สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน

จุดเด่น

วงเงินกู้สูงสุด 100%
                      ของมูลค่าลงทุน

วงเงินกู้สูงสุด 100 %
ของมูลค่าลงทุน

ประเภทวงเงินกู้สูงสุด 7 ปี

ประเภทวงเงินกู้
สูงสุด 7 ปี

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ครงการที่มีการรับประกันผล
                      การประหยัดพลังงานโดย ESCO

โครงการที่มีการรับประกันผล การประหยัดพลังงานโดย ESCO

ลักษณะสินเชื่อเป็นเงินกู้ระยะยาวที่สนับสนุนการลงทุนที่ทำให้ต้นทุนพลังงานที่ลดลงสามารถนำมาใช้ชำระคืนเงินกู้ ทำให้ไม่รบกวน
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติของกิจการ (Self-Financing Project)

cloud

รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน

จุดเด่น

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 %
ของเงินลงทุนทั้งหมดของ
โครงการ
รวมค่าบริการ
ที่ปรึกษาและดำเนินการ
ของบริษัทจัดการ
ด้านพลังงาน

ประเภทวงเงิน

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว /
สินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักร

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 7 ปี

windmill

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
(ตั้งแต่วันที่ - 31 ธันวาคม 2567)
MLR - 1.00% ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี)
MLR - 0.80% ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี)
(อ้างอิงตามอัตรา MLR ปัจจุบันตามประกาศของธนาคาร)
money money

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ
รับประกันการประหยัดพลังงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  หรือ บุคคลธรรมดา
  ที่จดทะเบียนพาณิชย์
 • เป็นธุรกิจที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
  (ค่าไฟฟ้า) มากกว่า
  100,000 บาท /
  เดือน ขึ้นไป
 • เป็นโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการด้านพลังงานให้มี
  ประสิทธิภาพที่มีการรับประกันผลการประหยัดพลังงาน
  หรือมีการ
  รับประกันคุณภาพสินค้า
 • ดำเนินการโครงการโดยบริษัท ESCO / Supplier ที่มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์

  การพิจารณาของธนาคาร
 • โครงการและลูกค้าที่สามารถได้รับอนุมัติสินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมด
  ของโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์

 • เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน
  (บริษัท ESCO เป็นผู้
  จัดทำ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบทะเบียนพาณิชย์
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า
  6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท ฉบับล่าสุด
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • งบการเงินส่งสรรพากร (งบดุล งบกำไรขาดทุน) ปีล่าสุด
  และย้อนหลัง
  รวม 2 ปี และ / หรือ งบภายใน (ถ้ามี)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินย้อนหลัง
  ไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือสำเนางบการเงินของนิติบุคคลย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการลงทุนประหยัดพลังงาน
  (ทางบริษัท ESCO เป็นผู้จัดทำ)

คำถามที่พบบ่อย

อัตราดอกเบี้ย ของโปรแกรมสินเชื่อฯ
คิดในอัตราเท่าไร มีดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่
การพิจารณาหลักประกันเป็นอย่างไร
โปรแกรมสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานกสิกรไทย K-Energy Saving Guarantee Program เป็นโครงการ
ในลักษณะใด
ประเภทวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืม
กำหนดวงเงินขั้นต่ำ หรือ สูงสุด อย่างไร
ระยะเวลาให้กู้ยืมของโครงการและโปรแกรม
สินเชื่อฯ มีระยะเวลาสูงสุดเท่าไร

สอบถามเพิ่มเติม

02-888-8822