หลังจากที่ท่านคลิกปรึกษาผ่านวีดีโอคอล ท่านจะเข้าสู่ระบบของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

หลังจากที่ท่านคลิกปรึกษาผ่านวีดีโอคอล ท่านจะเข้าสู่ระบบของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

จุดเด่น

คุ้มครองครอบคลุม

คุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่ายสูงสุด
5 ล้านบาทต่อครั้ง

เจ็บป่วย โรคร้าย อุบัติเหตุ
และโรคระบาด รวมโควิด-19

รับฟรี PEANUTS K PLUS Theme

คุ้มครองค่ารักษา
กรณีผู้ป่วยใน (IPD)

เหมาจ่ายตามจริง นอนห้องเดี่ยวมาตรฐาน ได้ทุกโรงพยาบาล

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

คุ้มครองสุขภาพยาวๆ

อายุ 90 ปีก็ซื้อได้ ดูแลถึงอายุ 99 ปี

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

เลือกซื้อความคุ้มครอง
สุขภาพเสริมได้

ความคุ้มครองการคลอดบุตร หรือ สุขภาพดี
พลัส (ค่าตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ทันตกรรม
และรักษาสายตา)

รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

เลือกจ่ายเบี้ยถูกลง

เมื่อซื้อแบบมีความรับผิดส่วนแรก
(ลูกค้าจ่ายเอง/เบิกสวัสดิการหรือประกันที่มีก่อน)

สิทธิพิเศษอีกมากมาย

เลือกปรับแผนได้ตรงใจ

เมื่อถึงวัยเกษียณ ปรับเพิ่มความคุ้มครองได้
โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่ และให้ความ
คุ้มครองต่อเนื่อง

ผลประโยชน์และเบี้ยประกัน
D Health Plus

ความคุ้มครอง แผนประกันภัย
Plus 1 Plus 2 Max
ความคุ้มครอง (ต่อครั้ง) 5,000,000
ค่ารักษาพยาบาล เหมาจ่ายตามจริง
ค่าห้อง (ต่อวัน) จ่ายตามจริง ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน
ค่าห้อง ICU เหมาจ่ายตามจริง
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (OPD)
ผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดเล็ก เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษากรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ภายใน 24 ชม.
การรักษาฟื้นฟูต่อเนื่อง หลังจากออกรพ.
ค่ายากลับบ้าน 20,000
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000
ความรับผิดชอบส่วนแรก
(ลูกค้าจ่ายเอง/เบิกสวัสดิการหรือประกันที่มีก่อน)
100,000 30,000 ไม่มี
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

แผนความคุ้มครองข้างต้นยังมีรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดศึกษาและทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

รายละเอียดและเงื่อนไขฉบับเต็ม
ตัวอย่างเบี้ยประกันภัย

ตารางเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ
D Health Plus

ตัวอย่างเบี้ยประกันสำหรับปีกรมธรรม์แรก (รวมกรมธรรม์หลัก)

อายุ (ปี) รายเดือน รายปี
Plus 1 Plus 2 Max Plus 1 Plus 2 Max
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
11 249 246 964 1,078 1,871 2,014 2,764 2,753 10,710 11,999 20,786 22,402
20 344 349 962 1,080 1,700 1,784 3,833 3,885 10,694 12,001 18,901 19,829
25 383 384 1,031 1,129 1,770 1,887 4,254 4,290 11,449 12,569 19,663 20,986
30 420 426 1,135 1,259 1,856 2,037 4,649 4,716 12,601 13,973 20,605 22,619
35 477 492 1,188 1,297 2,060 2,184 5,288 5,449 13,188 14,398 22,874 24,257
40 537 554 1,308 1,417 2,231 2,365 5,968 6,151 14,470 15,746 24,715 26,210
45 577 595 1,408 1,563 2,588 2,778 6,429 6,626 15,519 17,383 28,633 30,746
50 684 705 1,561 1,795 2,834 3,037 7,598 7,832 17,106 19,949 31,259 33,513
55 1,054 1,078 2,048 2,200 3,508 3,776 11,713 11,981 22,293 24,443 38,519 41,612
60 2,213 2,254 3,312 3,466 4,914 5,178 24,613 25,019 35,227 38,482 53,034 56,302
65 3,217 3,276 4,550 4,877 6,877 7,219 35,770 36,397 48,097 54,185 73,949 78,253
70 4,683 4,776 6,222 6,517 9,364 9,832 52,044 53,052 65,563 72,397 100,479 106,346
75 7,033 7,185 8,780 9,105 12,685 13,320 78,168 79,825 92,381 101,159 135,764 143,705
80 8,413 8,581 10,475 11,120 15,993 16,638 93,475 95,348 108,872 123,562 177,702 184,867
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

