Middle|Right White

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ

​​​​​​​​​คุ้มครองชีวิตสูงวัย
อุ่นใจ ไม่ลำบากลูกหลาน

ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท


​ ​
HtmlBlock
11
Padding

คุ้มครองชีวิตสูงวัยถึง

 

คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุ สูงสุด 1 ล้านบาท


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding

หมดกังวลเรื่องเงินเมื่อบาดเจ็บ

ชดเชยค่ารักษา หากเกิดอุบัติเหตุ 
 

ชดเชยค่ารักษา หากเกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด 50,000 บาท / ครั้ง

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา 
 

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา

กรณีใช้บัตรในโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วปร​ะเทศ​

นอนโรงพยาบาลได้เงินชดเชย 
 

นอนโรงพยาบาลได้เงินชดเชย

จากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000 บาท / วัน


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 
 

คุ้มครองอย่างครอบคลุม

ทั้งจากการถูกทำร้ายร่างกาย/ถูกฆาตกรรม, การขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และจากการก่อการร้าย


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding
 
 

ชดเชยค่าปลงศพ
และค่าใช้จ่ายงานศพ

หากเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ด้วยวงเงินสูงสุด 50,000 บาท


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
15
Padding

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)  
 • ผลประโยชน์ อบ.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป
500,0001,000,000
 • ผลประโยชน์ อบ.1 จากการก่อการร้าย
100,000200,000
 • ผลประโยชน์ อบ.1 จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
100,000200,000
 • ผลประโยชน์ อบ.1 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000200,000
2. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย (คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 30 วัน / อุบัติเหตุ)5001,000
3. การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการก่อการร้าย
20,00050,000
4. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยจากเจ็บป่วย 180 วัน)20,00050,000
อายุรับประกันภัยเบี้ยประกันรวมภาษีอากร (บาท)
อายุ 55 - 75 ปี3,7007,400
อายุ 76 - 99 ปี (กรณีต่ออายุ)3,7007,400

หมายเหตุ

 • รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
Black
Middle|Left
Left

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันภัยทั้งคน​ไทย และชาวต่างช​าติที่มีอายุ 55 - 75 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 99 ปี
 • สามารถสมัครได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คน
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ (กลุ่มอาชีพชั้น 1 และ 2 เท่านั้น)
 • ตัวอย่างกลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย : พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง กรรมกร คนงานเหมือง ยาม พนักงานโรงงาน ชาวประมง พนักงานติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ(เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา เป็นต้น)พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น


HtmlBlock
16
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร
 • ใบคำขอเอาประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนา Passport และ สำเนา Work Permit

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

คำถามที่พบบ่อย

อุบัติเหตุแบบไหนบ้างที่ไม่คุ้มครอง ?

อุบัติเหตุที่ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

เบี้ยประกันแบ่งจ่ายเป็นวัน หรือเป็นเดือนได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคาร

หากอุบัติเหตุต้องมีการผ่าตัดหรือเอ็กซเรย์ ประกันจ่ายให้หรือไม่ ?

จ่าย เนื่องจากค่าผ่าตัดและเอ็กซเรย์รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล​


Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left