สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ พลัส

หลังจากที่ท่านคลิกปรึกษาผ่านวีดีโอคอล ท่านจะเข้าสู่ระบบของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

หลังจากที่ท่านคลิกปรึกษาผ่านวีดีโอคอล ท่านจะเข้าสู่ระบบของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

คุ้มครองครอบคลุม

คุ้มครองค่ารักษา
20-100 ล้านบาทต่อปี

เจ็บป่วย โรคร้าย อุบัติเหตุ
และโรคระบาด รวมโควิด-19

รับฟรี PEANUTS K PLUS Theme

คุ้มครองค่ารักษา
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

ห้องเดี่ยวมาตรฐาน หรือค่าห้องเดี่ยวพิเศษ
10,000-25,000 บาทต่อวัน

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

คุ้มครองค่ารักษากรณีไม่ต้อง
เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

เหมาจ่ายตามจริง ค่าล้างไต รวมการรักษา
มะเร็งแบบ Targeted Therapy

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

คุ้มครองค่ารักษา
กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

เหมาจ่ายรายปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยนอก ตามแผนที่เลือก

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

เลือกพื้นที่ความคุ้มครองที่ต้องการรักษาได้

จาก 4 พื้นที่ทั่วโลก ไทย เอเชีย ทั่วโลก
ยกเว้นสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก

สิทธิพิเศษอีกมากมาย

เลือกซื้อความคุ้มครอง
สุขภาพเสริมได้

ความคุ้มครองการคลอดบุตร หรือ
สุขภาพดี พลัส (ค่าตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน
ทันตกรรม และรักษาสายตา)

ผลประโยชน์และเบี้ยประกัน
อีลิท เฮลท์ พลัส

ความคุ้มครอง แผนประกันภัย
20
ล้านบาท
40
ล้านบาท
75
ล้านบาท
100
ล้านบาท
ความคุ้มครอง (ต่อปี) 20,000,000 40,000,000 75,000,000 100,000,000
ค่ารักษาพยาบาล (ต่อปี) เหมาจ่ายตามจริง
ค่าห้อง (ต่อวัน)
10,000 12,000 15,000 25,000
หรือ จ่ายตามจริง ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
ค่าห้อง ICU เหมาจ่ายตามจริง
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (OPD)
ค่ารักษามะเร็งแบบตรงจุด Targeted Therapy เหมาจ่ายตามจริง
ค่าล้างไต
วินิจฉัย MRI
ค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) (ต่อปี) - 20,000 40,000 เหมาจ่ายตามจริง
(สูงสุด 360ครั้งต่อปี)
ค่ายากลับบ้าน (ต่อปี) 100,000
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

แผนความคุ้มครองข้างต้นยังมีรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

รายละเอียดและเงื่อนไขฉบับเต็ม
ตัวอย่างเบี้ยประกันภัย

ตารางเบี้ยประกันสัญญาเพิ่มเติม
อีลิท เฮลท์ พลัส

ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปีสำหรับปีกรมธรรม์แรก (ไม่รวมกรมธรรม์หลัก) พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทย

อายุ (ปี) แผนประกันภัย
20 ล้านบาท 40 ล้านบาท 75 ล้านบาท 100 ล้านบาท
30 30,429 42,204 44,515 80,851
40 41,195 56,864 57,205 102,814
50 56,963 75,924 77,486 122,209
60 87,498 117,146 122,773 177,217
70 154,462 207,528 235,337 349,818
80 266,628 356,201 404,551 603,337
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

ตารางเบี้ยประกันความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)
และ สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus)

ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปีสำหรับปีกรมธรรม์แรก (ไม่รวมกรมธรรม์หลัก และสัญญาเพิ่มเติม)

อายุ (ปี) ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส
(Maternity Plus)
ความคุ้มครองสุขภาพดี พลัส
(Well-Being Plus)
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
11 - - 9,789 12,131
20 66,480 106,048 14,856 21,063
30 60,681 96,128 14,856 21,063
40 58,135 85,809 14,856 21,063
50 - 80 - - 14,856 21,063
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยเฉพาะสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส ไม่รวมกรมธรรม์หลัก
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยเฉพาะบันทึกสลักหลังการคลอดบุตร พลัส และสุขภาพดี พลัส ไม่รวมกรมธรรม์หลัก และสัญญาเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้น จะเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น และเบี้ยประกันภัยที่แสดงในตารางมีการปัดเศษทศนิยมเพื่อประกอบความเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยที่แสดงเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยทุกแบบต้องเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต โดยองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย คือ อายุ ชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลอาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
 • ความคุ้มครองสุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ได้แก่ ความคุ้มครองค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม และค่ารักษาทางสายตา
 • ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) อายุรับประกัน 15 ปี – 49 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 50 ปี

