เลือกสินเชื่อรถช่วยได้
เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณ

icon swipe กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ประเภทโอนเล่มทะเบียน
รถยนต์ (C2C)
ประเภทโอน
เล่มทะเบียนรถบรรทุก
(C2C-Truck)
ประเภทจำนำ
ทะเบียนรถ (CRL)
ประเภทจำนำทะเบียนรถ
ไม่แสดงเอกสารรายได้
(CRL- Self Declared)
ประเภทรถ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
วงเงินกู้ที่อนุมัติ อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% อนุมัติวงเงินสูงสุด 90% อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% อนุมัติวงเงินสูงสุด 70%
แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
อายุรถ รับสูงสุดไม่เกิน 16 ปี เมื่อรวมระยะเวลาสัญญาสินเชื่อไม่เกิน 21 ปี
ระยะเวลาการผ่อนชำระ ผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน (6 ปี)
อัตราดอกเบี้ย Flat Rate เริ่มต้น 3.60%
และ Effective Rate
เริ่มต้น 11.50%
Flat Rate เริ่มต้น
8.08 % ต่อปี
Effective Rate เริ่มต้น
13.50% ต่อปี
Effective Rate เริ่มต้น
16.00% ต่อปี
หมายเหตุ :
 • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถช่วยได้ข้างต้น เป็นของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 • *อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ ดอกเบี้ยในแต่ละงวดที่มีการคำนวณดอกเบี้ยครั้งเดียวจากเงินต้นเต็มจำนวนตั้งแต่วันที่ทำสัญญา
 • *อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ ดอกเบี้ยที่คำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวด ซึ่งการผ่อนในแต่ละงวด จะทําให้เงินต้นลดลง ทำให้ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บก็จะลดลงไปด้วย

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ
เอกสารประกอบการสมัคร
คุณสมบัติ
จำนำทะเบียนรถ
โอนเล่มทะเบียนรถ

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20-70 ปี
 • อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงาน/อายุกิจการ 1 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มคู่มือจดทะเบียน รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใดๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20-70 ปี
 • อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงาน/อายุกิจการ 1 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มคู่มือจดทะเบียน รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใดๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน
เอกสารประกอบการสมัคร
บุคคลธรรมดา
ชาวต่างชาติ
กรณีมีผู้ค้ำประกัน
บุคคลธรรมดา
ชาวต่างชาติ
นิติบุคคล
กรณีมีผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20-70 ปี
 • อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงาน/อายุกิจการ 1 ปี​
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใดๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนา 50 ทวิรายปีฉบับล่าสุด
  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีมีผู้ค้ำประกัน

กรณีชาวต่างชาติ

กรณีชาวต่างชาติ (Non Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา VISA (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา Work permit (ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร) 2 ชุด
กรณีชาวต่างชาติ (Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่อาศัย (Resident Permit) หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

คุณสมบัติ

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20-70 ปี
 • อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงาน/อายุกิจการ 1 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใดๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสำเนาเอกสารรับเงินบำนาญ (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนา 50 ทวิรายปีฉบับล่าสุด
  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรบรองจดทะเบียนบริษัท หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ (นิติบุคคล) /ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ สำเนาเอกสารจัดตั้ง/จดทะเบียน/นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด สหภาพแรงงานวิสาหกิจ ชุมชน มูลนิธิสมาคม สหกรณ์ สโมสร (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนา ภพ.20 (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (สำเนาบัตรยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือนหรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีชาวต่างชาติ

กรณีชาวต่างชาติ (Non Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา VISA (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนา Work permit (ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร) 2 ชุด
กรณีชาวต่างชาติ (Resident)
 • สำเนา Passport (ยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่อาศัย (Resident Permit) หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ท.ร.14 (เอกสารต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร) 2 ชุด
 • สำเนาสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ 1 ชุด
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
  ตัวอย่างสลิปเงินเดือน
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีมีผู้ค้ำประกัน

คำถามที่พบบ่อย

บริษัท เงินให้ใจ จำกัด คือบริษัทอะไร ?

