รายละเอียดสินเชื่อธุรกิจ SME

เงินกู้สู้ไปด้วยกัน
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี (ไม่ต้องชำระเงินต้น 3 เดือนแรก)
วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 300,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : MRR -2.97% (3%)
สินเชื่อฟื้นฟู สินเชื่อไม่มีหลักประกัน*
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 7 ปี พักชำระเงินต้น
สูงสุด 24 เดือน
(ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
6 เดือนแรก)
สูงสุด 5 ปี
วงเงินสินเชื่อ :

ลูกค้าปัจจุบัน
กู้ได้ 30% ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีกับธนาคาร แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท หรือ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ 30% ของวงเงิน
สินเชื่อธุรกิจที่มีกับธนาคารไม่ถึง
50 ล้านบาท

ลูกค้าใหม่
สูงสุด 50 ล้านบาท
(รวมทุกสถาบันการเงิน)

สูงสุด 5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก
โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี
ไม่เกิน 5% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
หลักประกันและค่าธรรมเนียม :
 • ต้องค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย (บสย.)
 • ค่าธรรมเนียม บสย.ไม่เกิน 1.75% ต่อปี
  **สำหรับลูกค้าที่ ธปท.จัดให้อยู่ในกลุ่ม Micro และ SME ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1.25% ต่อปี**
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกประเภท (ยกเว้นค่าอากรแสตมป์)
 • ต้องค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อย (บสย.)
 • ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. 2 ปีแรก ปีที่ 3-5 ค่าธรรมเนียม1.75% ต่อปี*

 • *ทั้งนี้เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงตาม บสย. กำหนด

หมายเหตุ : *เฉพาะลูกค้าที่เป็นคู่ค้าของ
สปอนเซอร์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

สินเชื่อธุรกิจ SME เลือกได้
ไม่มีหลักประกัน มีหลักประกัน infomation icon
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุด 5 ปี สูงสุด 10 ปี (ตามวัตถุประสงค์การกู้)
วงเงินสินเชื่อ : สูงสุด 1 ล้านบาท สูงสุด 12 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย :

Loan

MRR+11% หรือเทียบเท่า

Loan ผ่อนไม่เกิน 5 ปี

MRR+2% หรือเทียบเท่า

Loan ผ่อนมากกว่า 5 ปี

MRR+3% หรือเทียบเท่า

OD

MRR+11% หรือเทียบเท่า

OD

MRR+2% หรือเทียบเท่า

ตัวอย่างหลักประกัน

 • ที่ดินเปล่า
 • สถานประกอบการ
 • ที่พักอาศัย
 • เครื่องจักร
 • เงินฝาก

เป็นต้น

รายละเอียดการสมัคร
สินเชื่อ SME

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย / นิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย
 • อายุ 20 - 70 ปี
 • ระยะเวลาประกอบธุรกิจ ขั้นต่ำ 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล)
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนาภ.พ.30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)
 • รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน)
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนาม

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อติดต่อ นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

เลือกพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

วัตถุประสงค์การกู้เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

การอนุมัติสินเชื่อธนาคารพิจารณาอะไรบ้าง ?

ธนาคารพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินแก่ธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากรายได้ ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย ทำธุรกิจมามากกว่า 1 ปี แต่ไม่มีใบจดทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท หรือ มีใบจดทะเบียนการค้า/หนังสือรับรอง

เปิดบริษัทไม่ถึง 1 ปี สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยใช้เอกสารอื่นตามเงื่อนไขของธนาคาร ที่แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีประสบการณ์ธุรกิจมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

อาชีพอิสระ พนักงานประจำที่ทำธุรกิจ ขายของออนไลน์ ร้านค้าขนาดเล็ก ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้

สามารถใช้หลักประกันของบุคคลในครอบครัวในการขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้

เดินบัญชีไม่สม่ำเสมอ สามารถขอสินเชื่อ ได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ ลูกค้าต้องเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน

เดินบัญชีกับธนาคารอื่น สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ โดยจะต้องมีการเดินบัญชีต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน

ไม่มีหลักประกัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

ได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท และ ระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ไม่มีผู้ค้ำประกัน ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

บุคคลธรรมดา ไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน
นิติบุคคล ต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ค้ำประกัน

มีประวัติทางการเงินที่ไม่ดี ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

เบื้องต้นธนาคารพิจารณาประวัติทางการเงินที่ดีเท่านั้น หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อสาขาใกล้คุณ หรือ โทร. 02-8888822 หลังเลือกภาษากด 65

ขอสินเชื่อต้องทำอย่างไร ?

หากท่านสนใจสมัครสินเชื่อ กรุณาคลิกปุ่ม “สนใจสมัคร” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือ ติดต่อสาขาใกล้คุณ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-8888822 หลังเลือกภาษากด 65

สาขาใกล้คุณ

ค้นหาสาขา

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888822
back to top icon