Middle|Left Green

ประกันอุบัติเหตุไฮ โพรเทคชั่น

​​​​​​​​​ให้คุณบริหารธุรกิจ
ให้เราบริหารความเสี่ยง

ประกันภัยอุบัติเหตุที่คุ้มครองการเสียชีวิต 
การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก
อุบัติเหตุทั่วโลก ทุกเวลา สูงสุด 10 ล้านบาท

​ ​
HtmlBlock
11
Padding
 
 

ธุรกิจเดินต่อได้ แม้เกิดเหตุไม่คาดคิด

ผู้บริหารบาดเจ็บ ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป คุ้มครองสูงสุด 10,000,000 บาท


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 
 

ค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุม

คุ้มครองค่ารักษาฯ จากอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สูงสุด 500,000 บาท


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding

หมดกังวลเรื่องเงินเมื่อบาดเจ็บ

เราจ่ายค่ารักษาให้ 
 

เราจ่ายค่ารักษาให้

หากเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท / ครั้ง

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา 
 

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา

กรณีใช้บัตรในโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประ​เทศ

นอนโรงพยาบาลได้เงินชดเชย 
 

นอนโรงพยาบาลได้เงินชดเชย

จากอุบัติเหตุสูงสุด 3,000 บาท / วัน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding
 
 

คุ้มครองอย่างครอบคลุม

ทั้งจากการถูกทำร้ายร่างกาย/ถูกฆาตกรรม, การขับขี่/โดยสารรถจักรยา​นยนต์ และจากการก่อการร้าย


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
15
Padding

รายละเอียดประกัน

ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
1. กรณีเสียชีวิต / สูญเสียมือ เท้า สายตา / ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จาก    
 • อุบัติเหตุทั่วไป
5,000,0005,000,00010,000,00010,000,000
 • การขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์
2,500,0002,500,0005,000,0005,000,000
 • การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
2,500,0002,500,0005,000,0005,000,000
 • การก่อการร้าย
2,500,0002,500,0005,000,0005,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง-100,000-500,000
3. รายได้ชดเชยวันละ (ไม่เกิน 365 วัน / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง)-2,000-3,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท)8,00010,50015,50023,000

หมายเหตุ

 • เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
 • รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Black
Middle|Left
Left
เงื่อนไขการรับประกัน
 • รับประกันภัยทั้งคนไทย และชาวต่างช​าติที่มีอายุ 25-65 ปี
 • สามารถสมัครได้ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 คน
 • ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ำ (กลุ่มอาชีพชั้น 1 และ 2 เท่านั้น)
 • ตัวอย่างกลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย : แม่บ้าน/พ่อบ้านในสำนักงาน(Maid) พนักงานทำความสะอาด สำนักงาน พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ลูกจ้างชั่วคราว(ในสำนักงาน) นักเรียน นักศึกษา ครูฝึก(ภาคสนาม) หัวหน้าคนงาน หัวหน้าช่าง ตำรวจ ทหารประจำสำนักงาน พ่อค้า/แม่ค้าในตลาด พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง กรรมกร คนงานเหมือง ยาม พนักงานโรงงาน ชาวประมง พนักงานติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ(เช่น ช่างปูน ช่างไม้ ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา เป็นต้น) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น


HtmlBlock
16
Padding

รายละเอียดการสมัคร

เอกสาร
 • ใบคำขอเอาประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนา Passport และ สำเนา Work Permit

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
17
Padding

คำถามที่พบบ่อย

คุ้มครองอุบัติเหตุอะไรบ้าง ?

อุบัติเหตุทั่วไป (ตามรายละเอียดความคุ้มครองในตาราง)

เบี้ยประกันแบ่งจ่ายเป็นวัน หรือเป็นเดือนได้หรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคาร

หากอุบัติเหตุต้องมีการผ่าตัดหรือเอ็กซเรย์ ประกันจ่ายให้หรือไม่ ?

จ่าย เนื่องจากค่าผ่าตัดและเอ็กซเรย์รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล​Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left