บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน นิติบุคคล บริษัท ธุรกิจ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน นิติบุคคล บริษัท ธุรกิจ Middle|Left White

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
บัญชีหมุนเวียน ธุรกิจจัดการง่าย
สั่งจ่ายเช็คแทนเงินสด

สะดวก ปลอดภัย เหมาะสำหรับธุรกิจการค้า
ที่มีการรับ - จ่ายเงินหมุนเวียนเป็นประจำ

HtmlBlock
11
 

จุดเด่น

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีหมุนเวียน ธุรกิจ นิติบุคคล 

เขียนเช็คสั่งจ่ายได้ ไม่จำกัดจำนวนเงิน

สั่งจ่ายล่วงหน้าได้
สะดวกสำหรับการบริหารบัญชี

เขียนเช็ค จ่ายเช็ค ธุรกิจ นิติบุคคล

สะดวก ปลอดภัย ทั้งจ่ายและรับ

ไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก
เพราะสั่งจ่ายผ่านเช็ค
ไม่ต้องกังวลหากเช็คสูญหาย
เพราะผู้รับเช็คที่มีชื่อ
ระบุบนหน้าเช็คเท่านั้นที่สามารถนำเช็คไปขึ้นเงินได้

กระแสรายวัน กสิกร บัญชีหมุนเวียน ธุรกิจ นิติบุคคล 

หมดปัญหาเรื่องเงินไม่พอจ่ายเช็ค

เพียงสมัคร บริการโอนเงินอัตโนมัติ

​​​​
 
Middle|Right
 
HtmlBlock
21
 

รายละเอียดการใช้บริการ

 • สามารถใช้เช็คในการสั่งจ่ายหรือถอนเงิน

 • ไม่มีดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ไม่มีสมุดบัญชีเงินฝาก

 • เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ 
Middle|Left
 
HtmlBlock
31
 
 
Middle|Right
 
HtmlBlock
41
 
 
 
 
HtmlBlock
51
 
 
Bottom|Center
 
HtmlBlock
61
 

คำถามที่พบบ่อย

ซื้อสมุดเช็คที่ไหนได้บ้าง ?
ถ้าสั่งจ่ายเช็คไปแล้ว ถึงเวลาจริงเงินกลับไม่พอ จะยกเลิกเช็คได้หรือไม่ ?

หากสั่งจ่ายเช็คไปแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกได้ จะต้องทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันให้เพียงพอภายในวันที่สั่งจ่ายเช็ค หากบัญชีเงินฝากกระแส รายวันมีเงินไม่เพียงพอจะถูกเรียกเก็บค่าปรับเช็คคืน

ถ้าหากเช็คหาย ต้องทำอย่างไร ?

กรณีเช็คหาย ให้ลูกค้าแจ้งความและนำใบแจ้งความมาแจ้งอายัดเช็คกับธนาคาร

บริการโอนเงินอัตโนมัติมีรายละเอียดอย่างไร ?

ธนาคารเปิดให้บริการโอนเงินอัตโนมัติ (Account Link) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ทำธุรกรรมผ่านเช็ค โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจะไม่เพียงพอสำหรับจ่ายเช็คเรียกเก็บ ซึ่งธนาคารจะโอนเงินจาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปยังบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ให้เพียงพอต่อการจ่ายเช็คเรียกเก็บ คิดค่าธรรมเนียม 20 บาท / วัน


 
 
 
None
 
 
 
 
 
None
5
 
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่ไม่ได้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

บริษัทจำกัด / บริษัท (มหาชน) จำกัด

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แสดงตรายาง) (ถ้ามี) หรือ บอจ.4 รายการจดทะเบียนแก้ไข(หากเปลี่ยนแปลงตรายาง)(ถ้ามี)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท (แบบบอจ. 2)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 • บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) ของผู้มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีบัตรไม่แสดงที่อยู่)
 • รายงานการประชุมที่มีมติให้มีการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมกำหนด ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
 • หนังสือรับรอง/หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือจัดตั้งห้าง / หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน / ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ร้านค้าจดทะเบียน

 • เอกสารแสดงตนของเจ้าของร้านค้า
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อผู้ขอจดทะเบียน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

 
 
 
InvisibleSectionName
10
 

จุดเด่น

 
 
 
InvisibleSectionName
20
 
รายละเอียดการใช้บริการ
 
 
 
InvisibleSectionName
30
 
การเปิดบัญชี​
 
 
 
None
40
 
 
 
 
InvisibleSectionName
50
 
เอกสารการเปิดบัญชี
 
 
 
InvisibleSectionName
60
 
คำถามที่พบบ่อย​
 
 
 
None