กรุณาเลือกการชำระเบี้ย

ประกันชีวิตและสุขภาพ
ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

ความคุ้มครอง คุ้มครองผู้ป่วยใน คุ้มครองผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก
คุ้มครองผู้ป่วยใน
และชดเชยรายได้
คุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
และชดเชยรายได้
แผน
IPD 20,000
แผน
IPD 50,000
แผน
IPD 20,000
+OPD
แผน
IPD 50,000
+OPD
แผน
IPD 20,000
+HB
แผน
IPD 50,000
+HB
แผน
IPD 20,000
+OPD+HB
แผน
IPD 50,000
+OPD+HB
ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน
(IPD)
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง*
20,000 50,000 20,000 50,000 20,000 50,000 20,000 50,000
 • ค่าผ่าตัด, ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 60 วัน)*
 • ค่าห้องปกติ ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน)*
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
 • ค่ายากลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)*
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
(OPD)
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(OPD)
ต่อครั้ง** (1 ครั้งต่อวัน,
สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง
ต่อปี)
- - 800 1,000 - - 800 1,000
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยใน (HB) - - - - 500 1,000 500 1,000
ความคุ้มครองชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี *** 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ

*ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

**วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีรักษาโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันต่อเนื่องได้ไม่เกิน 7 ครั้ง แต่หากมีระยะห่างจากการรักษาครั้งสุดท้ายเกิน 14 วัน ให้ถือเป็นการรักษาโรคใหม่

***ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/99

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน 11 ปี - 90 ปี
(ขึ้นอยู่กับอายุรับประกันภัยของกรมธรรม์หลัก)
ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด
อายุรับประกัน 21 ปี - 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท (เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัยซึ่งถ้าบริษัทฯทราบข้อความจริงนั้น ๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯอาจบอกล้างสัญญาและไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ความรับผิดของบริษัทฯจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯแล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ย ประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน
  • การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 120 วัน
  • เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย (Pre-existing)
  โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
  ยกเว้นกรณี
  • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษา. แพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

คำถามที่พบบ่อย

 • คำถามทั่วไป
 • การลดหย่อนภาษี
 • เงื่อนไขและช่องทางการเคลม
สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส สูงสุดได้กี่สัญญา ?

สูงสุด 1 สัญญาเท่านั้น

ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส (Elite Health Plus) แต่เลือกพื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทยหากไปเจ็บป่วยต่างประเทศจะได้คุ้มครองหรือไม่?

หากไปเจ็บป่วยที่ต่างประเทศจะได้รับความคุ้มครอง 2 กรณี คือ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย ที่ต้องรับการรักษาแบบฉุกเฉิน และต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกพื้นที่แต่ละครั้ง

อายุเท่าไรที่สามารถสมัครสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส ได้ ?

- กรณีซื้อแนบกรมธรรม์ใหม่ อายุรับประกันสูงสุด 11-80ปี (ขึ้นกับกรมธรรม์หลักที่ซื้อแนบ)

- กรณีซื้อแนบกรมธรรม์เก่า อายุรับประกัน 11-90 ปี

กรณีซื้อแผน 20 ลบ. และพักห้อง VIP ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 12,000 บ./วัน สามารถเบิกได้หรือไม่

- กรณีโรงพยาบาลในประเทศไทยแผน 20 ลบ. เบิกค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บ./วัน หรือเบิกได้ไม่เกินราคาของห้องเดี่ยวมาตรฐาน ของโรงพยาบาลที่ทำการรักษา แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

- กรณีโรงพยาบาลต่างประเทศ เบิกได้ไม่เกิน 10,000 บาท

ห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึงห้องประเภทไหน ?

ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หมายถึง ค่าห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาล ใช้สำหรับการเข้าพัก รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น

เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ ?

เบี้ยประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

หากต้องการเรียกร้องค่าสินไหม สามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ?

ผู้เอาประกันสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โทร.1766 หรือ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/claims/health-claimกรณีหากเลือกพื้นที่ความคุ้มครอง เอเชีย ทั่วโลกยกเว้นอเมริกา ทั่วโลก แล้วต้องการเคลม สามารถโทร. ติดต่อ MTL Global Connect ได้ที่เบอร์ +66 2290 2424 เพื่อสอบถามโรงพยาบาล เครือข่ายในพื้นที่นั้น ๆ และจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานตลอดเวลา

โรงพยาบาลคู่สัญญามีที่ไหนบ้าง ?

สามารถตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/Hospital-list

ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

หลังจากที่ท่านคลิกปรึกษาผ่านวีดีโอคอล
ท่านจะเข้าสู่ระบบของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

ค้นหาสาขา

สอบถามเพิ่มเติม

02-8888888

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง