ข้อดีของบริการ

รับวงเงินกู้สูงสุด 100 %
            ของมูลค่าลงทุน

รับวงเงินกู้สูงสุด 100 % ของมูลค่าลงทุน

(ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขธนาคาร)

ผ่อนได้นานสูงสุด 7 ปี

ผ่อนได้นานสูงสุด 7 ปี

รองรับรถ EV รักษ์โลก
            และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

รองรับรถ EV รักษ์โลก
และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

evcharger

รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อ EV Charger

ประเภทวงเงิน

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว / สินเชื่อลิสซิ่ง/เช่าซื้อ

วงเงินสูงสุด

วงเงินสูงสุด 100 % ของมูลค่าลงทุน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 7 ปี

อัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อ EV Charger

อัตราดอกเบี้ย
(ตั้งแต่วันที่ - 31 ธันวาคม 2567)
MLR - 1.00% ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี)
MLR - 0.80% ต่อปี (ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี)
(อ้างอิงตามอัตรา MLR ปัจจุบันตามประกาศของธนาคาร)

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ
EV Charger

คุณสมบัติผู้สมัคร

ลักษณะโครงการ

 • สินเชื่อเพื่อการติดตั้งเครื่องชาร์จ
  เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

สถานะผู้กู้

 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน พาณิชย์

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์

 • เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการติดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า
  (บริษัทผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นผู้จัดทำ)
  • ใบเสนอราคาโครงการ และรายละเอียดอุปกรณ์
  • สัญญารับติดตั้งระหว่างลูกค้า
   และผู้ติดตั้ง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  ผู้สมัครใช้บริการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  ผู้สมัครใช้บริการ และคู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัครใช้บริการ และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญ
  การหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อขาย หรือสัญญามัดจำ (ถ้ามี)

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน / บริษัท ฉบับล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • งบการเงินส่งสรรพากร (งบดุล งบกำไรขาดทุน) ปีล่าสุด และย้อนหลังรวม 2 ปี และ / หรือ งบภายใน (ถ้ามี)
 • ใบแสดงรายการเดินบัญชี จากสถาบันการเงินย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด
 • เอกสารสรุปผลการประเมินโครงการติดตั้งสถานีชาร์จประจุรถยนต์ไฟฟ้า
  (บริษัทผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้จัดทำ)
  • ใบเสนอราคาโครงการ และรายละเอียดอุปกรณ์
  • สัญญารับติดตั้งติดตั้งระหว่างลูกค้า
   และผู้ติดตั้ง

คำถามที่พบบ่อย

อัตราดอกเบี้ย ของโปรแกรมสินเชื่อฯ คิดในอัตราเท่าไร มีดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่
หลักประกัน สำหรับโปรแกรมฯ นี้ มีหลักประกันหรือไม่ ธนาคารพิจารณาอย่างไร
ประเภทวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารให้กู้ยืม กำหนดวงเงินขั้นต่ำ หรือ สูงสุด อย่างไร
ระยะเวลาให้กู้ยืมของโครงการและโปรแกรมสินเชื่อฯ มีระยะเวลาสูงสุดเท่าไร
มีขั้นตอน ในการทำโครงการอย่างไร
สามารถติดต่อที่ไหนบ้าง เพื่อจัดทำโครงการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
สถานที่ในการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สามารถติดตั้งที่ใดได้บ้าง

สอบถามเพิ่มเติม

02-8888822
back-to-top