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 บริษัท เงินให้ใจ จำกัด ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้อยู่ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และสินเชื่้อเช่าซื้อรถยนต์ ปัจจุบันบริษัท เงินให้ใจ จำกัด มีการถือหุ้นโดย บริษัท กสิกรอินเวสเจอร์ จำกัด 100% ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท เงินให้ใจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ไหน ?

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 252/40-41 ชั้น 31 และ 32 ของอาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัท เงินให้ใจ จำกัด ให้บริการด้านใด ?

สินเชื่อรถช่วยได้ 2 ประเภท ดังนี้

 • สินเชื่อประเภทสัญญาเช่าซื้อ โดยมีลักษณะเป็นการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถให้มีชื่อบริษัท เงินให้ใจ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียน และลูกค้ามีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถ
 • สินเชื่อประเภทสัญญากู้ยืมเงิน (จำนำทะเบียนรถ) โดยมีลักษณะเป็นการส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ให้ไว้แก่บริษัท เงินให้ใจ จำกัด ยึดถือไว้ระหว่างผ่อนชำระหนี้ โดยไม่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถให้เป็นชื่อของ บริษัท เงินให้ใจ จำกัด แต่อย่างใด
บริษัท เงินให้ใจ จำกัด อยู่ภายใต้ความดูแลของธนาคารกสิกรไทยหรือไม่ ?

บริษัท เงินให้ใจ จำกัด อยู่ภายใต้การดูแลของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ทำไมจะต้องมีการโอนย้ายลูกค้าจากบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ไปบริษัท เงินให้ใจ จำกัด ?

การโอนพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งประเภท สัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงิน (จำนำทะเบียนรถ) ไปยัง บริษัท เงินให้ใจ จำกัด เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อให้สามารถต่อยอดการให้บริการลูกค้าเดิมได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

ลูกค้ากลุ่มใดบ้างที่จะต้องโอนย้ายไปยังบริษัทเงินให้ใจ/บริษัทมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรในการโอนย้ายลูกค้าไปยังบริษัทเงินให้ใจ ?

กลุ่มลูกค้าที่ทำสัญญาสินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งประเภท สัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงิน (ประเภทจำนำทะเบียนรถ) กับบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด โดยลูกค้ากลุ่มที่จะมีการโอนพอร์ต จะต้องมีสถานะการผ่อนชำระสินเชื่อปกติ (ไม่ค้างชำระ) หรือ มีสถานะค้างชำระหนี้สินเชื่อไม่เกิน 90 วัน

การโอนย้ายลูกค้าจากบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ไปบริษัท เงินให้ใจ จำกัด จะเริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อใด ?

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

การโอนย้ายลูกค้าจากบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ไปบริษัท เงินให้ใจ จำกัด ส่งผลกระทบใด และลูกค้าต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่ ?

การโอนพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถช่วยได้ เป็นเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาที่ลูกค้ามีสินเชื่อดังกล่าวอยู่กับบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ไปยัง บริษัท เงินให้ใจ จำกัด ซึ่งเป็น เจ้าหนี้รายใหม่เท่านั้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบสิทธิ์ใดๆ ต่อลูกค้าที่ยังคงมีสิทธิ หน้าที่ และภาระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อเดิมในระหว่างโอนพอร์ต ไม่ว่าจะเป็น อัตราดอกเบี้ย, การคิดคำนวณดอกเบี้ย, จำนวนงวดผ่อนชำระ และค่างวดชำระ ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงตามที่ระบุในสัญญาสินเชื่อที่ลูกค้าได้ตกลงไว้ กับ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เช่นเดิม

โดยในการโอนพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถช่วยได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด จะดำเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง ไปยังที่อยู่ที่ระบุในสัญญาสินเชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อบริษัท ลึสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ขณะเข้าทำสัญญาสินเชื่อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดการผ่อนชำระเดือน เมษายน 2567 ลูกค้ากลุ่มที่มีการโอนพอร์ตจะต้องชำระค่างวด มาที่บริษัท เงินให้ใจ จำกัด

ในกรณีลูกค้าชำระค่างวดตามสัญญาให้แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย ก่อนได้รับหนังสือบอกกล่าวโอนสิทธิเรียกร้อง ของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ขอให้ลูกค้าเก็บหลักฐานการชำระหนี้เสร็จสิ้นและโปรดแจ้งให้ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด หรือบริษัท เงินให้ใจ จำกัด ทราบ

ตั้งแต่งวดเดือน เมษายน 2567 หากเกิดกรณีลูกค้ายังคงชำระค่างวดให้แก่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด (ชำระค่างวดผิดพลาด/เกิดความสับสน) จะถือว่า บริษัท เงินให้ใจ จำกัด ไม่ได้รับชำระค่างวดหรือไม่ ?

บริษัท เงินให้ใจ จำกัด ยังคงถือว่าลูกค้าได้ดำเนินการชำระค่างวดมาแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด โดยขอให้ลูกค้าเก็บหลักฐานการชำระค่างวดไว้ กรณีเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เงินให้ใจ จำกัด สอบถามข้อมูล

ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือประเด็นการชำระหนี้ภายหลังเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้ใหม่เป็น บริษัท เงินให้ใจ จำกัด เช่น ได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีล่าช้า ลูกค้าจะต้องชำระค่างวด ในงวดต่อๆ ไป โดยชำระตรงไปยัง บริษัท เงินให้ใจ จำกัด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิฯ ที่ลูกค้าได้รับ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ใด ?

ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567 ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด Call Center เบอร์ 02-6969999 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม บริษัท เงินให้ใจ จำกัด โดยสามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ เบอร์ 02-0788899 หรือ อีเมล: contact@ngernhaijai.com

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายหรือไม่ ?

การโอนพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถช่วยได้ ไปยัง บริษัท เงินให้ใจ จำกัด ในครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ กับลูกค้า

หลังโอนสิทธิฯ ลูกค้าจะสามารถสอบถาม/ตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อผ่านบริษัท เงินให้ใจ จำกัดได้ผ่านช่องทางใดบ้าง ?

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ภายหลังมีการโอนพอร์ตผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถช่วยได้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม บริษัท เงินให้ใจ จำกัด โดยสามารถติดต่อได้ 2 ช่องทาง คือ เบอร์ 02-0788899 หรือ อีเมล: contact@ngernhaijai.com

บทความที่น่าสนใจ

ข้อควรระวังของการซื้อรถบ้าน รถเต็นท์ รถแพลตฟอร์ม

การประเมินความเสี่ยงของสินเชื่อรถมือสองและการจัดการในกรณีที่เกิดปัญหาเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้คุณมีความคุ้นเคยและสามารถ

ความแตกต่างระหว่างรถบ้าน รถเต็นท์ รถแพลตฟอร์ม

การเลือกซื้อรถมือสองเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบและการวิเคราะห์ในการตัดสินใจ ก่อนอื่นการซื้อรถมือสอง จะแบ่งเป็น รถบ้าน

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ โปรสุดคุ้มสำหรับสมาชิกกอช. รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 500 บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่
แค่มีรถ โปรสุดคุ้มสำหรับ
สมาชิก กอช. รับบัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 500 บาท

กู้ง่าย ได้เงินไว แค่มีรถ ผ่อนยาวสูงสุดถึง
72 เดือน บริการถึงบ้านคุณ
วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

เงื่อนไข :

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ (รถยนต์, รถบรรทุก) และสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2566 ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จะได้รับสิทธิพิเศษ โดยรับฟรีบัตรของขวัญโลตัส (Lotus's Gift Card) 1 ใบ มูลค่า 500 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) ทั้งนี้ จะจัดส่งบัตรดังกล่าวให้กับลูกค้าภายใน 60 วัน หลังเกิดเป็นสัญญาแล้ว
 2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ผ่านเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ และไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 4. การพิจารณาเครดิต ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ของโปรโมชัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของบริษัทฯ
สินเชื่อรถช่วยได้_แค่มีรถ_ไม่ต้องมีสลิปรายได้

สินเชื่อรถช่วยได้ ไม่ช็อตแน่ แค่มีรถ ใช้แค่เนี้ย! บัตรประชาชน และเล่มทะเบียนรถไม่ต้องมีสลิปรายได้ ฉีกกฎเดิมๆ เรื่องเอกสารเยอะ! ใครๆ ก็กู้ได้ง้ายง่ายยย! กู้ง่าย ได้เงินไวกว่า ไม่ยุ่งยาก วันเดียวก็ได้เงิน


สินเชื่อรถช่วยได้ ไม่ช็อตแน่ แค่มีรถ ไม่ต้องมีสลิปรายได้ เหมาะกับใคร?

 • มีรถยนต์ที่ปลอดภาระ พร้อมเล่มทะเบียนรถยนต์
 • ต้องการใช้เงินด่วน ได้เงินเร็ว วงเงินไม่สูงมาก เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจเสริมสภาพคล่อง
 • เดินบัญชีน้อยหรือไม่มีรายได้ประจำ มีรายรับเป็นเงินสด ไม่มีสลิปหรือเอกสารแสดงรายได้
 • อนุมัติและได้เงินเร็วภายใน 1 วัน*

เงื่อนไข :

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ แบบไม่แสดงรายได้ (Self-Declared)
 2. ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ และตกลงยินยอมส่งมอบเล่มคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่ลีสซิ่งกสิกรไทยครอบครองโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ และเมื่อชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้วลีสซิ่งกสิกรไทยจึงจะส่งมอบเล่มคู่มือจดทะเบียนรถคืน
 3. อายุรถยนต์รับตั้งแต่ ปี 2007 - 2022 สูงสุดไม่เกิน 16 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนการใช้งาน รวมระยะเวลาผ่อนชำระค่างวด ต้องไม่เกิน 21 ปี
 4. วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 70 % ของราคาประเมินรถยนต์ โดยไม่เกิน 300,000 บาท
 5. ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
 6. ยื่นขอสินเชื่อได้เฉพาะบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 7. ไม่ต้องมีสลิปรายได้ / เอกสารรายได้
 8. อนุมัติภายใน 1 วันทำการหลังจากเอกสารครบถ้วน
 9. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องเตรียม และระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) หน้า 16, 17, 18 และ 19 1 ชุด
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนาป้ายภาษี มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 เดือน
 • รูปถ่ายรถยนต์คันที่ขอสินเชื่อ

ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อ : อนุมัติภายใน 1 วันทำการหลังจากเอกสารครบถ้วน


*หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณาและอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด

สินเชื่อรถช่วยได้_เงินมีแน่_แค่มีรถ_โปรดีเฉพาะสมาชิก_ครอบครัว_และพนักงาน_กบข._รับบัตของขวัญช้อปฟรี_1,500_บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ โปรดีเฉพาะสมาชิก ครอบครัว และพนักงาน กบข.
รับบัตรของขวัญช้อปฟรี 1,500 บาท

สินเชื่อรถช่วยได้ เงินมีแน่ แค่มีรถ โปรดีเฉพาะสมาชิก ครอบครัว และพนักงาน กบข. รับบัตรของขวัญ ช้อปฟรี 1,500 บาท

เงื่อนไข :

 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) หรือ *เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. และพนักงาน กบข ยื่นสมัคร สินเชื่อรถช่วยได้ประเภทโอน
  เล่มทะเบียนรถ (รถยนต์, รถบรรทุก) และสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถ ตั้งแต่วันนี้– 31 ธ.ค. 2566 ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่ 29 ก.พ. 2567 รับบัตรของขวัญโลตัส (Lotus's Gift Card) 1 ใบ มูลค่า 1,500 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) โดยจะจัดส่งให้กับลูกค้าภายใน 60 วัน หลังเกิดเป็นสัญญาแล้ว
 2. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ผ่านเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ และไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 4. การพิจารณาเครดิต ข้อกำหนด เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด รายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ของโปรโมชัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของบริษัทฯ

*หมายเหตุ :
เป็นครอบครัวสมาชิก กบข. ซึ่งหมายถึง บิดา มารดา บุตรโดยพฤตินัยหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย, คู่สมรสโดยชอบตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรณีใช้สิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่เป็นสมาชิก กบข. ต้องมีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ค้ำประกัน


วิธีการแสดงสิทธิ์

 1. คลิกสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์
 2. สมัครผ่านสาขาธนาคาร แสดงบัตรสมาชิก กบข. หรือบัตรสมาชิก Digital บน My GPF Application เพื่อรับสิทธิแคมเปญ

สินเชื่อรถช่วยได้_ช็อต!_ติดไฟแนนซ์ไหนอยู่_ก็กู้ได้_ให้วงเงินเพิ่ม

สินเชื่อรถช่วยได้ ช็อต! ติดไฟแนนซ์ไหนอยู่ ก็กู้ได้ ให้วงเงินเพิ่ม


สินเชื่อรถช่วยได้ ติดไฟแนนซ์อยู่ ก็กู้ได้! ให้วงเงินเพิ่ม ได้เงินไว

เหมาะกับใคร

 • ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ ที่ยังผ่อนชำระอยู่กับไฟแนนซ์ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ แล้วอยากได้รับเงินส่วนต่างเพิ่ม

จุดเด่น

 • มีเงินก้อนจากส่วนต่างที่เหลือมาหมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน
 • ผ่อนค่างวดต่อเดือนในจำนวนเงินที่น้อยลง
 • ยืดระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้นไป

เงื่อนไข :

 1. สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์และยังมีภาระหนี้สินเชื่อที่ยังไม่ปลอดภาระผูกพันกับไฟแนนซ์ / สถาบันการเงินเดิมตามเงื่อนไขที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยต้องการทางเลือกใหม่ ในสินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน กรณีรถยนต์ยังไม่ปลอดภาระ ลูกค้าสามารถยื่นสมัครสินเชื่อรถช่วยได้ดังกล่าวได้ ซึ่งหลังจากลูกค้าได้รับการพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นแล้วจะมีขั้นตอนในการแนะนำลูกค้าให้ดำเนินการชำระหนี้ปิดบัญชีจากไฟแนนซ์ / สถาบันการเงินเดิมเพื่อให้รถยนต์ปลอดภาระหนี้ และเพื่อให้มีชื่อของลูกค้าระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ พร้อมทั้งนำส่งสมุดคู่มือจดทะเบียนรถกับเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อให้สามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติกับบริษัทต่อไป
 2. สำหรับเงื่อนไขในการยื่นสมัครและรับพิจารณาเบื้องต้นของสินเชื่อรถช่วยได้ ทั้งแบบโอนเล่มทะเบียน และไม่โอนเล่มทะเบียน กรณีรถยนต์ยังไม่ปลอดภาระ มีดังนี้
  1. ลูกค้ามีชื่อระบุในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถเป็นผู้ครอบครองรถยนต์อย่างน้อย 6 เดือน และมีภาระผูกพันกับไฟแนนซ์ / สถาบันการเงินเดิมตามที่บริษัทกำหนด
  2. เงื่อนไขการรับพิจารณาไฟแนนซ์ / สถาบันการเงินที่ลูกค้ามีภาระผูกพันเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  3. พิจารณาเปรียบเทียบจากภาระหนี้ในยอดปิดบัญชีสินเชื่อเดิมที่ลูกค้ามีต่อไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินอื่นกับวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากการพิจารณาเบื้องต้นของบริษัท มีส่วนต่างคงเหลือจากวงเงินที่ได้รับพิจารณาเบื้องต้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
 3. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องเตรียม และระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด อายุไม่เกิน 3 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีนำเข้าเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ
 • เอกสารแสดงยอดปิดบัญชีไฟแนนซ์ / สถาบันการเงินเดิมหรือใบแจ้งหนี้รอบล่าสุด