ตารางเบี้ยประกันความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus)
และ สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus)

ตัวอย่างเบี้ยประกันสำหรับปีกรมธรรม์แรก (ไม่รวมกรมธรรม์หลัก และสัญญาเพิ่มเติม)

อายุ (ปี) ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส
(Maternity Plus)
ความคุ้มครองสุขภาพดี พลัส
(Well-Being Plus)
รายเดือน รายปี รายเดือน รายปี
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
11 - - - - 881 1,092 9,789 12,131
20 5,983 9.544 66,480 106,048 881 1,092 14,856 21,063
30 5,461 8,652 60,681 96,128 1,337 1,896 14,856 21,063
40 5,232 7,723 58,135 85,809 1,337 1,896 14,856 21,063
50 - 80 - - - - 1,337 1,896 14,856 21,063
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยประกันรวมทั้งโครงการ (เพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/ 99 +สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส)
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นเป็นเบี้ยเฉพาะบันทึกสลักหลังการคลอดบุตร พลัส และสุขภาพดี พลัส ไม่รวมกรมธรรม์หลัก และสัญญาเพิ่มเติม
 • เบี้ยประกันภัยข้างต้นจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับกลุ่มอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น และเบี้ยประกันภัยที่แสดงในตารางมีการปัดเศษทศนิยมเพื่อประกอบความเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยที่แสดงเป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยทุกแบบต้องเป็นไปตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต โดยองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย คือ อายุ ชั้นอาชีพของแต่ละบุคคล ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลอาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio)
 • ความคุ้มครองสุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ได้แก่ ความคุ้มครองค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม และค่ารักษาทางสายตา
 • ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) อายุรับประกัน 15 ปี – 49 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 50 ปี

กรุณาเลือกการชำระเบี้ย

ประกันชีวิตและสุขภาพ
ป่วยมีจ่าย IPD+OPD

ความคุ้มครอง คุ้มครองผู้ป่วยใน คุ้มครองผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก
คุ้มครองผู้ป่วยใน
และชดเชยรายได้
คุ้มครองผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
และชดเชยรายได้
แผน
IPD 20,000
แผน
IPD 50,000
แผน
IPD 20,000
+OPD
แผน
IPD 50,000
+OPD
แผน
IPD 20,000
+HB
แผน
IPD 50,000
+HB
แผน
IPD 20,000
+OPD+HB
แผน
IPD 50,000
+OPD+HB
ค่ารักษาพยาบาล
กรณีผู้ป่วยใน
(IPD)
ค่ารักษาพยาบาล
ต่อครั้ง*
20,000 50,000 20,000 50,000 20,000 50,000 20,000 50,000
 • ค่าผ่าตัด, ค่าแพทย์, ค่าตรวจวินิจฉัย
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • ค่าห้อง ICU ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 60 วัน)*
 • ค่าห้องปกติ ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน)*
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
2,000 จ่ายตามจริง
(ไม่เกินห้องเดี่ยว
มาตรฐาน)
 • ค่ายากลับบ้าน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)*
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
(OPD)
ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(OPD)
ต่อครั้ง** (1 ครั้งต่อวัน,
สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง
ต่อปี)
- - 800 1,000 - - 800 1,000
ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยใน (HB) - - - - 500 1,000 500 1,000
ความคุ้มครองชีวิต เสียชีวิตทุกกรณี *** 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

หมายเหตุ

*ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง

**วงเงินค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีรักษาโรค หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันต่อเนื่องได้ไม่เกิน 7 ครั้ง แต่หากมีระยะห่างจากการรักษาครั้งสุดท้ายเกิน 14 วัน ให้ถือเป็นการรักษาโรคใหม่

***ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/99

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน 11 ปี - 90 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และ รายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท*
(แบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99)
ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด

หมายเหตุ : *สามารถเลือกซื้อเพิ่มความคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีได้ โดยเลือกซื้อเป็นสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แนบกับกรมธรรม์หลักแบบประกันภัยอื่นได้

อายุรับประกัน 21 ปี - 60 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี และรายเดือน
จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท (เพิ่ม/ ลดไม่ได้)
ชำระด้วยบัตรเครดิต ได้
ลดหย่อนภาษี สามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กรมสรรพากรกำหนด
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล

เงื่อนไขความคุ้มครอง

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความในใบคำขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใด อันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือ ให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯอาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯจะมีเพียงคืน เบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯแล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ย ประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 30 วัน
  • การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ
 • ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 120 วัน
  • เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย (Pre-existing)
  โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก
  ยกเว้นกรณี
  • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯ ยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
  • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษา. แพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติม เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

คำถามที่พบบ่อย

 • คำถามทั่วไป
 • การลดหย่อนภาษี
 • เงื่อนไขและช่องทางการเคลม
กรณีทำ D Health Plus วงเงินค่ารักษาพยาบาล 5,000,000 บาท/ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ดังนั้น กรณีป่วย และนอน รพ. จะได้วงเงินครั้งละ 5,000,000 บาททุกครั้งใช่หรือไม่

ใช่ ลูกค้าจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาล 5,000,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่ารักษาเดิม กรณีรักษาตัวด้วยโรคเดิมภายใน 90 วัน หากเกิน 90 วันจะนับเป็นวงเงินค่ารักษาใหม่

กรณีทำ D Health Plus วงเงินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลจ่ายตามจริงไม่จำกัดวงเงิน ดังนั้น กรณีป่วย และนอน รพ. ค่าห้องเท่าไรก็สามารถเบิกได้ทั้งหมดใช่หรือไม่

ใช่ ลูกค้าสามารถเบิกค่าห้องในอัตราค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานตามที่จ่ายจริงได้เลย (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน/ครั้ง) ทั้งนี้ บริษัทจะนับรวมวงเงินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล รวมในวงเงินค่ารักษา สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง

กรณีลูกค้าต้องการห้องประเภทอื่นๆ ที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า ห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน สามารถเบิกจ่ายเคลมได้หรือไม่ เบิกได้เท่าไหร่

เบิกได้ไม่เกินอัตราของห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน ส่วนเกินจากนั้นลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD) โดยการผ่าตัดเล็ก หมายถึง ความคุ้มครองอะไรบ้าง

การผ่าตัดเล็ก หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนัง หรือชั้นใต้ผิวหนัง หรือชั้นเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ (Local/Topical Anaesthesia) หรือเฉพาะบริเวณ เช่น การผ่าตัดตากุ้งยิง การผ่าตัดฝี การผ่าตัดหูด การผ่าตัดตาปลา การเจาะไซนัส เป็นต้น

สามารถชื้อค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(OPD) และค่าชดเชยรายวัน(HB) เพิ่มเติมได้หรือไม่

สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Plus คุ้มครองพื้นที่ใดบ้าง

- ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส พื้นที่ความคุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย ยกเว้น การบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยวันที่เริ่ม เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง

- ความคุ้มครองเสริม การคลอดบุตร พลัส และ สุขภาพดี พลัส พื้นที่ความคุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย

เบี้ยประกันภัยของประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Plus จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัย หรือไม่

เบี้ยประกันภัยจะเป็นไปตามตารางเบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ หรืออาจมีการปรับเบี้ยประกันภัย ณ วัน ครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • อายุ และชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของ พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะแจ้งผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ชาวต่างชาติ สามารถสมัครประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Plus ได้หรือไม่

สามารถสมัครได้

เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ ?

เบี้ยประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 และ 383 โดยที่ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปต้องไม่เกิน 100,000 บาท

หากต้องการเรียกร้องค่าสินไหม สามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ?

ผู้เอาประกันสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต โทร.1766 หรือ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/claims/health-claimกรณีหากเลือกพื้นที่ความคุ้มครอง เอเชีย ทั่วโลกยกเว้นอเมริกา ทั่วโลก แล้วต้องการเคลม สามารถโทร. ติดต่อ MTL Global Connect ได้ที่เบอร์ +66 2290 2424  เพื่อสอบถามโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่นั้น ๆ และจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานตลอดเวลา

โรงพยาบาลคู่สัญญามีที่ไหนบ้าง ?

สามารถตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/Hospital-list

ผู้ให้บริการประกัน

บริษัทรับประกันชีวิต

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

นายหน้าประกันชีวิต

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

หมายเหตุ

 • ประกันชีวิตและสุขภาพ D Health Plus เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 และ สัญญาเพิ่มเติมการ ประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อมูลนี้ใช้เพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อมูล ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

ค้นหาสาขา

สอบถามเพิ่มเติม

02-8888888

ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง