่านั้น โดยผู้ลงทุนยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชี Wealth PLUS จนถึงสิ้นสุดแคมเปญ
  2. ธนาคารจะพิจารณาสิทธิ์รับของสมนาคุณแก่ผู้ลงทุนที่มีการลงทุนตามเงื่อนไขการลงทุนที่ธนาคารกำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น โดยนับยอดลงทุนสะสมสุทธิในบัญชี Wealth PLUS ที่เข้าร่วมโครงการ ตามระยะเวลาและเงื่อนไขตามที่กำหนด ธนาคารจะนับยอดซื้อภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน เป็นยอดพิจารณารับของสมนาคุณ (ไม่นับยอดลงทุนสุทธิของบัญชีร่วมและบัญชีในนามคณะบุคคล)
  3. ธนาคารจะแจ้งเตือนและส่งมอบ K Point ให้ลูกค้าผ่านช่องทาง K PLUS ภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดแคมเปญ
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ 1 ท่าน / 1 สิทธิตลอดโครงการ ผู้ลงทุนมีสิทธิรับ K Point สูงสุด 2,000 คะแนน / ท่าน คะแนน K Point ที่ได้รับจากแคมเปญ Wealth PLUS จะหมดอายุภายใน 2 ปี
  5. ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน และ / หรือ เงินลงทุนเดียวกัน
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ / หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์และวิธีการตรวจสอบคะแนน K Point

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานที่ www.kasikornbank.com
สอบถามเพิ่มเติ่มหรือขอข้อมูลดังกล่าวธนาคาร
หรือ
ที่ K-Contact Center โทร tel02-888-8888
กด 4 กด 1 ก่อนตัดสินใจลงทุน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ม.ค. 2566

บริการทุกระดับประทับใจ