โปรโมชั่นพิเศษ

โปรสุดคุ้ม_สำหรับสมาชิก_กอช._ออกรถมือสองกับ_KLeasing_รับฟรีบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า_500_บาท

โปรสุดคุ้ม สำหรับสมาชิก กอช. ออกรถมือสองกับ KLeasing รับฟรีบัตรกำนัลโลตัส มูลค่า 500 บาท

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

กู้ง่ายได้ไว ดอกเบี้ยถูก ผ่อนนานสูงสุด 84 เดือน

ออกรถมือสองกับ_KLeasing_สมาชิก_ครอบครัว_และพนักงาน_กบข._รับโปรแรง

ออกรถมือสองกับ KLeasing สมาชิก ครอบครัว และพนักงาน กบข. รับโปรแรง

1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

รับฟรีบัตรของขวัญช้อปฟรี มูลค่า 1,500 บาท

ประเมินวงเงินและค่างวด

รถยนต์ที่ต้องการประเมิน

หรือ

ดอกเบี้ย*(ต้องไม่เกิน 100%)

ผลการคำนวณ

อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

เงินที่ผ่อนต่อเดือน (บาท / เดือน)

*ผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น

**ผลการคำนวณค่างวดต่อเดือนข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

***การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านสามารถทราบค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน เงื่อนไข เงินดาวน์ และอัตราดอกเบี้ย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

จำนวนเงิน
ที่ต้องการผ่อนต่อเดือน
บาท

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

1.ประเมินวงเงิน
เบื้องต้น

2.นัดหมายเจ้าหน้าที่
ทำสัญญา

3.ทราบผลการ
พิจารณาสินเชื่อ

4.รับรถยนต์

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ
เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติ

อายุ 20 บริบูรณ์ขึ้นไป: นับถึงวันที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยอายุผู้ขอสินเชื่อ เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี (อาชีพทุกประเภท)

 • พนักงานประจำ : อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท / เดือน
 • ไม่ต้องดาวน์
 • เจ้าของกิจการ : ดำเนินการมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ
 • กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด
 • การสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารทางอีเมลเท่านั้น หากประสงค์จะขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ขอสินเชื่อสามารถสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยกรอกใบสมัครกระดาษผ่านช่องทางสาขาหรือตัวแทนของธนาคาร
 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ
 • กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด
 • การสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารทางอีเมลเท่านั้น หากประสงค์จะขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ขอสินเชื่อสามารถสมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารโดยกรอกใบสมัครกระดาษผ่านช่องทางสาขาหรือตัวแทนของธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัคร
กรุณาเลือกหมวดหมู่
เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน3 เดือน) หรือ สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนา 50 ทวิรายปีฉบับล่าสุด
  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
 • ทวิ 50 / ภงด.90 หรือ ภงด.91
 • สำเนาหน้าหนังสือรับรองบริษัท
กรณีชาวต่างชาติ (Non Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา VISA (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา Work permit (ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร) 1 ชุด
กรณีชาวต่างชาติ (Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (สำเนาเอกสารต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 1 ชุด
เอกสารแสดงตัวตน
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
เอกสารแสดงตัวตน
 • หนังสือรับรองบริษัท(อายุไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • สำเนา ภพ.20 / บอจ.5 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน(กรรมการผู้มีอำนาจ) 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจ) 5 ชุด
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ของบริษัท และกรรมการผู้จัดการ) 1 ชุด
 • สำเนา ภพ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 • งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ชุด
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสัญญาจ้างงาน กรณีรับงานแบบมีสัญญาว่าจ้าง

คุณสมบัติ

อายุ 20 บริบูรณ์ขึ้นไป: นับถึงวันที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยอายุผู้ขอสินเชื่อ เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี (อาชีพทุกประเภท)

 • พนักงานประจำ : อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท / เดือน
 • ไม่ต้องดาวน์
 • เจ้าของกิจการ : ดำเนินการมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน3 เดือน) หรือ สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนา 50 ทวิรายปีฉบับล่าสุด
  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
 • ทวิ 50 / ภงด.90 หรือ ภงด.91
 • สำเนาหน้าหนังสือรับรองบริษัท

คุณสมบัติ

อายุ 20 บริบูรณ์ขึ้นไป: นับถึงวันที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยอายุผู้ขอสินเชื่อ เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี (อาชีพทุกประเภท)

 • พนักงานประจำ : อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท / เดือน
 • ไม่ต้องดาวน์
 • เจ้าของกิจการ : ดำเนินการมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

ชาวต่างชาติ

กรณีชาวต่างชาติ (Non Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา VISA (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา Work permit (ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร) 1 ชุด
กรณีชาวต่างชาติ (Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (สำเนาเอกสารต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 1 ชุด

คุณสมบัติ

อายุ 20 บริบูรณ์ขึ้นไป: นับถึงวันที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยอายุผู้ขอสินเชื่อ เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี (อาชีพทุกประเภท)

 • พนักงานประจำ : อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท / เดือน
 • ไม่ต้องดาวน์
 • เจ้าของกิจการ : ดำเนินการมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

ผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงตัวตน
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด

คุณสมบัติ

อายุ 20 บริบูรณ์ขึ้นไป: นับถึงวันที่ยื่นขอสินเชื่อ โดยอายุผู้ขอสินเชื่อ เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี (อาชีพทุกประเภท)

 • พนักงานประจำ : อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท / เดือน
 • ไม่ต้องดาวน์
 • เจ้าของกิจการ : ดำเนินการมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี
 • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

นิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • หนังสือรับรองบริษัท(อายุไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • สำเนา ภพ.20 / บอจ.5 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชน(กรรมการผู้มีอำนาจ) 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจ) 5 ชุด
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ของบริษัท และกรรมการผู้จัดการ) 1 ชุด
 • สำเนา ภพ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 • งบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ชุด
เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสัญญาจ้างงาน กรณีรับงานแบบมีสัญญาว่าจ้าง

สมัครสินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

คำถามที่พบบ่อย

ช่องทางการชำระเงินค่างวด มีอะไรบ้าง ?
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 • เครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์
 • บริการ K PLUS, KLeasing on Mobile (PAY PLUS) K-Cyber หรือ K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 885 (เฉพาะผู้ที่มีบริการ)
 • หักผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, True
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) หมายถึงอะไร ?

อัตราดอกเบี้ยคงที่ หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน เช่น กำหนดให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี ทั้งนี้ ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อจะคำนวณเพียงครั้งเดียวจากเงินต้นเต็มจำนวนตั้งแต่วันที่ทำสัญญา

สัญญาเช่าซื้อจะได้รับเมื่อไร ?

จัดส่งให้ผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับลีสซิ่งกสิกรไทยภายใน 2 สัปดาห์

บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถ

ดูบทความทั้งหมด

ข้อควรระวังของการซื้อรถบ้าน รถเต็นท์ รถแพลตฟอร์ม

การประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อรถมือสองและการจัดการในกรณีที่เกิดปัญหาเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้คุณมีความคุ้นเคยและสามารถ

ความแตกต่างระหว่างรถบ้าน รถเต็นท์ รถแพลตฟอร์ม

การเลือกซื้อรถมือสองเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบและการวิเคราะห์ในการตัดสินใจ ก่อนอื่นการซื้อรถมือสอง จะแบ่งเป็น รถบ้าน